Planer

Planer

Planavdelingen har ansvar for arealplanlegging i kommunen, herunder kommuneplanen med arealplan og bestemmelser. Avdelingen behandler og utarbeider reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven.

SIST OPPDATERT: 16.06. 2023 - 09:02

Plansystemet i kommunen

Planstrategi

Denne rulleres hvert 4. år og sier hvilke planer kommunen skal arbeide med i hver kommunestyreperiode.

Les planstrategien her…

Kommunens samfunnsdel

Samfunnsdelen er kommunens overordnede plan med mål og strategier for kommunen som samfunn her.

Kommuneplanens arealdel

Bestemmer hvordan kommunens arealer kan benyttes ved hjelp av egne bestemmelser og plankart. Det sier hvor det er tillatt med boliger, fritidshus og næring. Arealplanen  finner du her…

Reguleringsplaner

Dette er planer som gir mer detalierte føringer for hvordan et begrenset areal kan utnyttes, med detaljert plankart og med egne bestemmelser.

Her finner du alle vedtatte reguleringsplaner.

Temaplaner/sektorplaner

Eksempel på slike planer er trafikksikkerhetsplan, klima og energiplan etc. Her finnes en oversikt over de fleste planer i kommunen.

Kontaktinfo

Enhet Kultur, plan og utvikling

Planansvarlig
Petter Almås
tlf. 917 20 061
E-post: petter.almas@holtalen.kommune.no

X