Gebyr

Gebyr

Flere av kommunenes tjenester finansieres gjennom gebyrer fra innbyggerne. Dette gjelder hovedsakelig tekniske tjenester – blant annet vannforsyning, avløp, renovasjon, oppmåling, plan- og byggesaksbehandling.

For disse tjenestene er regelen at gebyrene fra innbyggerne i sum ikke skal overstige hva det koster å levere tjenesten, det vil si selvkost setter den øvre ramme for hva kommunen kan kreve i betaling.

Innenfor de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for brukerbetaling, utarbeider kommunen selvkostkalkyler (for- og etterkalkyle) for de aktuelle tjenesteområdene. Dette gjøres for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost.

Kommunestyret vedtar hver høst et gebyrregulativ som gjelder for påfølgende kalenderår. Dette regulativet er bindende for innbyggerne og kan ikke påklages.

SIST OPPDATERT: 17.01. 2020 - 09:43

Gebyrregulativet for Holtålen kommune 2020

Klikk  her for å lese gebyrregulativet.

Eiendomsskatt

I Holtålen Kommune er det innført eiendomsskatt på alle eiendomstyper. Alle eiendommer er besiktiget og taksert. De aller fleste eiendommer ble besiktiget i 2010. Etter denne tid er det løpende besiktigelser over nye og endrede eiendommer som er foretatt.

For året 2017 er skattesatsen 5 promille på bolig, landbruk og fritidseiendommer og 7 promille på næringseiendommer og verker og bruk.

Kemnerkontoret - inndriving av ubetalte gebyr og skatter

Holtålen kommune har felles kemnerkontor med Røros. Kemneren inndriver utestående eiendomsgebyr og -skatt på vegne av kommunen.

Eiendomsgebyr og -skatt er sikret ved lovbestemt pant (legalpant). Dette betyr at kommunen har automatisk panterett for ubetalte krav. Slik panterett har rettsvern uten tinglysning og går foran alle andre heftelser i eiendommen.

Kemnerkontoret finner du på Røros i Veksthuset, Tollef Bredals vei 13.

Kemner Martin Gabrielsen
Tlf.: 72 41  94 30

Saksbehandler Helene Kvilvang
Tlf.: 72 41  94 30

Spørsmål vedrørende betaling av tilsendt faktura

Ta kontakt med regnskapsavdelingen

regnskap@holtalen.kommune.no
tlf. 906 67 922

 

Spørsmål vedrørende beregning av selvkostgebyr

Ta kontakt med økonomisjef Svend Olaf Olsen

Svend.Olsen@holtalen.kommune.no
tlf. 481 31 432

X