Skal du bygge?

Skal du bygge?

Her finner du en samlet oversikt over temaet byggesak.

SIST OPPDATERT: 19.02. 2021 - 09:04

Byggesak

Ønsker du å sette i gang et byggetiltak på eiendommen din, må du som hovedregel søke kommunen om tillatelse. Dette går fram av PBL § 20-1 , Du kan lese mer om lover og forskrifter her

 

Enkelte små byggetiltak krever ikke søknad om tillatelse.

Noen tiltak kan du søke om og utføre selv.

For andre tiltak må kommunen gi tillatelse. Søknaden avgjøres på bakgrunn av bestemmelsene i kommuneplanens arealdel eller den reguleringsplan som din eiendom er omfattet av, og Pbl forøvrig.

Før søknad sendes inn må det tas stilling til om tiltaket krever dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, kommuneplan, evt. plan- og bygningsloven. Hjemmel for å søke om dispensasjon er Pbl § 19-1. Dispensasjonssøknaden må begrunnes. Les mer om dispensasjon her.

Berørte naboer skal også varsles om tiltaket før søknaden sendes inn. Evt merknader fra naboer skal kommenteres og vedlegges søknaden. Her kan du lese mer om nabovarsel.

Dersom du er i tvil om tiltaket kan gjennomføres på bakgrunn av gjeldende bestemmelser eller ønsker en nærmere orientering kan du ta uformell kontakt med  kommunen, eller du kan evt  formelt be om forhåndskonferanse.

 

Søknad om tiltak må være fullstendig utfylt. Sammen med søknaden må det også sendes inn målsatte tegninger av tiltaket og situasjonskart hvor tiltaket er tegnet inn. For tiltak som krever bruk av ansvarlig foretak,  må erklæring om ansvarsrett også sendes inn sammen med søknaden om tiltaket.

Når tiltaket er ferdig og før det tas i bruk skal det innhentes ferdigattest fra kommunen.

Saksbehandler på byggesakskontoret er tilgjengelig på telefon på hverdager mellom kl. 09.00  og 15.00. Tlf sentralbord 724 17600

Send gjerne spørsmålet ditt på e-post. Vi besvarer forespørselen så snart vi har anledning.

Har du tomt?

OPPMÅLING OG EIENDOMSTJENESTER

Oppmåling og eiendomstjenester er eiendomsfaglige tiltak som innebærer kommunal saksbehandling.

Klikk her for mer informasjon om disse tjenestene.

Byggetiltak uten å søke

Du kan sette i gang en rekke prosjekter uten å søke. Forenkling av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar. Du må selv sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket.

Generell veiledning

Hvilke forutsetninger må være oppfylt før søknadsfritak

Om du finner ut at du ikke trenger å søke, må du etter at tiltaket er utført melde fra til kommunen. Skjema for dette finner du her

 

Byggetiltak du kan søke om og utføre selv

Her er en veiledning over tiltak du kan søke om å utføre selv.

Byggesaksforskriften § 3 om  tiltak uten ansvarsrett

Hva må søknaden inneholde?

Byggesøknaden bør inneholde følgende:

For søknader med krav om ansvarsrett som f.eks hytte og bolig må i tillegg følgende vedlegges:

Når tiltaket er ferdigstilt og før det tas i bruk skal det innhentes ferdigattest fra kommune

Dette koster det å søke
Mer informasjon om forskjellige byggetiltak
Kart

Her finner du link til ulike kartdatabaser

Ledningskart

Utslippstillatelse

Om du skal legge vann inn i bygningen, og du ikke kan tilkobles kommunalt avløp, må du søke kommunen om utslippstillatelse. Mer info her

Husk å melde flytting

Skal du flytte innad i kommunen eller innen Norge, må du sende flyttemelding innen 8 dager etter at du har flyttet.
Les mer og finn skjema her…

X