Gebyr

Gebyr

Flere av kommunenes tjenester finansieres gjennom gebyrer fra innbyggerne. Dette gjelder hovedsakelig tekniske tjenester – blant annet vannforsyning, avløp, renovasjon, oppmåling, plan- og byggesaksbehandling.

For disse tjenestene er regelen at gebyrene fra innbyggerne i sum ikke skal overstige hva det koster å levere tjenesten, det vil si selvkost setter den øvre ramme for hva kommunen kan kreve i betaling.

Innenfor de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for brukerbetaling, utarbeider kommunen selvkostkalkyler (for- og etterkalkyle) for de aktuelle tjenesteområdene. Dette gjøres for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost.

Kommunestyret vedtar hver høst et gebyrregulativ som gjelder for påfølgende kalenderår. Dette regulativet er bindende for innbyggerne og kan ikke påklages.

SIST OPPDATERT: 02.01. 2024 - 13:27
Eiendomsskatt

I Holtålen Kommune er det innført eiendomsskatt på alle eiendomstyper. Alle eiendommer er besiktiget og taksert. De aller fleste eiendommer ble besiktiget i 2010. Etter denne tid er det løpende besiktigelser over nye og endrede eiendommer som er foretatt.

For året 2017 er skattesatsen 5 promille på bolig, landbruk og fritidseiendommer og 7 promille på næringseiendommer og verker og bruk.

Kemnerkontoret - inndriving av ubetalte gebyr og skatter

Fra og med 01.11.2020 ble kemnerfunksjonen flyttet til skatteetaten.

For informasjon se www.skatteetaten.no, eller du kan ringe 800 80 000

Spørsmål vedrørende betaling av tilsendt faktura

Ta kontakt med regnskapsavdelingen

regnskap@holtalen.kommune.no
tlf. 906 67 922

X