Næringsliv i Holtålen

Næringsliv i Holtålen

Næringslivet i Holtålen kommune er preget av mange små enheter. I 2014 var det registrert 265 virksomheter i kommunen. De fem største næringene i kommunen er helse- og sosialtjenester (27,6 %), bygg- og anleggsvirksomhet (12,3 %), jordbruk, skogbruk og fiske (10,8 %), varehandel (9 %) og industri og bergverk (7,9 %).

SIST OPPDATERT: 04.10. 2021 - 10:12

Generell informasjon

På denne siden finner du informasjon om næringslivet i Holtålen generelt og om kommunens selskaper spesielt.
Vi oppfordrer næringslivet i kommunen til å komme med tips og informasjon slik at vi, sammen, kan holde denne siden godt oppdatert.

Næringslivet i Holtålen - generell info

I 2014 var 1.006 av kommunens 2.014 innbyggere i lønnet arbeid. I Holtålen kommune var det i 2014 620 arbeidsplasser, det er en reduksjon på nesten 20 arbeidsplasser fra året før. De siste fem årene (fra 2010 – 2014) har kommunen mistet totalt 77 arbeidsplasser.

Næringslivet er preget av mange og veldig små enheter. Kun én virksomhet (utenom Holtålen kommune) har mer enn 49 årsverk. Og de aller fleste bedriftene i kommunen har under fem ansatte. Av 265 registrerte virksomheter i 2014, hadde bare 54 virksomheter mer enn 5 ansatte.

De fem største næringene i kommunen er: Helse- og sosialtjenester (27,6 %), Bygg- og anleggsvirksomhet (12,3 %), jordbruk, skogbruk og fiske (10,8 %), varehandel (9 % og industri og bergverk (7,9 %). Innen helse- og sosialtjenester er det blitt 32 færre arbeidsplasser siste fem år (2010 – 2014), mens det innen jordbruk og skogbruk er blitt 24 færre arbeidsplasser i tilsvarende periode. Bygg- og anleggsvirksomhet har 12 flere sysselsatte i 2014 sammenlignet med 2010.

Holtålen kjennetegnes videre ved å være en betydelig pendler-kommune med en netto utpendling på nesten 400 personer. Over 270 av de drøyt 1.000 innbyggerne i Holtålen kommune som er i arbeid har arbeidsstedet sitt i nabokommunen Røros. Men Holtålingene pendler også til mange andre kommuner.

I Holtålen kommune har innbyggertallet økt i løpet av 2015. Økningen skyldes netto tilflytting da kommunen har et fødselsunderskudd. Gjennomsnittsalderen i Holtålen er høyere enn i Sør-Trøndelag generelt, og andelen kvinner i alderen 19-34 år er lavere enn Sør-Trøndelag i gjennomsnitt.

En kartlegging av arbeidsgiveres framtidige kompetansebehov i kommunene i regionen viser at et stort antall ansatte kan velge å gå av med pensjon innen 2019. I tillegg viser undersøkelsen at mange av de kartlagte bedriftene ikke har oversikt over antall ansatte og hvilken kompetanse som eventuelt vil mangle når de går av med pensjon.

Bedrifter i Holtålen

Dersom linker ikke virker, eller at det er på feil på lista, vennligst varsle på  epost@holtalen.kommune.no

Det er den enkelte bedrifts ansvar å melde fra til kommunen om evt. endringer/opphør av bedriften.

Klikk her for å se hele oversikten.

Holtålen næringsforening

Slik kommunen er kjent med,  ligger næringsforeninga «i dvale» per i dag.

Per Grindstad (telefon 91 54 53 20) kan kontaktes ved behov.

 

 

Ålen Aktivum AS (Ålen skisenter)

Ålen Aktivum AS er et heleid kommunalt aksjeselaksp. Hovedoppgaven til selskapet er å drifte Ålen skisenter og ta vare på og videreutvikle anlegg og bygg i skisenteret. Håvar Sørdal er daglig leder. Styreleder er Anita Bakås Sørlundsengen.

Klikker du HER så kommer du inn på siden til Ålen skisenter.

Hessjøgruva AS

Hessjøgruva AS er et heleid kommunalt aksjeselskap. Selskapet sin hovedoppgave er å forvalte mineralressursene som Holtålen kommune er eier av.
Styreleder i Hessjøgruva AS er Gudbrand Rognes.
Hessjøgruva har en egen hjemmeside – den finner du ved å klikke HER.

X