Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten har base på Helsetunet, med samme inngang som fysioterapitjenesten.  Følgende tjenester kan tildeles etter søknad.

 • Hjemmehjelp
 • Hjemmesykepleie
 • Støttekontakt
 • Personlig assistent
 • Matombringing
 • Trygghetsalarmer
 • Dagsenter for hjemmeboende med demensdiagnose
 • Dagopphold sykehjem/omrogssenter
 • Rehabilitering/hverdagsmestring
 • Ergoterapi
SIST OPPDATERT: 04.05. 2023 - 11:29

Tjenestetildeling

For å ha et best mulig grunnlag for tildeling av pleie, rehabilitering og omsorgstjenester er det opprettet tverrfaglige team innenfor hukommelse, rehabilitering og tjenestetildeling.

Kommunen har også kreftsykepleiere tilknyttet hjemmetjenesten og sykehjemmet.

Vedtaksteam for pleie og omsorgstjenester

Vedtaksteamet for pleie- og omsorgstjenester er tverrfaglig sammensatt av tjenesteledere, ergoterapeut og saksbehandler med forvaltningskompetanse. teamet tildeler tjenester i pleie og omsorg etter søknad. Teamet tildeler også omsorgsbolig. Teamet støtter seg til hukommelsesteam og rehabiliteringsteam der det er behov for karlegging før tildeling av tjeneste. Røros sykehus, intermediæravdeling (IMA) er representert i teamet.

Teamet består av:

Enhetsleder pleie og omsorg, (leder av teamet)

Avdelingsleder hjemmetjeneste

Avdelingsleder HDO

Avdelingsleder psykisk helse og rustjeneste

Avdelingsleder  sykehjem

Avdelingsleder Sakslia bofellesskap/yngre funksjonshemmede

Bente Morken, sykepleier og saksbehandler

Ergoterapeut

Fysioterapeut

Hukommelsesteam

Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud hvor man kan henvende seg ved mistanke om hukommelsessvikt eller ved spørsmål omkring demenssykdom.
Teamet har en sentral rolle i kommunens demensomsorg. Sykepleier i teamet er leder og har koordinatorfunksjon opp mot brukere og pårørende.

Hukommelsesteamet skal:
• Kartlegge og utrede, i samarbeid med fastlege.
• Sørge for systematisk og god oppfølging av personer med demens og deres pårørende.
• Bidra til å sikre riktig tjenestenivå til brukere med demens.
• Være en instans hvor brukere og pårørende kan henvende seg og får hjelp.
• Bidra til å bedre kvaliteten på helse- og omsorgstjenesten i kommunen.
• Være pådrivere for god demensomsorg og øke kompetansen i kommunen.

Teamet ledes av demenskoordinator.

Kontaktinformasjon:

– Ranveig Megård Aas, sykepleier og demenskoordinator

-Anita Engan, ergoterapeut
– Susann Almås, helsefagarbeider
– Mette Wold, spesialhjelpepleier

Tlf: 91698374, torsdager 07.30 – 15.00

Mestringsteam, tidlig innsats

Mestringsteamet har fokus på tidlig innsats for å bistå hjemmeboende i mestring av sin hverdag.

Fokusområder kan være å ivareta og øke funksjonsnivå. Mestringsteamet kartlegger og setter mål sammen med pasienten ut fra individuelle behov.

Mestringsteamet setter inn tiltak for en kortere periode, ca 4 uker.

 

Bistand til velferdsteknologi- og digitale løsninger i hjemmet

Er du eldre/hjelpetrengende og ønsker bistand/opplæring/veiledning til å løse digitale utfordringer, eller ønsker informasjon om mulige velferdsteknologiske løsninger for å lettere mestre hverdagen i eget hjem?

Pleie og omsorgstjenesten, ved velferdsteknologikoordinator kan bistå med individuell veiledning og opplæring, samt informasjon om mulige tilpasninger for velferdsteknologiske løsninger for eldre hjemmeboende.
Ta kontakt med Pleie- og omsorgstjenesten, v/ Arnstein Pedersen, koordinator for velferdsteknologi for å avtale tidspunkt for hjemmebesøk. Telefon 47863861

Kreftomsorg

Kreft-teamet i Holtålen kommune har som mål å bidra til opprettholdelse av god livskvalitet for mennesker med kreftsykdom og deres pårørende, i alle faser av sykdommen

Når en får diagnosen kreft eller en livstruende sykdom, kan det være mange spørsmål og reaksjoner som melder seg, både for den som er syk og for pårørende.

Derfor har pasienter og pårørende ofte behov for støtte, informasjon, rådgivning og annen hjelp.

Kreftsykepleier/kreftteam kan tilby:

 • Individuell hjelp, støtte, veiledning og oppfølging til mennesker med kreft og deres nærmeste pårørende
 • Bidra med informasjon om sykdom og behandling. Tilrettelegging og oppfølging i alle faser av sykdommen.
 • Gi råd og veiledning ift. ulike plager og annet ubehag som følge av sykdom og behandling. Det kan være smerte, kvalme, nedsatt matlyst, tretthet og lignende.
 • Tid til samtale og støtte i en vanskelig tid.
 • Koordinering av hjelpebehov, og samt  være et  bindeledd mellom fastlege, sykehus, skoler, barnehage og andre instanser.
 • Sorgoppfølging.

Ta gjerne kontakt, eller si fra til fastlegen så kan kreftsykepleier ta kontakt med deg .

 

Kreftsykepleier Jorun Thorsvoll,  leder av kreftteam Holtålen kommune, hjemmetjenesten
Tlf: 72 41 76 82
E-post: jorun.thorsvoll@holtalen.kommune

 

Egen kreftplan for Holtålen kommune finner du her

Kontaktinformasjon hjemmetjenesten

 

Hovedtelefon hjemmetjenesten
Tlf. 95894780

Vakttelefon hjemmetjenesten

Mobil.tlf. 951 46 240

 

Avd.leder hjemmetjenesten
Kristin Granhaug

Tlf:  94179600

kristin.granhaug@holtalen.kommune.no

 

Konsulent/henvendelser pleie- og omsorgstjenesten.  May Hilde Storsve
Tlf. 481 43385
May.Storsve@holtalen.kommune.no

 

 

Styrende lovverk og dokumenter

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester. (Vederlagsforskriften)

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten (kvalitetsfrskriften)

Lov om pasient – og brukerrettigheter (pasientretighetsloven)

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester

Stortingsmelding 29, Morgendagens omsorg

Planer

Demensplan 2020 -2026

X