Kommunale utleieboliger

Kommunale utleieboliger

Holtålen Kommune har et lite utvalg med kommunale utleieboliger. Boligene ligger sentrumsnært til i Ålen.

Det er til tider ventelister for kommunale boliger, og potensielle leietakere bes ta kontakt for å melde sin interesse.
Må søke elektronisk.

SIST OPPDATERT: 16.01. 2023 - 12:33

Kommunale utleieboliger

De kommunale boligene betraktes som gjennomgangsboliger, og alle leiekontrakter har en varighet på maks 2 år. Etter 2 års leietid kan leietaker etter søknad få innvilget videre leie, da med den konsekvens at leieprisen øker.

Kriterier for tildeling av gjennomgangsboliger på Hovsletta

Beskrivelse:

Bolig er i utgangspunktet et privat ansvar. For visse personer har imidlertid kommunen et ansvar. Gjennomgangsboliger er et virkemiddel for å bistå personer og familier som av ulike grunner ikke har mulighet til å skaffe seg bolig på egenhånd, og er som hovedregel å betrakte som midlertidig hjelp. Det inngår tidsbestemte kontrakter med varighet på inntil to år med mulighet for forlengelse. Søkere til kommunal gjennomgangsbolig skal få tilbud om råd og veiledning om alternativer løsninger for sitt boligbehov

 

 1. Generelt:
  1.1 Kommunetilhørighet

Innbyggere som ifølge folkeregisteret ikke tilhører Holtålen kommune faller utenfor målgruppa for tildeling av boliger, jf. Lov om kommunale helse og omsorgtjenester. Søkere må ha hatt folkeregistrert adresse i minimum ett år i Holtålen kommune.

          1.2 Tildeling

 • Søkere gis som hovedregel kun ett tilbud.
 • Søkere som har takket nei til tilbud eller fått avslag av andre grunner enn manglende tilgengelig bolig, har ikke krav på å få behandlet ny søknad før tidligst etter ett år, med mindre det foreligger ny og avgjørende opplysninger.

1.3 Mislighold

 • Dersom en søker har misligholdt husleiebetaling i tidligere leieforhold av bolig formidlet gjennom boligutvalget, forutsettes inngåelse av nedbetalingsplan/oppgjør før vedkommende søknad behandles på nytt.
 • For søkere som tidligere har misligholdt leiekontrakten, kan det innføres karantenetid på inntil ett år.
 • Mislighold av husordensregler kan medføre at utleier avslutter leieforholdet.2.Kriterier

Ved tildeling av kommunale gjennomgangsbolig inngår det husleiekontrakt med tidsavgrenset leieforhold inntil to år. Leieforholdet kan etter ny søknad forlenges.

2.1 Tildelingskriterier

 • Ved tildeling legges det vekt på husstandens samlende situasjon, herunder husstandens størrelse og antall barn under 18 år. Den økonomiske situasjonen, nåværende boforhold og øvrige relevante opplysninger som kan ha betydning.
 • Ved samlivsbrudd hvor barn er involvert, må den totale livssituasjonen vurderes i forhold til sosial fungering, økonomi, barnevernstiltak og skole/barnehage
 • Ved tildeling av bolig må det vurderes om boligsøkeren kan integreres i nærområdet på en god måte.
Utleieboliger Ålen

I Ålen innehar Holtålen Kommune følgende utleieobjekter:

-Hovsletta.
Her er det 8 leiligheter, både 2- og 3 roms.

Alle utleieobjekter leies ut umøblert, hvitevarer på kjøkken er integrert.

Bygge og bo

KONTAKTINFORMASJON

Enhetsleder bygg/eiendomsskatt
Jørand Bakås Gjersvold
Tlf. 464 46968

Fagleder
May Britt Aasen 
Tlf. 906 51 230

 

Søk på gjennomgangsbolig på Hovsletta her!
Søk elektronisk her!

Oppsigelse av kommunal bolig, ligger her!

X