Planer

Planer

Planavdelingen har ansvar for arealplanlegging i kommunen, herunder kommuneplanen med arealplan og bestemmelser. Avdelingen behandler og utarbeider reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven.

SIST OPPDATERT: 07.03. 2024 - 12:44

Plansystemet i kommunen

Planstrategi

Denne rulleres hvert 4. år og sier hvilke planer kommunen skal arbeide med i hver kommunestyreperiode.

Planstrategi for perioden 2024 – 2027 er under utarbeidelse og skal vedtas i løpet av 2024.

Kommunens samfunnsdel

Samfunnsdelen er kommunens overordnede plan med mål og strategier for kommunen som samfunn her.

Kommuneplanens samfunnsdel er under revidering og forventes vedtatt innen utgangen av 2024.

Kommuneplanens arealdel

Bestemmer hvordan kommunens arealer kan benyttes ved hjelp av egne bestemmelser og plankart. Det sier hvor det er tillatt med boliger, fritidshus og næring. Arealplanen  finner du her…

Reguleringsplaner

Alle kommunens reguleringsplaner er tilgjengelig via arealplaner.no

Temaplaner/sektorplaner

Eksempel på slike planer er trafikksikkerhetsplan, klima og energiplan etc. Her finnes en oversikt over de fleste planer i kommunen.

Utarbeide planer:

Før planarbeidet starter: Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Dersom du går med tanker om å få utarbeidet reguleringsplan må du ta kontakt med konsulent innenfor fagfeltet.

For å oppnå rask saksbehandling er det viktig at planforslaget er gjennomarbeidet og korrekt utformet. Ta tidlig kontakt med Holtålen kommune.

Oppstartsmøte: Oppstartsmøte er en lovpålagt del av planprosessen. I oppstartsmøte vil kommunen gi en orientering om rammebetingelsene for planområdet og komme med råd og anbefalinger for det videre arbeidet med planen. Plankonsulenten bestiller oppstartsmøte med kommunen.

Kunngjøring av oppstart: Når planarbeidet igangsettes skal dette kunngjøres med annonse i lokalavis og gjennom elektroniske medier. Berørte offentlige myndigheter, grunneiere/rettighetshavere og andre som blir berørt av planarbeidet skal underrettes med brev.

Dersom kommunen har avgjort i oppstartsmøtet at det skal utarbeides planprogram for konsekvensutredning skal det samtidig med varsel om oppstart kunngjøres offentlig ettersyn av dette. Høringsfrist for planprogram er 6 uker. Kopi av høringsbrev, planomriss og annonse sendes Holtålen kommune. Innkomne merknader/uttalelser skal kommenteres av plankonsulent og innarbeides i planbeskrivelsen.

Planforslag: Et komplett planforslag består av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, risiko- og sårbarhetsanalyse. Andre dokumenter/utredninger er også relevante der dette er bestemt i oppstartsmøtet. Planforslaget skal være godkjent av kommunen både på utforming, datateknisk struktur og

Komplett planforslag sendes til Holtålen kommunes postmottak. Plankart skal sendes over i SOSI-format og pdf-format. Øvrige dokumenter sendes over i pdf.

Behandling: Når komplett planforslag er mottatt fremmes saken for politisk behandling i kommunestyret. Kommunestyret vedtar om planen skal legges ut til offentlig ettersyn. Lovpålagt høringsfrist er 6 uker. Det varsles med annonse i avis og i elektroniske medier. Direkte berørte parter samt berørte offentlige myndigheter varsles med brev.

Når høringsfristen har løpt ut tar kommunen stilling til om innkomne merknader bør føre til en endring av planen. Dersom planen endres vesentlig som følge av merknader må den legges ut til nytt offentlig ettersyn. Forslagsstiller/plankonsulent gis normalt anledning til å kommentere merknadene og selv foreslå endringer av planen.

Administrasjonen fremmer sak for kommunestyret, som sluttbehandler planen. Dersom det foreligger innsigelse og kommunestyret likevel vedtar planen, må planen sendes til departementet for endelig avgjørelse. Det avholdes først mekling hos statsforvalteren.

Kunngjøring og klage: Kommunen kunngjør reguleringsvedtaket, varsler berørte parter om vedtaket og opplyser om klageadgang og klagefrist. Alle reguleringsvedtak kan påklages. Klagefrist er 3 uker etter kunngjøring.

Eventuell klage på reguleringsvedtak forberedes administrativt og politisk i kommunen før den oversendes statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Kontaktinfo

Enhet Kultur, plan og utvikling

Planansvarlig
Petter Almås
tlf. 917 20 061
E-post: petter.almas@holtalen.kommune.no

Planregister

Planregisteret til Holtåle kommun finner du i arealplaner.no

X