Råd og utvalg

Råd og utvalg

Valg til styrer, råd og utvalg for perioden 2015 – 2019.
Behandlet i kommunestyret 10.11.2015.

SIST OPPDATERT: 19.09. 2019 - 12:35

Her finner du en oversikt over alle styrer, råd og utvalg.

Administrasjonsutvalget

Du kan redigere denne teksten som du vil. Husk også å bytte overskrift ved å klikke på ikonet av en grå penn over tekstboksen. Ønsker du å duplisere en slik utbrettbar seksjon, klikker du på det grå «Clone»-ikonet. Ønsker du å slette en slik seksjon, klikk på det grå ikonet av en papirkurv.

Arbeidsmiljøutvalget

Du kan redigere denne teksten som du vil. Husk også å bytte overskrift ved å klikke på ikonet av en grå penn over tekstboksen. Ønsker du å duplisere en slik utbrettbar seksjon, klikker du på det grå «Clone»-ikonet. Ønsker du å slette en slik seksjon, klikk på det grå ikonet av en papirkurv.

Driftsutvalget

Du kan redigere denne teksten som du vil. Husk også å bytte overskrift ved å klikke på ikonet av en grå penn over tekstboksen. Ønsker du å duplisere en slik utbrettbar seksjon, klikker du på det grå «Clone»-ikonet. Ønsker du å slette en slik seksjon, klikk på det grå ikonet av en papirkurv.

Dyrevernemnd

Ny dyrevernnemnd er konstituert for Mattilsynet, avdeling Gauldal for perioden 2015 – 2018
Mattilsynet informerer om at en ny dyrevernnemnd er konstituert for Mattilsynet, avdeling Gauldal.
Dette gjelder kommunene
• Oppdal,
• Rennebu,
• Midtre-Gauldal,
• Melhus,
• Holtålen
• Røros.
Nemnda er oppnevnt for 4 år av gangen etter forslag fra kommunene.
Nemnda består av tre medlemmer og tre varamedlemmer.
Nemnda er som følger:
Kristin Brekken, leder ( Melhus),
Mari Bollingmo, nestleder ( Holtålen)
Jan Sandblåst, nemndmedlem (Oppdal).
Varamedlemmer:
Erling Halset ( Midtre Gauldal),
Randi Sandnes ( Røros)
Kari Hanne Gunnes ( Rennebu)
Mattilsynet, Region Midt – avdeling Gauldal
Telefon: 22778851 / 47018879
Besøksadresse: Svartøya 19A, Støren

Felles postadresse:
Mattilsynet, Region Midt – avdeling Gauldal
Felles postmottak,
Postboks 383, 2381 Brumunddal
postmottak@mattilsynet.no

http://www.mattilsynet.no/
http://www.matportalen.no/

Eiendomsskattetakstnemnda

Eiendomsskattetakstnemnda

Medlemmer i perioden 2015 – 2019:

Jon Lars Hofstad, Leder

Morten Hårsaker, Medlem

Trude Hånes, Medlem

Else Uthus, VARA

Hans Jørgen Rønning, VARA

Marte Yseth, VARA

Elveforebygging Aunegrenda- tilsynsnemnd

Elveforebygging Aunegrenda – tilsynsnemnd

Medlemmer i perioden 2015 – 2019:

Åge Smestu, leder

Tonje Smestu
Roger Tronsaune

Elveforebygging Gaare- tilsynsnemnd

Elveforebygging Gaare – tilsynsnemnd

Medlemmer valgt for perioden 2015 – 2019:

Hans Gaare, leder
Solveig Wormdal
Terje Rognes

Faste møtefullmektiger for forliksrådet

Faste møtefullmektiger for forliksrådet

I henhold til Holtålen kommunes delegeringsreglement, sist endret 18.10.2011 står det:
Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne møtefullmektiger til forliksrådet.

Som faste møtefullmektiger for forliksrådet i Holtålen valgperioden 2015 – 2019 er valgt:

Britt Moen Forodden
Ann Bente Guldseth Drøyvollsmo
Iver Lillegjære

Forhandlingsutvalg

Til forhandlinger med ansattes organisasjoner m.v. har kommunen et eget forhandlingsutvalg med delegert myndighet. Det er kommunestyret selv som bestemmer antall medlemmer.

Forhandlingsutvalg for perioden 2015-2019:

Jan Håvard Refsethås
Bjørg Helene Skjerdingstad
Torbjørn Wolden
Tore Børresen
Elise Engesvold Grønli

Forliksråd

Forliksråd for perioden 01.01.2013 – 31.12.2016

Holtålen kommunestyre har i møte 14.06.2012 foretatt valg av forliksrådsmedlemmer.

Iflg. domstolloven § 58 er det Fylkesmannen som foretar oppnevning av forliksrådet, og dette er gjort av Fylkesmannen den 04.07.2012.

Som medlemmer i Forliksrådet for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 velges:

Ole Roger Gundersen
Anders Brennås
Laila Kokkvoll

Varamedlemmer:

Elin Grønli
Torild G. Løvdal
Tore Børresen
Som leder velges: Ole Roger Gundersen

Formannskapet

Medlemmene i Formannskapet finner du på egen side. Formannskapets medlemmer

Forstanderskapet i Haltdalen sparebank

Forstanderskapet i Haltdalen sparebank
Vedtatt i formannskapet 10.11.2015, sak 145/15.

Som medlemmer til forstanderskapet i Haltdalen sparebank for perioden 2015-2019 er valgt:

 • Hanne Døhl

Varamedlem:
Elise Engesvold Grønli

Haltdalen Fjellstyre

Haltdalen og Ålen fjellstyre har slått seg sammen til FJELLSTYRENE I HOLTÅLEN SA

Hessdalen vassverk- representant

Hessdalen vassverk – representant

Medlemmer valgt i perioden 2015 – 2019:

Morten Ingebrigtsvoll, medlem
Frode Moen, vara

Hjorteviltfagråd, region 4

Hjorteviltfagråd, region 4

Vedtatt i formannskapet 10.11.2015, sak 141/15.

Sverre Grønseth med personlig varamedlem Nils Peder Ler.

Kjell Sundt med personlig varamedlem Henning Dragmyrhaug

Holtålen idrettsråd

Holtålen idrettsråd

Vedtatt i formannskapet 10.11.2015, sak 146/15.

Som representant til Holtålen idrettsråd for perioden 2015-2019 er valgt:

 • Olav Tronsaune
 • Tore Børresen, vararepresentant
Kirkelig fellesråd- kommunens representant

Kirkelig fellesråd – kommunens representant
Medlemmer valgt i perioden 2015 – 2019:

Torbjørn Wolden, representant
Hanne Døhl, vararepresentant

Klagenemnda for eiendomsskatt

Klagenemnda for eiendomsskatt
Medlemmer i perioden 2015 – 2019:

Morten Ivar Brennås, Leder

Jorunn Holden, Medlem

Jon Karstein Skogåstrø, Medlem

Olav Halvor Megård, VARA

Berit Grønli, VARA

Margit Bakka Nygård, VARA

Kommunestyret

Medlemmer i kommunestyret finner du på egen side. Kommunestyrets medlemmer

Lagrettmedlemmer

Lagrettemedlemmer og meddommere til Frostating Lagmannsrett

Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere for saker i Frostating Lagmannsrett for perioden 1. januar 2017 tom 31. desember 2020 ble vedtatt i kommunestyret den 21.04.2016, sak 15/16.

De valgte er:

Kvinner:

Anita Talsnes

Menn:

Dag Knudsen
Terje Volden

Meddommere

Meddommere

Valg av meddommere til Sør-Trøndelag tingrett for perioden 1. januar 2017 tom. 31. desember 2020 ble vedtatt i kommunestyret den 21.04.2016 sak nr.17/16.

Menn:

Anders Hegseth
Ingar Engan

Kvinner:

Kari Paula Lundereng
Hanne Døhl
Hjørdis Stuedal

Museum, arbeidsutvalg

Valgperiode 2016 – 2019
Vedtatt i formannskapet i møte 26.04.2016, sak 56/16.

Ålen bygdemuseum, arbeidsutvalg 
Gunnar Eidet, leder
Knut Hage
Kari Eidebakk

Petran museum, arbeidsutvalg
Brede Hoel, leder
Arnt Maurbakk
Arnt Heksem
Varamedlemmer: 
Erna Reitan
Kari Vårhus

Varamedlemmer:
Kari Johanne Heksem
Kari Hjørdis Rimstad

Administrasjonen er ansvarlig for å kalle inn arbeidsutvalgene til koordineringsmøter minst 2 ganger i året.

Naboer AB- prosjektgruppe

Naboer AB – Prosjektgruppe
Medlemmer valgt i perioden 2015 – 2019

Jann Rønning
Hans Grøt
Kari Vårhus

Leder: Jann Rønning

Nasjonalparkstyret for Forollhogna for perioden 2016-2019

Valg av medlemmer i Nasjonalparkstyret for Forollhogna for perioden 2016 – 2019

Næringsfondsstyret
Overformynderi

Overformynderi

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er ny lokal vergemålsmyndighet fra 1. juli 2014

Petran bygdemuseum

Vedtak i Formannskapet 26.04.2016:

Petran bygdemuseum arbeidsutvalg 2015-2019

Medlem: Arnt Maurbakk
Medlem: Arnt Heksem
Medlem: Brede Hoel

Leder: Brede Hoel
Varamedlem: Kari Hjørdis Rimstad
Kari Johanne Heksem

Administrasjonen er ansvarlig for å kalle inn arbeidsutvalgene for Petran bygdemuseum til koordineringsmøter minst 2 ganger i året.

PP-tjenesten

PP-tjenesten. MÅ FORNYES

Revisjon Fjell IKS- styremedlem

Revisjon Fjell IKS – styremedlem

Medlemmer i perioden 2015 – 2019

Ola Jensvoll, medlem
Biggles Nyrønning, varamedlem

Råd for eldre og funksjonshemmede
Samarbeidsutvalg for barnehage

Valg i perioden 2015 – 2019
Vedtatt i Driftsutvalget i møte den 28.10.2015, sak 17/15.

Samarbeidsutvalg for Elvland natur- og kulturbarnehage
Representant: Asta Baranauskiene
Vararepresentant: Anders Prytz

Samarbeidsutvalg for skolene

Valg i perioden 2015 – 2019
Vedtatt i Driftsutvalget i møte 28.10.2015, sak 16/15.

Samarbeidsutvalg for skolene 2015-2019

Hov skole: Paul G. Uijting
Haltdalen oppvekstsenter: Anders Brennås

Vararepresentant: Olav Grønli
Vararepresentant: Olav Tronsaune

Representantene for Haltdalen oppvekstsenter er valgt for både barnehage og skole.

Skjønnsmedlemmer 2017-2020

Skjønnsmedlemmer 2017 – 2020

Iflg. skjønnsprosesslovens § 14 oppnevnte Fylkestinget i Sør-Trøndelag 15.06.2016, sak nr. 68/16 skjønnsmannsutvalg for valgperioden fra 01.01.2017 til 31.12.2020.

 • Guri Kvernmo Aune
 • Jon Martin Brørs
 • Ann Iren Heksem
 • Ola Jensvold
 • Anders Hegseth
 • Eva Fodor
 • Magnus Jensås
 • Brit Moen Forodden
Skytebaneutvalg

Skytebaneutvalg

Medlemmer i perioden 2015 – 2019:

Bjørn Roal Gjersvold, Medlem

Inger Merete Anholt, Medlem

 

Tilflyttingsnemnd

Tilflyttingsnemnd

Medlemmer i perioden 2015 – 2019:

Ann Elisabeth Hansvold, leder
Lars Lyder Moan, medlem
Hilde Kvamsås Grytbakk, medlem
Kristin Bendo, medlem

Sekretær: Rådmannen eller den han bemyndiger.

Trafikksikkerhetsutvalget
Medlemmer:

Eva Haukdal (leder)

Tor E. Hårstad

Bård Skogås

 

Varamedlemmer:

Ingrid Moan

Petter Almås

Stian Skogås

 

Sekretær:

Inger Grøtli

Valg AS, foretak m.m. 2015-2019

Holtålen kommunestyre har delegert til ordføreren å sørge for at kommunen er representert ved generalforsamlinger, årsmøter, styrer o.a. der kommunen har eier-/deltakerinteresser, og når de finner det formålstjenlig.
(Vedtatt i kommunestyremøte den 15.11.2007, sak 92/07).

Ordføreren har etter dette oppnevnt følgende personer for valgperioden 2015 – 2019.

Der ordfører ikke møter vil han utpeke stedfortreder med fullmakt.

Valg AS, foretak m.m. 2015 – 2019

Organ Deltar i Kommunens repr. Kommunens vararepr. Eier-andeler
Destinasjon Røros Generalforsamling Ordfører
Falkberget-Ringen Årsmøte Ordfører
FIAS AS Generalforsamling Ordfører
Forollhogna Nasjonalpark Styre Ordfører Varaordfører
Forollhogna Villreinområde Styringsgruppe Ordfører
Gaula natursenter AS Generalforsamling Ordfører
Hessdalen vassverk Representantskap Ordfører
Hessjøgruva AS Generalforsamling Ordfører
IKA Trøndelag iks Representantskap Ordfører Varaordfører
Jernbaneforum Rørosbanen Årsmøte Ordfører
Naboer AB Årsmøte Ordfører
Nøra borettslag Styre
Nøra borettslag Generalforsamling  Ordfører
Optimus AS Generalforsamling  Ordfører
PP-tjenesten Styre
Rørosregionen næringshage Årsmøte Ordfører
Stiftelsen Stavkirke og Gammelgården Styre Brit Kjøsen Engan
Anders Grøtt
Stiftelsen Stavkirke og Gammelgården Årsmøte Ordfører
Støren Trelast AS Generalforsamling  Ordfører
Trøndelag landbruksrådgivning Årsmøte  Ordfører
Trønder-Energi AS Generalforsamling Ordfører
Øvre Haltdalen utmarkslag Årsmøte Ordfører
Ålen Aktivum AS Generalforsamling Ordfører
Ålen Invest AS Generalforsamling Ordfører
Ålen senter  Generalforsamling Ordfører
Ålen vassverk Representantskap  Ordfører
Valgstyret
Villreinnemnd 2015-2019

Oppnevning av medlem til villreinnemnd

Valg av medlem til villreinnemnd
Medlem: Vegard Dragmyrhaug
Varamedlem: Tove Hegseth

Ålen bygdemuseum

Vedtak i Formannskapet 26.04.2016:

Ålen bygdemuseum arbeidsutvalg 2015-2019

Medlem: Gunnar Eidet

Medlem: Kari Eidebakk

Medlem: Knut Hage

Leder: Gunnar Eidet

Varamedlem: Erna Reitan
Kari Vårhus

Administrasjonen er ansvarlig for å kalle inn arbeidsutvalgene for Ålen bygdemuseum til koordineringsmøter minst 2 ganger i året.

Ålen fjellstyre

Du kan redigere denne teksten som du vil. Husk også å bytte overskrift ved å klikke på ikonet av en grå penn over tekstboksen. Ønsker du å duplisere en slik utbrettbar seksjon, klikker du på det grå «Clone»-ikonet. Ønsker du å slette en slik seksjon, klikk på det grå ikonet av en papirkurv.

Ålen vassverk, representant

Ålen vassverk, representant

Medlemmer i perioden 2015 – 2019

Froden Moen, Medlem
Morten Ingebrigtsvoll, Personlig vara

Politikk
X