Kommunale utleieboliger

Kommunale utleieboliger

Holtålen Kommune har et lite utvalg med kommunale utleieboliger. Boligene ligger sentrumsnært til i Ålen.

Det er til tider ventelister for kommunale boliger, og potensielle leietakere bes ta kontakt for å melde sin interesse.
Må søke elektronisk.

SIST OPPDATERT: 24.08. 2021 - 12:39

Kommunale utleieboliger

De kommunale boligene betraktes som gjennomgangsboliger, og alle leiekontrakter har en varighet på maks 2 år. Etter 2 års leietid kan leietaker etter søknad få innvilget videre leie, da med den konsekvens at leieprisen øker.

Kriterier for tildeling av gjennomgangsboliger på Hovsletta

Beskrivelse:

Bolig er i utgangspunktet et privat ansvar. For visse personer har imidlertid kommunen et ansvar. Gjennomgangsboliger er et virkemiddel for å bistå personer og familier som av ulike grunner ikke har mulighet til å skaffe seg bolig på egen hånd, og er som hovedregel å betrakte som midlertidig hjelp. Det inngår tidsbestemte kontrakter med varighet inntil 2 år med mulighet for forlengelse. Søkere til kommunal gjennomgangsbolig skal få tilbud om råd og veiledning om alternative løsninger for sitt boligbehov.

1. Generelt:

1.1. Kommunetilhørighet
Innbyggere som ifølge folkeregisteret ikke tilhører Holtålen faller utenfor målgruppa for tildeling av boliger, jf. Lov kommunale helse og omsorgtjenester. Søkere som skal søke gjennom NAV, må ha hatt folkeregistreert bostedsadresse i minimum ett år i Holtålen kommune.

1.2 Tildeling:

  • Søkere gis som hovedregel kun ett tilbud.
  • Søkere som har takket nei til tilbud eller har fått avslag av andre grunner enn manglende tilgjengelig bolig, har ikke krav på å få behandlet ny søknad før tidligst etter 1/1 år, med mindre det foreligger nye og avgjørende opplysninger.

1.3 Mislighold:

  • Dersom en søker har misligholdt husleiebetaling i tidligere leieforhold av bolig formidlet gjennom boligutvalget, forutsettes inngåelse av nedbetalingsavtale/oppgjør før vedkommende søknad behandles på nytt.
  • For søker som tidligere har misligholdt leiekontrakten, kan det innføres karantenetid på inntil ett år.

2. Kriterier:

Ved tildeling av gjennomgangsbolig inngår det husleiekontrakt med tidsavgrenset leieforhold inntil 1 år. Leieforholdet kan etter ny søknad forlenges.

2.1. Tildelingskriterier

  • Ved tildeling legges det vekt på husstandens samlede situasjon, herunder husstandens størrelse og antall barn under 18 år. Den økonomiske situasjonen, nåværende boforhold og øvrige relevante opplysninger som kan ha betydning.
  • Ved samlivsbrudd hvor barn er involvert, må den totale livssituasjon vurderes i forhold til sosial fungering, økonomi, barnevernstiltak og skole/barnehage.
  • Ved tildeling av bolig må det vurderes om boligsøkeren kan integreres i nærområdet på en god måte.

3. Søknad på boliger

Søknadsskjema (PDF)

Utleieboliger Ålen

I Ålen innehar Holtålen Kommune følgende utleieobjekter:

-Hovsletta.
Her er det 8 leiligheter, både 2- og 3 roms.

Alle utleieobjekter leies ut umøblert, hvitevarer på kjøkken er integrert.

Bygge og bo

KONTAKTINFORMASJON

Enhetsleder bygg/eiendomsskatt
Jørand Bakås Gjersvold
Tlf. 464 46968

Fagleder
May Britt Aasen 
Tlf. 906 51 230

 

Søk på gjennomgangsbolig på Hovsletta her!
Søk elektronisk her!

Oppsigelse av kommunal bolig, ligger her!

X