Naturskade

Naturskade

Naturskadeerstatning – viktig endring fra 1. januar 2017

SIST OPPDATERT: 02.04. 2020 - 08:38

Ny ordning for naturskadeerstatning innført fra 1.1.2017

Statlig naturskadeerstatning ble endret fra årsskiftet, og de som rammes av naturskade får nå en raskere vei til vedtak i sin sak.

Frem til nå har skadelidte henvendt seg til lensmannen for å få bistand til å søke om naturskadeerstatning. Fra 1.1.2017 skal skadelidte søke selv via et elektronisk søknadsskjema på nett, direkte til Landbruksdirektoratet. Dette vil gi en mer effektiv prosess, større grad av likebehandling og gi den skadelidte et større eierskap til hele søknadsprosessen. Endringen er i tråd med digitaliseringen i offentlig sektor, og skal være en forbedring av tilbudet til innbyggerne.

Bakgrunn for ny lov om naturskadeerstatning

Den nye loven erstatter «Lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven)» fra 1994. Opprinnelig naturskadelov ble innført i 1961, og er unik i Europa.

Landbruksdirektoratet har siden 1961 forvaltet den statlige erstatningsordningen for naturskader. Ordningen dekker naturskade på fast eiendom og løsøre som

ikke

dekkes av alminnelig forsikring. Ordningen er viktig for alle privatpersoner, veilag og andre virksomheter som utsettes for naturskade. Den 1. januar 2017 trer en ny lov for naturskadeerstatning i kraft.

Målet med omleggingen er:

Raskere, enklere og mindre byråkratisk søknadsprosess for skadelidte
Mer åpenhet og lettere tilgang til ordningen
God veiledning til befolkningen om den statlige ordningen for naturskadeerstatning

Hva betyr endringen i praksis?

Dekningsområdet er i hovedsak det samme som i dagens lov, og skadetyper som dekkes vil også være de samme. Den største endringen er at det innføres et elektronisk søknadsskjema hvor det er den enkeltes ansvar å søke om erstatning og, som del av dette, innhente anbud for gjenoppretting av naturskaden.

Lensmannen vil ikke lenger ha en rolle i behandlingen av naturskadesaker, og skadelidte skal nå forholde seg direkte til Landbruksdirektoratet, som vil forvalte hele ordningen fra søknad til vedtak og eventuell erstatningsutbetaling.

En enkel og lett tilgjengelig ordning

Målet er at de som utsettes for naturskade skal finne god informasjon om den statlige erstatningsordningen og oppleve det som enkelt å søke erstatning på nett. Derfor har Landbruksdirektoratet lagt vekt på å utvikle god og tydelig informasjon om ordningen på vår nettside www.naturskadeordningen.no, og et enkelt, digitalt søknadsskjema med gode veiledningstekster. Siden blir tilgjengelig fra årsskiftet.

For å nå ut til skadelidte som kanskje ikke kjenner til erstatningsordningen og gjøre det enklest mulig å finne og bruke det digitale søknadsskjemaet, vil vi ta i bruk både tradisjonelle og sosiale medier for å nå ut til personer i naturskaderammede områder.

X