Råd og utvalg

Råd og utvalg

SIST OPPDATERT: 29.12. 2022 - 11:41

Her finner du en oversikt over alle styrer, råd og utvalg.

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget består av Formannskapet og tillitsvalgte.

Leder: Ordfører Arve Hitterdal

Nestleder: Varaordfører Per Langeng

Dyrevernemnd

Ny dyrevernnemnd er konstituert for Mattilsynet, avdeling Gauldal for perioden 2015 – 2018
Mattilsynet informerer om at en ny dyrevernnemnd er konstituert for Mattilsynet, avdeling Gauldal.
Dette gjelder kommunene
• Oppdal,
• Rennebu,
• Midtre-Gauldal,
• Melhus,
• Holtålen
• Røros.
Nemnda er oppnevnt for 4 år av gangen etter forslag fra kommunene.
Nemnda består av tre medlemmer og tre varamedlemmer.
Nemnda er som følger:
Kristin Brekken, leder ( Melhus),
Mari Bollingmo, nestleder ( Holtålen)
Jan Sandblåst, nemndmedlem (Oppdal).
Varamedlemmer:
Erling Halset ( Midtre Gauldal),
Randi Sandnes ( Røros)
Kari Hanne Gunnes ( Rennebu)
Mattilsynet, Region Midt – avdeling Gauldal
Telefon: 22778851 / 47018879
Besøksadresse: Svartøya 19A, Støren

Felles postadresse:
Mattilsynet, Region Midt – avdeling Gauldal
Felles postmottak,
Postboks 383, 2381 Brumunddal
postmottak@mattilsynet.no

http://www.mattilsynet.no/
http://www.matportalen.no/

Eiendomsskattetakstnemnda

Eiendomsskattetakstnemnda

Kommunestyret behandlet i møte 21.11.2019 sak 54/19. Følgende vedtak ble fattet:

Medlemmer:
David Engan
Åge Smestu
Liv Grete Heksem

Varamedlemmer:
Karin Sundan
Marte Yseth
Jan Tore Næss

Leder: David Engan

Elveforebygging Aunegrenda- tilsynsnemnd

Elveforebygging Aunegrenda – tilsynsnemnd 2019 – 2023

Kommunestyret behandlet i møte 21.11.2019 sak 52/19. Følgende vedtak ble fattet:

Åge Smestu, leder

Tonje Smestu
Roger Tronsaune

Elveforebygging Gaare- tilsynsnemnd

Elveforebygging Gaare – tilsynsnemnd 2019 – 2023

Kommunestyret behandlet i møte 21.11.2019 sak 52/19. Følgende vedtak ble fattet:

Terje Rognes, leder
Solveig Wormdal
Kari Anne Gåre

Faste møtefullmektiger for forliksrådet

Faste møtefullmektiger for forliksrådet

I henhold til Holtålen kommunes delegeringsreglement, sist endret 18.10.2011 står det:
Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne møtefullmektiger til forliksrådet.

Som faste møtefullmektiger for forliksrådet i Holtålen valgperioden 2015 – 2019 er valgt:

Britt Moen Forodden
Ann Bente Guldseth Drøyvollsmo
Iver Lillegjære

Forhandlingsutvalg

Til forhandlinger med ansattes organisasjoner m.v. har kommunen et eget forhandlingsutvalg med delegert myndighet. Det er kommunestyret selv som bestemmer antall medlemmer.

Forhandlingsutvalg for perioden 2015-2019:

Arve Hitterdal, ordfører
Per Langeng, varaordfører
Dag Knudsen, opposisjonsleder

Leder: Arve Hitterdal

Forliksråd

Forliksråd for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024

Iflg. domstolloven § 58 er det Fylkesmannen som foretar oppnevning av forliksrådet, og dette er gjort av Fylkesmannen den 04.07.2012.

Som medlemmer i Forliksrådet for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 velges:

Anders Brennås, leder
Laila Kokkvoll
Torild Løvdal

Varamedlemmer:

Berit Grønli
Tore Børresen
Ola Kirkhus

Formannskapet

Medlemmene i Formannskapet finner du på egen side. Formannskapets medlemmer

Forstanderskapet i Haltdalen sparebank

Forstanderskapet i Haltdalen sparebank
Vedtatt i formannskapet 10.11.2015, sak 145/15.

Som medlemmer til forstanderskapet i Haltdalen sparebank for perioden 2019 – 2023 er valgt:

Jan Håvard Refsethås

Vara: Heidi Greni

Haltdalen Fjellstyre

Haltdalen og Ålen fjellstyre har slått seg sammen til FJELLSTYRENE I HOLTÅLEN SA

Som medlemmer i Haltdalen Fjellstyre i perioden 2019-2023 velges:
Vidar Aune, leder
Mari Bollingmo
Olav Tronsaune, nestleder
Bente Volden
Arne Inge Sesseng Nordfjell

Varamedlemmer:
Bjørn Rønning
Åge Bergan
Ole Roger Gundersen
Jo Sindre Moen
Paul Fjellheim

Hessdalen vassverk- representant

Formannskapssak 127/19 – Valg av representant i Ålen og Hessdalen Vassverk 2019 – 2023

Ålen og Hessdalen vassverk har endret selskapsform fra AL til SA.
Dette medfører at det ikke lenger er anledning/behov for å velge representanter fra kommunen.
På bakgrunn av dette oppnevnes det ikke representanter fra kommunen til nevnte verv.

Hjorteviltfagråd, S3

Hjorteviltfagråd, region 4

Vedtatt i formannskapet 29.10.2019, i sak 124/19.

Medlem: Nils Peder Ler                                     Personlig vara: Anders Brennås

Holtålen idrettsråd

Holtålen idrettsråd

Vedtatt i formannskapet 29.10.2019 i sak 129/19.

Som representant til Holtålen idrettsråd for perioden 2019 – 2023 er valgt:

Representant: Per Bakken Grindstad                            vara: Ole Anders Holden

Kirkelig fellesråd- kommunens representant

Som representant til Holtålen kirkelige fellesråd i perioden 2019-2023 velges:
Representant:
Olav Halvor Megård

Vararepresentant:
John Lars Skjefte

Klagenemnda for eiendomsskatt

Klagenemnda for eiendomsskatt 2019 – 2023

Medlemmer:
Tore Børresen, leder
Berit Grønli
Morten Jensås

Varamedlemmer:
Ivar Langeng
Jorunn Holden
Margit Bakka Nygård

Kommunestyret

Medlemmer i kommunestyret finner du på egen side. Kommunestyrets medlemmer

Lagrettmedlemmer

Lagrettemedlemmer og meddommere til Frostating Lagmannsrett

Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere for saker i Frostating Lagmannsrett for perioden 1. januar 2017 tom 31. desember 2020 ble vedtatt i kommunestyret den 21.04.2016, sak 15/16.

De valgte er:

Kvinner:

Anita Talsnes

Menn:

Dag Knudsen
Terje Volden

Meddommere

Meddommere

Valg av meddommere til Sør-Trøndelag tingrett for perioden 1. januar 2017 tom. 31. desember 2020 ble vedtatt i kommunestyret den 21.04.2016 sak nr.17/16.

Menn:

Anders Hegseth
Ingar Engan

Kvinner:

Kari Paula Lundereng
Hanne Døhl
Hjørdis Stuedal

Museum, arbeidsutvalg

Formannskapssak 126/19 – Valg av museumsråd, Petran museum og Ålen bygdemuseum 2019 – 2023:

Nytt forslag fra formannskapet: Saken utsettes. Valgkomitéen skal utrede et forsalg til endring av struktur, med formål om å samle interessene i et felles utvalg bestående av f.eks ledere i representative interessegrupper, og en innvalgt politiker.
Formålet er å opprette et felles og fungerende utvalg for museer og lokalhistorie i Holtålen.

Naboer AB- prosjektgruppe

Naboer AB – Prosjektgruppe

Mer informasjon kommer.

Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Valg av medlemmer i Nasjonalparkstyret for Forollhogna for perioden 2019 – 2023

Arve Hitterdal

Tove Hegseth

Overformynderi

Overformynderi

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er ny lokal vergemålsmyndighet fra 1. juli 2014

Petran bygdemuseum

Formannskapssak 126/19 – Valg av museumsråd, Petran museum og Ålen bygdemuseum 2019 – 2023:

Nytt forslag fra formannskapet: Saken utsettes. Valgkomitéen skal utrede et forsalg til endring av struktur, med formål om å samle interessene i et felles utvalg bestående av f.eks ledere i representative interessegrupper, og en innvalgt politiker.
Formålet er å opprette et felles og fungerende utvalg for museer og lokalhistorie i Holtålen.

PP-tjenesten

PP-tjenesten

Revisjon Fjell IKS- styremedlem

Kommunestyret behandlet i møte 21.11.2019 sak 46/19. Følgende vedtak ble fattet:
1. Holtålen kommune vedtar å søke om opptak i Revisjon Midt-Norge SA fra 01.01.2020 iht. intensjonsavtale mellom Revisjon Fjell IKS og Revisjon Midt-Norge SA.
Holtålen Kommune vedtar at Revisjon Fjell IKS oppløses fra 31.12.2019.
Holtålen kommune godkjenner at alle aktiva og passiva i Revisjon Fjell IKS overføres til Revisjon Midt-Norge SA.
Inngått intensjonsavtale mellom Revisjon Fjell IKS og Revisjon Midt-Norge SA legges til grunn for den framtidige deltakelsen i Revisjon Midt-Norge SA.

2. Revisjon Fjell IKS avvikles fra 31.12.2019.

3. Sittende styre velges som avviklingsstyre.

Råd for eldre og funksjonshemmede

Medlemmer i peroden 2019 – 2023: 
Mali Kulbotten (Haltdalen PF)
Aud Almås (Ålen PF)
Bjørg Hage (Ålen PF)
Ingeborg Træet (FFH)
Roar Baustad (FFH)
Jann Rønning (HK)
Elling Nyrønning (HK)

Varamedlemmer:
Hans Jørgen Rønning (Haltdalen PF)
Inge Morken (Ålen PF)
Lars Eilif Hofstad (Ålen PF)
Harald Grande (FFH)
Mary Øiseth (FFH)
Liv Rønning (HK)
Helge Nyrønning (HK)

 

Rådet skal selv velge leder.

Samarbeidsutvalg for barnehage

Samarbeidsutvalg for barnehage – Valg i perioden 2019 – 2023
Vedtatt i Formannskapsmøte den 29.10.2019 sak 131/19:

Medlemmer:                                                Varamedlemmer:
Iselin Engen Gjærevold (Ålen)                Jon Peder Hov (Ålen)
Olav Tronsaune (Haltdalen)                    Andre Moen (Haltdalen)

Samarbeidsutvalg for skolene

Samarbeidsutvalg for skolene – Valg i perioden 2019 – 2023, valgt i Formannskapssak 132/19:

Medlemmer:                                              Varamedlemmer:
Morten Jensås                                           Laila Agnor Grøtådal
Anders Brennås(Haltdalen)                   Andre Van Kooten (Haltdalen)

Skjønnsmedlemmer 2017-2020

Skjønnsmedlemmer 2017 – 2020

Iflg. skjønnsprosesslovens § 14 oppnevnte Fylkestinget i Sør-Trøndelag 15.06.2016, sak nr. 68/16 skjønnsmannsutvalg for valgperioden fra 01.01.2017 til 31.12.2020.

  • Guri Kvernmo Aune
  • Jon Martin Brørs
  • Ann Iren Heksem
  • Ola Jensvold
  • Anders Hegseth
  • Eva Fodor
  • Magnus Jensås
  • Brit Moen Forodden
Skytebaneutvalg

Skytebaneutvalg

Kommunestyret behandlet i møte 21.11.2019 sak 53/19. Følgende vedtak ble fattet:
Som medlemmer i skytebaneutvalg i perioden 2019/2023 velges:

Bjørn Roald Gjersvold (Hessdalen)
Inger Merete Anholt (Haltdalen)

 

Trafikksikkerhetsutvalget

Trafikksikkerhetsutvalget 2019 – 2023

Medlemmer:

Bård Skogås (leder)

Roar Aasen

Ingrid Moan

 

Varamedlemmer:

Iselin Engen Gjærevold

Ole Eidet

Petter Almås

 

Sekretær:

Inger Grøtli

Valg AS, foretak m.m. 2015-2019

Holtålen kommunestyre har delegert til ordføreren å sørge for at kommunen er representert ved generalforsamlinger, årsmøter, styrer o.a. der kommunen har eier-/deltakerinteresser, og når de finner det formålstjenlig.
(Vedtatt i kommunestyremøte den 15.11.2007, sak 92/07).

Ordføreren har etter dette oppnevnt følgende personer for valgperioden 2019 – 2023

Der ordfører ikke møter vil han utpeke stedfortreder med fullmakt.

Valg AS, foretak m.m. 2019 – 2023

Destinasjon Røros Ordfører
Kommunens representant i generalforsamling og eiermøter perioden 2019-2023:

Representant:                                                        Vararepresentant:

Arve Hitterdal                                                        Per Langeng

 

Falkberget-Ringen Ordfører
Kommunens representant i generalforsamling perioden 2019-2023:

Representant:                                                        Vararepresentant:

Arve Hitterdal                                                        Per Langeng

Kommunens representant i styret perioden 2019-2023:

Representant:                                                        Vararepresentant:

1                                                                                1

 

 

FIAS AS Ordfører
Kommunens representant i generalforsamling og eiermøter perioden 2019-2023:

Representant:                                                        Vararepresentant:

Arve Hitterdal                                                        Per Langeng

 

Gaula Natursenter AS Ordfører
Kommunens representant i generalforsamling og eiermøter perioden 2019-2023:

Representant:                                                        Vararepresentant:

Arve Hitterdal                                                        Per Langeng

 

Kommunens representant i styret i perioden 2020-2024:

Representant:                                                        Vararepresentant:

Berit Aas Aune                                                       Frode Moen

 

Hessjøgruva AS Ordfører
Kommunens representant i generalforsamling og eiermøter perioden 2019-2023:

Representant:                                                        Vararepresentant:

Arve Hitterdal                                                        Per Langeng

 

IKA Trøndelag IKS Ordfører
Kommunens representant i representantskapet og eiermøter perioden 2019-2023:

Representant:                                                        Vararepresentant:

Arve Hitterdal                                                        Per Langeng

 

Jernbaneforum Røros- og Solørbanen Ordfører
Kommunens representant i generalforsamling og eiermøter perioden 2019-2023:

Representant:                                                        Vararepresentant:

Arve Hitterdal                                                        Per Langeng

 

Midt-Norge 110-sentral IKS Ordfører
Kommunens representant i representantskapet og eiermøter perioden 2019-2023:

Representant:                                                        Vararepresentant:

Arve Hitterdal                                                        Per Langeng

 

MOT Holtålen Ordfører
Kommunens representant i årsmøte og eiermøter perioden 2019-2023:

Representant:                                                        Vararepresentant:

Arve Hitterdal                                                        Per Langeng

 

Nøra Borettslag Ordfører
Kommunens representant i generalforsamling og eiermøter perioden 2019-2023:

Representant:                                                        Vararepresentant:

Arve Hitterdal                                                        Per Langeng

 

Kommunens representant i styret i perioden 2020-2024:

Representant:                                                        Vararepresentant:

Olav Halvor Megård                                             Ole Anders Holden

 

Revisjon Midt-Norge SA Ordfører
Kommunens representant i generalforsamling og eiermøter perioden 2019-2023:

Representant:                                                        Vararepresentant:

Arve Hitterdal                                                        Per Langeng

 

Rørosregionen Næringshage Ordfører
Kommunens representant i generalforsamling og eiermøter perioden 2019-2023:

Representant:                                                        Vararepresentant:

Arve Hitterdal                                                        Per Langeng

 

Stiftelsen Haltdalen stavkirke og gammelgården Ordfører
Kommunens representant i generalforsamling og eiermøter perioden 2019-2023:

Representant:                                                        Vararepresentant:

Arve Hitterdal                                                        Per Langeng

 

Kommunens representant i styret i perioden 2020-2024:

Representant:                                                        Vararepresentant:

Anders Grøtt                                                          John Martin Brørs

 

Trønder-Energi AS Ordfører
Kommunens representant i generalforsamling og eiermøter perioden 2019-2023:

Representant:                                                        Vararepresentant:

Arve Hitterdal                                                        Per Langeng

 

Øvre Haltdalen Utmarkslag Ordfører
Kommunens representant i årsmøtet perioden 2019-2023:

Representant:                                                        Vararepresentant:

Arve Hitterdal                                                        Per Langeng

 

Ålen Aktivum AS Ordfører
Kommunens representant i generalforsamling og eiermøter perioden 2019-2023:

Representant:                                                        Vararepresentant:

Arve Hitterdal                                                        Per Langeng

 

Ålen Invest AS Ordfører
Kommunens representant i generalforsamling og eiermøter perioden 2019-2023:

Representant:                                                        Vararepresentant:

Arve Hitterdal                                                        Per Langeng

Valgstyret

Valgkomite 2019-2023:

Per Langeng                                vara: Anders Brennås
Arve Hitterdal                             vara: Per Bakken Grinstad
Olav Halvor Megård                  vara: Ole Anders Holden
vara: John Lars Skjefte

Leder: Per Langeng

Villreinnemnd 2015-2019

Oppnevning av medlem til villreinnemnd

Valg av medlem til villreinnemnd
Medlem: Vegard Dragmyrhaug
Varamedlem: Tove Hegseth

Ålen bygdemuseum

Formannskapssak 126/19 – Valg av museumsråd, Petran museum og Ålen bygdemuseum 2019 – 2023:

Nytt forslag fra formannskapet: Saken utsettes. Valgkomitéen skal utrede et forsalg til endring av struktur, med formål om å samle interessene i et felles utvalg bestående av f.eks ledere i representative interessegrupper, og en innvalgt politiker.
Formålet er å opprette et felles og fungerende utvalg for museer og lokalhistorie i Holtålen.

Ålen fjellstyre

Haltdalen og Ålen fjellstyre har slått seg sammen til FJELLSTYRENE I HOLTÅLEN SA

 

Som medlemmer i Ålen Fjellstyre i perioden 2019-2023 velges:
Bjørg Helene Skjerdingstad, leder
Jon Vårhus
Steinar Trondsetås, nestleder
Jon Holden
Inge Even Danielsen

Varamedlemmer:
Rolf Tore Trønnes
Elin Grønli
Kari Paula Lundereng
Tone Trygstad Bakås
Norbjørn Brandsfjell

Ålen vassverk, representant

Ålen vassverk, representant

Formannskapssak 127/19 – Valg av representant i Ålen og Hessdalen Vassverk 2019 – 2023:

Ålen og Hessdalen vassverk har endret selskapsform fra AL til SA.
Dette medfører at det ikke lenger er anledning/behov for å velge representanter fra kommunen.
På bakgrunn av dette oppnevnes det ikke representanter fra kommunen til nevnte verv.

Politikk
X