Motorferdsel

Motorferdsel

Holtålen kommune praktiserer, i tråd med nasjonalt regleverk, at tillatelse til bruk av snøscooter gies til eier av hytte mm. når vilkår forøvrig er oppfylt (avstand fra veg osv.)

SIST OPPDATERT: 21.03. 2024 - 12:32

Motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag

Bruk av motorkjøretøyer i utmark og vassdrag er regulert av motorferdselloven og tilhørende forskrifter.

Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert med sikte på å verne naturmiljøet og fremme trivsel. I hovedsak er bruk av motorkjøretøy til offentlig anerkjente nytteformål, som for eksempel til redningstjeneste, utmarksnæring og faste bosteder, direkte hjemlet i loven, mens ferdsel til andre formål krever tillatelse fra kommunen. Merk at det uansett ikke kan gis tillatelse til turkjøring.

I Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis opplysninger om hva slags formål det kan søkes om.

I unntakstilfeller, og når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel knyttet til formål som forskriften ikke nevner spesielt. Søkeren må ha et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte og som ikke knytter seg til turkjøring. Kommunen vil foreta en konkret vurdering. Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper.

Veiledning

Kommunen gir informasjon om hva som er tillatt etter lov og forskrift, og hva det må søkes om tillatelse til. Søknad om dispensasjon må være skriftlig. Behovet må være dokumentert og inneholde alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne ta stilling i saken.

Vedlegg som skal følge søknaden:

  • Ved-transport av funksjonshemmede må legeattest vedlegges
  • Kart som viser kjøretraseen, eventuell vedblink skal også merkes.
  • Eventuell dokumentasjon av særlig behov
Noen enkle retningslinjer for bruk av snøscooter
  • Som hovedregel gis bare en tillatelse til hver hytte.
  • Korteste trase skal brukes.
  • Kjøretraseene skal som hovedregel følge vanlige vegtraseer.
  • Hvis søknaden gjelder vedkjøring skal vedblinken merkes på kartet på søknadsskjemaet.
  • Kjøring etter 5. mai er ikke tillatt.

 

Nasjonal forskrift:
www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-05-15-356

 

Rundskriv T-1/96
www.miljødirektoratet.no/no/?query=T-1/96&q=T-1/96

 

Rundskriv T-6/09
www.miljødirektoratet.no/no/?query=T-6/09&q=T-6/09

 

Mye om motorferdsel
www.miljodirektoratet.no

 

I perioder med stor pågang må det regnes med saksbehandlingstid utover 3 uker.

Søk her for kjøring i Haltdalen

Søknadsskjema her…

Kart må vedlegges søknaden.

Tegn inn kjøreruta på dette kartet.

Kart Haltdalen

Kart Haltdalen

Søk her for kjøring i Hesjedal statsallmenning

Søknasskjema her…

Kart må vedlegges søknaden.

Tegn inn kjøreruta på dette kartet.

Hesjedal statsallmenning og Ledalen

Kart Hesjedal statsallmenning og Ledalen

Søk her for kjøring i Ålen - Gauldal statsallmenning

Søknadsskjema her…

Kart må vedlegges søknaden.

Tegn inn kjøreruta på dette kartet.

Kart Gauldalen statsallmenning

Kart Gauldalen statsallmenning

Retningslinjer for leiekjørere

Kontaktinformasjon

Laila Grønli Kokkvoll

Besøksadresse:
Helsetunet 7
7380 Ålen

Tlf.: 419 30 211

X