Selvbetjening og skjema

Selvbetjening / Skjema

De fleste skjemaene nedenfor kan sendes elektronisk.

Du kan også ta utskrift og sende søknaden pr. post til
Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen.

SIST OPPDATERT: 26.08. 2019 - 12:20

Trenger du hjelp til utfylling av skjemaer? Eller har du spørsmål om saksgang eller det å søke? Kontakt Servicetorget på tlf. 72 41 76 00

Noen tjenester bruker fremdeles skjema i papirformat. Fyll ut, ta utskrift, og send det til Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen.

Helse og omsorg
Arbeid, aktivitet og familie
Alle skjemaene - Alfabetisk

Eventuelle feil/mangler bes varslet epost@holtalen.kommune.no

 

Anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse
Anmodning om forhåndskonferanse
Arbeids-/gravetillatelse og leieavtale i offentlig vei og grunn
Arrangement – melding om
Avslag på søknad – klage
Barnehage – Ny plass, endring og overflytting
Barnehage – Oppsigelse
Bestilling – matombringing
Betalingsavtale
Deling av grunneiendom
Drift- og investeringstilskudd til allment kulturarbeid
Egenerklæring om konsesjonsfrihet for bebygd eiendom med nedsatt konsesjonsgrense
Ferievikariat
Forebyggende arbeid – tilskudd til
Forenklet situasjonskart med naboliste / kartutsnitt
Fri fra undervisning
Fritak fra bo- og driveplikt
Fyrverkeri – handel og oppbevaring
Gravemelding, sanitærmelding og varslingsplan
Grunneiendommen uten deling / grensepåvisning etter målebrev
Henvendelse om tekniske tjenester
Henvendelse til kommunen
Høringsuttalelse
Idrettsstipend 
Innmelding skole
Innsyn i byggesaksdokumentasjon
Innsynsbegjæring
Internasjonalt og flerkulturelt arbeid – tilskudd
Kartbestilling
Klage på forvaltningsvedtak
Klage på renovasjon
Kommunal bolig – leie
Kommunal støtte til idrett
Kommunale lokaler og anlegg – leie
Krav om erstatning for tap av inntekt for utøvelse av politiske verv 
Kulturarrangement
Kulturarrangement – tilskudd
Kulturmidler
Ledig stilling – Søknad
Legetime – Bestill
Lån/leie av gymnastikksal og skolelokaler
Melding om oppstart / ferdigstillelse av tiltak
Miljøtips
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk-/kulturskole
Næringsfondet – søknad om tilskudd
Omsetningsoppgave for alkohol
Overføring av ferie – Søknad
Personskade/hendelse i skole/SFO/barnehage
Piper/ildsted – Endringsmelding
Pleie- og omsorgstjenester – Søknad om
Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage – søknad
Rekvisisjon av kartforretning / deling av grunneiendom
Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Ris og ros til kommunen
Salgsbevilling for alkohol
Sanitærabonnement – avløp
Sanitæranlegg – avløp / utslipp spredt bebyggelse
Selvhogst av ved på kommunens eiendom – Søknad om
Serverings- og/eller skjenkebevilling
Skadet vilt – Melding om
Skjenkebevilling – enkelt anledning/ambulerende
Skolefritidsordning (SFO) – Ny plass, endring og utmelding
Skolefritidsordning (SFO) – Permisjon og utmelding
Skoleskyss – Søknad om
Spørsmål til formannskapet
Søknad om torg-/salgsplass
Søknad på sommerjobb
Tillatelse til tiltak – søknad om
Trær på kommunale eiendom – Klage på
Utslippstillatelse
Vannavstengning – bestilling
Vannmåleravlesning
Voksenopplæring – Grunnskole
Voksenopplæring – Spesialundervisning

X