Økonomi

Økonomi

Her finner du informasjon om kommunens årsbudsjett, økonomiplan og andre styringsdokumenter.

SIST OPPDATERT: 23.06. 2023 - 06:28

Kommunens årsbudsjett og økonomiplan

Årsbudsjettet beskriver kommunens prioriteringer og viser planlagt ressursbruk for et gitt kalenderår. Det er kommunestyret som vedtar årsbudsjettet, og bare kommunestyret kan vedta endringer i dette etter innstilling fra formannskapet. Arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan er lovregulert i Kommuneloven.

Årsbudsjettet er samtidig første i året i en rullerende økonomiplan som omfatter de fire neste budsjettårene. Økonomiplanen omfatter hele kommunens virksomhet og skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. Det er et krav i Kommuneloven at det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. En kommune bør ha et netto driftsresultat på ca. 2% av driftsinntektene sine for å ha en bærekraftig økonomi.

Årsbudsjett med økonomiplan:

X