Finansiering

Finansiering

Det å ha tilgang til gode finansieringsmuligheter er viktig både for nyetablerere og eksisterende næringsliv. Finansiering/tilgang på kapital er en av flere viktige rammebetingelser for å lykkes i næringslivet. Derfor forsøker Holtålen kommune å ha ordninger som kan bidra til å skape ny aktivitet og ta vare på det som allerede er etablert.

SIST OPPDATERT: 17.09. 2020 - 09:43

Finansieringsmuligheter – i kommunen og lokalt

Holtålen kommune har tre finansieringstilbud (fond) når det gjelder det å støtte opp om lokalt næringsliv og organisasjoner i kommunen. Nednefor finner du de ulike ordningene (fondene) og opplysninger om dem. Til høyre finner du vedtektene for de enkelte fondene.
I tillegg har vi to solide lokalbanker som er flink til å støtte opp om lokalt næringsliv/aktiviteter.

Næringsfond

Kommunestyret godkjente i sitt møte den 14. februar, i sak 4/13, nye vedtekter for det kommunale næringsfondet. Vedtektene finner du til høyre på denne siden.

Næringsfondet har i utgangspunktet fått tilført nye midler hvert år fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, men for 2017 har kommunen fått beskjed om at det ikke blir noe påfyll. Derfor må kommunen selv finne midler for å fylle opp næringsfondet. Det arbeidet er i gang. En håper å finne midler slik at en kan tilby næringsliv/organisasjoner å søke om midler fra næringsfondet.

Generelle opplysninger om det kommunale næringsfondet

  • Ingen søknadsfrist
  • Det kan søkes om etableringsstøtte
  • Strengere krav til hva søknaden skal inneholde.
  • Hvis en bedrift søker skal minst en ansatt ha gått etablererkurs.
  • Næringsfondsstyret kan fritt vurdere søknaden(e) uten begrensinger om prosentandel.

Før søknad sendes er det et sterkt ønske om at enhetsleder for næring og kultur, Olve Morken, kontaktes. Telefon: 72 41 76 00. E-post adr.: olve.morken@holtalen.kommune.no

Risikokapitalfondet

Formålet med Risikokapitalfondet er at det skal fremme nyetablering og videreutvikling av eksisterende næringsliv av betydning for kommunen, inkludert primærnæringer. Fondskapitalen består av en grunnkapital på 4 750 000 kr. Minst 1 500 000 kr skal til en hver tid stå som urørt fondskapital.

Gaulafondet

Gaulafondet og dets fondskapital var en billighetserstatning på 10 mill. kr for varig vern av Gaula mot vasskraft¬utbygging. Beløpet ble bevilga over statsbudsjettets kap. 553 post 61 ved behandlinga av St.prop. 31 (1990-91) den 19.12.90.

Fondskapitalen er på ca. 6,3 mill kr.

Til høyre finner du vedtektene for fondet. Fondsvedtektene sier hvilke muligheter en har til å søke på midler fra fondet.

Lokale banker

I Holtålen har vi to lokale banker som kan være aktuell iht. en med finansiering. Bankene er Haltdalen sparebank og Sparebank 1 SMN avd. Ålen

X