Valg

Valg

Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2023 – 11. september

Statlig informasjon om valg
Kommunal- og regionaldepartementet har en egen valgportal med omfattende informasjon i tilknytning til valget. Valgportalen når du på valg.no

Manntall

Manntallet er lagt ut ved:

  • Kommunehuset i Ålen


Stemmekretser:

Holtålen kommune har to stemmekretser en i Haltdalen og en i Ålen.

Valglokaler på valgdagen:
– Haltdalen samfunnshus, Haltdalen fra kl. 09.00 – 18.00
– Hovet, Ålen fra kl. 09.00 – 18.00

SIST OPPDATERT: 15.09. 2023 - 12:17

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Kommunestyre- og fylkestingsvalget er fastsatt til mandag 11. september 2023

Listeforslag

Listeforslag må leveres inn innen 31. mars i valgåret kl. 12.00. Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.

Valgdirektoratet har utviklet en elektronisk løsning for listeforslag som kan brukes til å opprette listeforslag, samle inn underskrifter og levere listeforslaget ved kommunestyre-, fylkestings-, og stortingsvalg.

Den elektroniske løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere, men følger samme regelverk og fungerer på tilsvarende måte som papirløsningen. Lever elektronisk listeforslag her!

Les om hvordan du oppretter elektronisk listeforslag her!

Godkjente listeforslag til kommunestyrevalget 2023

Valgstyret godkjente i møtet 16.05.2023 følgende lister:

  • Arbeiderpartiet
  • Framtida Holtålen
  • Pensjonistpartiet
  • Senterpartiet

Se listene her!

Godkjente valglister til fylkestingsvalget 2023

Fylkesvalgstyret godkjente valglister til fylkestingsvalget i Trøndelag i sitt møte 3. mai, i sak 10/23.

Se listene her!

Tidligstemmegivning

Tidligstemmeperioden starter 1. juli og varer til 9. august. I 2023 faller 1. juli på en lørdag, og i henhold til valgloven § 15-5 begynner fristen da å løpe på nærmeste påfølgende hverdag, altså 03.07 – 09.08.2023.

Dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen, kan du henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme i tidligstemmeperioden.

Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon.

Stemme fra utlandet

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme på norske ambassader og andre utenriksstasjoner eller hos andre oppnevnte stemmemottakere fra 3. juli 2023.

Du kan forhåndsstemme på de fleste norske ambassader, generalkonsulater og konsulater – og hos andre oppnevnte stemmemottakere. Se oversikt her!

Kan du ikke oppsøke stemmemottaker?
Dersom du er i utlandet, men ikke har mulighet til å oppsøke en stemmemottaker kan du brevstemme. Les mer om brevstemme her!

Når er fristen for å stemme i utlandet?
Siste dag for å forhåndsstemme i utlandet er 1. september, men du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune senest kl. 17 dagen etter valgdagen 11. september. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Velgere bosatt i utlandet mottar ikke valgkort, men husk legitimasjon

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet. Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved valget.

Du kan undersøke om du står i manntallet i HOLTÅLEN KOMMUNE i Kommunehuset i Ålen (2. etg.)

Listene blir liggende ute til og med valgdagen.

Mer informasjon om manntallet her. 

Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen.
Kravet skal være skriftlig begrunnet og sendes Valgstyret innen 1. september.

Valgstyrets adresse er:
Holtålen Valgstyre
Holtålen kommune
Helsetunet 7
7380 Ålen

Arve Hitterdal
Leder

Forhåndsstemmegivning 10.08. - 08.09.2023

Du kan forhåndsstemme til kommunevalget 2023 fra og med 10. august til og med 08. september. I denne perioden kan du stemme i forhåndsstemmelokaler over hele landet, men du har som velger selv ansvar for å avgi den i så god tid at den ved postforsendelse rekker fram til den kommunen som skal ha den.

Husk at det ikke er mulig å angre en stemmegivning. Vi som valgmedarbeidere er pålagt å ta imot din stemme om du velger å avlegge flere stemmer, men denne blir tatt imot i konvolutt og blir foreslått forkastet til Valgstyret. Det er den første avlagte stemmegivningen som er gjeldende.

Forhåndstemmegivningen foregår i kommunehuset i Ålen ved Serviceenheten. Hos oss kan du i kontortiden, mandag, onsdag og fredag fra kl. 10.00 til 14.00, avgi forhåndsstemme.

Forhåndsstemming ved Holtålen bibliotek lørdag 02. september kl 10.00 – 15.00.

Fredag den 08. september har vi åpent for forhåndsstemming fra kl 10.00 – 20:00

Du kan også avgi stemme som gjelder valg i annen kommune, men du har som velger selv ansvar for å avgi den i så god tid at den ved postforsendelse rekker fram til den kommunen som skal ha den.

Dersom du lurer på hvor ditt nærmeste valglokale er, finner du dette på valglokaler.no.

Se mer informasjon om forhåndsstemming her.

Legitimasjon

Du må ha med legitimasjon når du skal stemme. Det er ikke nok å ha med valgkort, eller å oppgi navn og fødselsdato.

Når du stemmer må det være mulig å kontrollere at du er den du gir deg ut for å være. Du må derfor vise legitimasjon dersom du er ukjent for valgmedarbeiderne som tar imot stemmen din. Andre personer i valglokalet kan ikke gå god for identiteten din.

Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

Les mer her!

Stemme hjemme

Ambulerende stemmegivning (stemme hjemme) betyr at to valgmedarbeidere kommer og tar imot stemmen din der du bor.

Forhåndsstemme hjemme på grunn av sykdom eller uførhet
Dersom du ikke kan komme til et valglokale eller avgi forhåndsstemme i kommunehuset på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret i kommunen om å få stemme hjemme, eller der du oppholder deg.

Ambulerende stemmegivning vil foregå etter avtale siste uka før valgdagen, og du må søke om det senest dagen før. Ring oss på 72417600 for å avtale stemming hjemme.

Frist for å søke er 5. september 2023. 

Institusjonsvalg

Det avholdes forhåndsstemmegivning ved:

Holtålen sykehjem/Heldøgns omsorgsbolig  torsdag 7.september kl 12:00 – 14:00

Her kan du stemme på valgdagen

Du kan avgi din stemme på følgende steder i kommunen:

  • Hovet i Ålen                                        kl. 09.00 – 18:00
  • Haltdalen samfunnshus i Haltdalen  kl 09.00 – 18:00

Hvordan forholde seg til kravet til legitimasjon

Stortinget har vedtatt at velgerne må vise legitimasjon når de stemmer. Digitalt valgkort tas med ved stemmegivning.

Digitalt valgkort

I år får du tilsendt digitalt valgkort

Å motta valgkort er en bekreftelse på at du har stemmerett. Tar du med deg valgkortet i valglokalet, går det raskere å registrere at du stemmer.

Som velger vil du få en SMS med lenke til valgkortet (via Digipost/e-Boks). Om du ikke har opprettet digital postkasse er valgkortet tilgjengelig på nettsiden til Valgdirektoratet.

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

Sametingsvalget

For å kunne stemme til sametingsvalget i 2025, må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Det er ikke sametingsvalg i 2023. 

Det endelige samemanntallet er lagt ut til offentlig ettersyn t.o.m. 11.09.2023 ved kommunehuset i Ålen (2. etg.).

Ønsker du å registrere deg i Sametingets valgmanntall? Se her.

Valgresultat Stortingsvalget 2021

KONTAKTINFORMASJON:

Servicetorget
Helsetunet 7
7380 Ålen
Tlf. 72 41 76 00
epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstid:
10.00 – 14.00, mandag, onsdag og fredag

Valgstyrets leder:
Ordfører Arve Hitterdal
Kommunehuset
Tlf. 950 21 657
Arve.Hitterdal@holtalen.kommune.no

X