Råd og utvalg

Råd og utvalg

Valg til styrer, råd og utvalg for perioden 2015 – 2019.
Behandlet i kommunestyret 10.11.2015.

SIST OPPDATERT: 01.11. 2019 - 09:16

Her finner du en oversikt over alle styrer, råd og utvalg.

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget består av Formannskapet og tillitsvalgte.

Mer informasjon om Administrasjonsutvalget for 2019 – 2023 kommer.

Arbeidsmiljøutvalget

Mer informasjon om Arbeidsmiljøutvalget for perioden 2019 – 2023 kommer.

Driftsutvalget

Driftsutvalget er under utredning, i mellomtiden fungerer Formannskapet som Driftsutvalg.

Evaluering vedtatt sak 29/19 gjennomføres innen 01.03.2020. Formannskapet velges som driftsutvalg fram til evalueringen er behandlet i kommunestyret, og det eventuelt er valgt et nytt driftsutvalg.

Dyrevernemnd

Ny dyrevernnemnd er konstituert for Mattilsynet, avdeling Gauldal for perioden 2015 – 2018
Mattilsynet informerer om at en ny dyrevernnemnd er konstituert for Mattilsynet, avdeling Gauldal.
Dette gjelder kommunene
• Oppdal,
• Rennebu,
• Midtre-Gauldal,
• Melhus,
• Holtålen
• Røros.
Nemnda er oppnevnt for 4 år av gangen etter forslag fra kommunene.
Nemnda består av tre medlemmer og tre varamedlemmer.
Nemnda er som følger:
Kristin Brekken, leder ( Melhus),
Mari Bollingmo, nestleder ( Holtålen)
Jan Sandblåst, nemndmedlem (Oppdal).
Varamedlemmer:
Erling Halset ( Midtre Gauldal),
Randi Sandnes ( Røros)
Kari Hanne Gunnes ( Rennebu)
Mattilsynet, Region Midt – avdeling Gauldal
Telefon: 22778851 / 47018879
Besøksadresse: Svartøya 19A, Støren

Felles postadresse:
Mattilsynet, Region Midt – avdeling Gauldal
Felles postmottak,
Postboks 383, 2381 Brumunddal
postmottak@mattilsynet.no

http://www.mattilsynet.no/
http://www.matportalen.no/

Eiendomsskattetakstnemnda

Eiendomsskattetakstnemnda

Medlemmer i perioden 2015 – 2019:

Jon Lars Hofstad, Leder

Morten Hårsaker, Medlem

Trude Hånes, Medlem

Else Uthus, VARA

Hans Jørgen Rønning, VARA

Marte Yseth, VARA

Elveforebygging Aunegrenda- tilsynsnemnd

Elveforebygging Aunegrenda – tilsynsnemnd

Medlemmer i perioden 2015 – 2019:

Åge Smestu, leder

Tonje Smestu
Roger Tronsaune

Elveforebygging Gaare- tilsynsnemnd

Elveforebygging Gaare – tilsynsnemnd

Medlemmer valgt for perioden 2015 – 2019:

Hans Gaare, leder
Solveig Wormdal
Terje Rognes

Faste møtefullmektiger for forliksrådet

Faste møtefullmektiger for forliksrådet

I henhold til Holtålen kommunes delegeringsreglement, sist endret 18.10.2011 står det:
Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne møtefullmektiger til forliksrådet.

Som faste møtefullmektiger for forliksrådet i Holtålen valgperioden 2015 – 2019 er valgt:

Britt Moen Forodden
Ann Bente Guldseth Drøyvollsmo
Iver Lillegjære

Forhandlingsutvalg

Til forhandlinger med ansattes organisasjoner m.v. har kommunen et eget forhandlingsutvalg med delegert myndighet. Det er kommunestyret selv som bestemmer antall medlemmer.

Forhandlingsutvalg for perioden 2015-2019:

Jan Håvard Refsethås
Bjørg Helene Skjerdingstad
Torbjørn Wolden
Tore Børresen
Elise Engesvold Grønli

Forliksråd

Forliksråd for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020

Iflg. domstolloven § 58 er det Fylkesmannen som foretar oppnevning av forliksrådet, og dette er gjort av Fylkesmannen den 04.07.2012.

Som medlemmer i Forliksrådet for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 velges:

Ole Roger Gundersen
Anders Brennås
Laila Kokkvoll

Varamedlemmer:

Elin Grønli
Torild G. Løvdal
Tore Børresen
Som leder velges: Ole Roger Gundersen

Formannskapet

Medlemmene i Formannskapet finner du på egen side. Formannskapets medlemmer

Forstanderskapet i Haltdalen sparebank

Forstanderskapet i Haltdalen sparebank
Vedtatt i formannskapet 10.11.2015, sak 145/15.

Som medlemmer til forstanderskapet i Haltdalen sparebank for perioden 2019 – 2023 er valgt:

Jan Håvard Refsethås

Vara: Heidi Greni

Haltdalen Fjellstyre

Haltdalen og Ålen fjellstyre har slått seg sammen til FJELLSTYRENE I HOLTÅLEN SA

Hessdalen vassverk- representant

Formannskapssak 127/19 – Valg av representant i Ålen og Hessdalen Vassverk 2019 – 2023

Ålen og Hessdalen vassverk har endret selskapsform fra AL til SA.
Dette medfører at det ikke lenger er anledning/behov for å velge representanter fra kommunen.
På bakgrunn av dette oppnevnes det ikke representanter fra kommunen til nevnte verv.

Hjorteviltfagråd, S3

Hjorteviltfagråd, region 4

Vedtatt i formannskapet 29.10.2019, i sak 124/19.

Medlem: Nils Peder Ler                                     Personlig vara: Anders Brennås

Holtålen idrettsråd

Holtålen idrettsråd

Vedtatt i formannskapet 29.10.2029 i sak 129/19.

Som representant til Holtålen idrettsråd for perioden 2019 – 2023 er valgt:

Representant: Per Bakken Grindstad                            vara: Ole Anders Holden

Kirkelig fellesråd- kommunens representant

Kirkelig fellesråd – kommunens representant
Medlemmer valgt i perioden 2015 – 2019:

Torbjørn Wolden, representant
Hanne Døhl, vararepresentant

Klagenemnda for eiendomsskatt

Klagenemnda for eiendomsskatt
Medlemmer i perioden 2015 – 2019:

Morten Ivar Brennås, Leder

Jorunn Holden, Medlem

Jon Karstein Skogåstrø, Medlem

Olav Halvor Megård, VARA

Berit Grønli, VARA

Margit Bakka Nygård, VARA

Kommunestyret

Medlemmer i kommunestyret finner du på egen side. Kommunestyrets medlemmer

Lagrettmedlemmer

Lagrettemedlemmer og meddommere til Frostating Lagmannsrett

Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere for saker i Frostating Lagmannsrett for perioden 1. januar 2017 tom 31. desember 2020 ble vedtatt i kommunestyret den 21.04.2016, sak 15/16.

De valgte er:

Kvinner:

Anita Talsnes

Menn:

Dag Knudsen
Terje Volden

Meddommere

Meddommere

Valg av meddommere til Sør-Trøndelag tingrett for perioden 1. januar 2017 tom. 31. desember 2020 ble vedtatt i kommunestyret den 21.04.2016 sak nr.17/16.

Menn:

Anders Hegseth
Ingar Engan

Kvinner:

Kari Paula Lundereng
Hanne Døhl
Hjørdis Stuedal

Museum, arbeidsutvalg

Valgperiode 2016 – 2019
Vedtatt i formannskapet i møte 26.04.2016, sak 56/16.

Ålen bygdemuseum, arbeidsutvalg 
Gunnar Eidet, leder
Knut Hage
Kari Eidebakk

Petran museum, arbeidsutvalg
Brede Hoel, leder
Arnt Maurbakk
Arnt Heksem
Varamedlemmer: 
Erna Reitan
Kari Vårhus

Varamedlemmer:
Kari Johanne Heksem
Kari Hjørdis Rimstad

Administrasjonen er ansvarlig for å kalle inn arbeidsutvalgene til koordineringsmøter minst 2 ganger i året.

 

Formannskapssak 126/19 – Valg av museumsråd, Petran museum og Ålen bygdemuseum 2019 – 2023:

Nytt forslag fra formannskapet: Saken utsettes. Valgkomitéen skal utrede et forsalg til endring av struktur, med formål om å samle interessene i et felles utvalg bestående av f.eks ledere i representative interessegrupper, og en innvalgt politiker.
Formålet er å opprette et felles og fungerende utvalg for museer og lokalhistorie i Holtålen.

Naboer AB- prosjektgruppe

Naboer AB – Prosjektgruppe
Medlemmer valgt i perioden 2015 – 2019

Jann Rønning
Hans Grøt
Kari Vårhus

Leder: Jann Rønning

Nasjonalparkstyret for Forollhogna for perioden 2016-2019

Valg av medlemmer i Nasjonalparkstyret for Forollhogna for perioden 2016 – 2019

Næringsfondsstyret
Overformynderi

Overformynderi

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er ny lokal vergemålsmyndighet fra 1. juli 2014

Petran bygdemuseum

Vedtak i Formannskapet 26.04.2016:

Petran bygdemuseum arbeidsutvalg 2015-2019

Medlem: Arnt Maurbakk
Medlem: Arnt Heksem
Medlem: Brede Hoel

Leder: Brede Hoel
Varamedlem: Kari Hjørdis Rimstad
Kari Johanne Heksem

Administrasjonen er ansvarlig for å kalle inn arbeidsutvalgene for Petran bygdemuseum til koordineringsmøter minst 2 ganger i året.

 

Formannskapssak 126/19 – Valg av museumsråd, Petran museum og Ålen bygdemuseum 2019 – 2023:

Nytt forslag fra formannskapet: Saken utsettes. Valgkomitéen skal utrede et forsalg til endring av struktur, med formål om å samle interessene i et felles utvalg bestående av f.eks ledere i representative interessegrupper, og en innvalgt politiker.
Formålet er å opprette et felles og fungerende utvalg for museer og lokalhistorie i Holtålen.

PP-tjenesten

PP-tjenesten. MÅ FORNYES

Revisjon Fjell IKS- styremedlem

Revisjon Fjell IKS – styremedlem

Medlemmer i perioden 2015 – 2019

Ola Jensvoll, medlem
Biggles Nyrønning, varamedlem

Råd for eldre og funksjonshemmede
Samarbeidsutvalg for barnehage

Valg i perioden 2019 – 2023
Vedtatt i Formannskapsmøte den 29.10.2019 sak 131/19:

Medlemmer:                                                Varamedlemmer:
Iselin Engen Gjærevold (Ålen)                Jon Peder Hov (Ålen)
Olav Tronsaune (Haltdalen)                    Andre Moen (Haltdalen)

Samarbeidsutvalg for skolene

Valg i perioden 2019 – 2023, valgt i Formannskapssak 132/19:

Medlemmer:                                              Varamedlemmer:
Morten Jensås                                           Laila Agnor Grøtådal
Anders Brennås(Haltdalen)                   Andre Van Kooten (Haltdalen)

Skjønnsmedlemmer 2017-2020

Skjønnsmedlemmer 2017 – 2020

Iflg. skjønnsprosesslovens § 14 oppnevnte Fylkestinget i Sør-Trøndelag 15.06.2016, sak nr. 68/16 skjønnsmannsutvalg for valgperioden fra 01.01.2017 til 31.12.2020.

  • Guri Kvernmo Aune
  • Jon Martin Brørs
  • Ann Iren Heksem
  • Ola Jensvold
  • Anders Hegseth
  • Eva Fodor
  • Magnus Jensås
  • Brit Moen Forodden
Skytebaneutvalg

Skytebaneutvalg

Medlemmer i perioden 2015 – 2019:

Bjørn Roal Gjersvold, Medlem

Inger Merete Anholt, Medlem

 

Tilflyttingsnemnd

Tilflyttingsnemnd

Medlemmer i perioden 2015 – 2019:

Ann Elisabeth Hansvold, leder
Lars Lyder Moan, medlem
Hilde Kvamsås Grytbakk, medlem
Kristin Bendo, medlem

Sekretær: Rådmannen eller den han bemyndiger.

Trafikksikkerhetsutvalget
Medlemmer:

Bård Skogås (leder)

Roar Aasen

Ingrid Moan

 

Varamedlemmer:

Iselin Engen Gjærevold

Ole Eidet

Petter Almås

 

Sekretær:

Inger Grøtli

Valg AS, foretak m.m. 2015-2019

Holtålen kommunestyre har delegert til ordføreren å sørge for at kommunen er representert ved generalforsamlinger, årsmøter, styrer o.a. der kommunen har eier-/deltakerinteresser, og når de finner det formålstjenlig.
(Vedtatt i kommunestyremøte den 15.11.2007, sak 92/07).

Ordføreren har etter dette oppnevnt følgende personer for valgperioden 2015 – 2019.

Der ordfører ikke møter vil han utpeke stedfortreder med fullmakt.

Valg AS, foretak m.m. 2015 – 2019

Organ Deltar i Kommunens repr. Kommunens vararepr. Eier-andeler
Destinasjon Røros Generalforsamling Ordfører
Falkberget-Ringen Årsmøte Ordfører
FIAS AS Generalforsamling Ordfører
Forollhogna Nasjonalpark Styre Ordfører Varaordfører
Forollhogna Villreinområde Styringsgruppe Ordfører
Gaula natursenter AS Generalforsamling Ordfører
Hessdalen vassverk Representantskap Ordfører
Hessjøgruva AS Generalforsamling Ordfører
IKA Trøndelag iks Representantskap Ordfører Varaordfører
Jernbaneforum Rørosbanen Årsmøte Ordfører
Naboer AB Årsmøte Ordfører
Nøra borettslag Styre
Nøra borettslag Generalforsamling  Ordfører
Optimus AS Generalforsamling  Ordfører
PP-tjenesten Styre
Rørosregionen næringshage Årsmøte Ordfører
Stiftelsen Stavkirke og Gammelgården Styre Brit Kjøsen Engan
Anders Grøtt
Stiftelsen Stavkirke og Gammelgården Årsmøte Ordfører
Støren Trelast AS Generalforsamling  Ordfører
Trøndelag landbruksrådgivning Årsmøte  Ordfører
Trønder-Energi AS Generalforsamling Ordfører
Øvre Haltdalen utmarkslag Årsmøte Ordfører
Ålen Aktivum AS Generalforsamling Ordfører
Ålen Invest AS Generalforsamling Ordfører
Ålen senter  Generalforsamling Ordfører
Ålen vassverk Representantskap  Ordfører
Valgstyret

Valgkomite 2019-2023:

Per Langeng                                vara: Anders Brennås
Arve Hitterdal                             vara: Per Bakken Grinstad
Olav Halvor Megård                  vara: Ole Anders Holden
Tore Børresen                             vara: John Lars Skjefte

Leder: Per Langeng

Villreinnemnd 2015-2019

Oppnevning av medlem til villreinnemnd

Valg av medlem til villreinnemnd
Medlem: Vegard Dragmyrhaug
Varamedlem: Tove Hegseth

Ålen bygdemuseum

Vedtak i Formannskapet 26.04.2016:

Ålen bygdemuseum arbeidsutvalg 2015-2019

Medlem: Gunnar Eidet

Medlem: Kari Eidebakk

Medlem: Knut Hage

Leder: Gunnar Eidet

Varamedlem: Erna Reitan
Kari Vårhus

Administrasjonen er ansvarlig for å kalle inn arbeidsutvalgene for Ålen bygdemuseum til koordineringsmøter minst 2 ganger i året.

 

Formannskapssak 126/19 – Valg av museumsråd, Petran museum og Ålen bygdemuseum 2019 – 2023:

Nytt forslag fra formannskapet: Saken utsettes. Valgkomitéen skal utrede et forsalg til endring av struktur, med formål om å samle interessene i et felles utvalg bestående av f.eks ledere i representative interessegrupper, og en innvalgt politiker.
Formålet er å opprette et felles og fungerende utvalg for museer og lokalhistorie i Holtålen.

Ålen fjellstyre

Haltdalen og Ålen fjellstyre har slått seg sammen til FJELLSTYRENE I HOLTÅLEN SA

Ålen vassverk, representant

Ålen vassverk, representant

Formannskapssak 127/19 – Valg av representant i Ålen og Hessdalen Vassverk 2019 – 2023:

Ålen og Hessdalen vassverk har endret selskapsform fra AL til SA.
Dette medfører at det ikke lenger er anledning/behov for å velge representanter fra kommunen.
På bakgrunn av dette oppnevnes det ikke representanter fra kommunen til nevnte verv.

Politikk
X