Utarbeide plan

Utarbeide plan

Denne siden er ment for deg som skal utarbeide plan. Her finner du informasjon om planprosessen, regelverk, veiledninger, maler og lignende som vil være til hjelp for deg i dette arbeidet.

SIST OPPDATERT: 30.07. 2021 - 14:01

PLANPROSESSEN – UTARBEIDE PLAN

Under finner du en oversikt over stadiene i en ordinær planprosess. Det er gitt opplysninger under hvert steg som kan være nyttig for deg som planfremmer å vite. Hvilke krav kommunen har til plandokumentene, rettigheter og plikter, saksbehandlingsfrister osv.

Før planarbeidet starter

Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Dersom du går med tanker om å få utarbeidet reguleringsplan må du ta kontakt med konsulent innenfor fagfeltet.

For å oppnå rask saksbehandling er det viktig at planforslaget er gjennomarbeidet og korrekt utformet. Ta tidlig kontakt med Holtålen kommune. Vi kan gi informasjon og råd for det videre planarbeidet. Innhent nødvendig informasjonsmateriale. Du finner stort sett det du trenger på våre internettsider.

Oppstartsmøte

Et oppstartsmøte er et møte som avholdes mellom kommunen og de som ønsker å utarbeide en reguleringsplan for et område. Oppstartsmøte er en lovpålagt del av planprosessen. I oppstartsmøte vil kommunen gi en orientering om rammebetingelsene for planområdet og komme med råd og anbefalinger for det videre arbeidet med planen. Plankonsulenten bestiller oppstartsmøte med kommunen.

Kunngjøring om oppstart

Når planarbeidet igangsettes skal dette kunngjøres med annonse i Arbeidets Rett og gjennom elektroniske medier. Berørte offentlige myndigheter, grunneiere/rettighetshavere og andre som blir berørt av planarbeidet skal underrettes med brev.

Kunngjøringen skal inneholde:

  • kart med planavgrensning
  • formål med planen
  • hven som er forslagsstiller og planlegger
  • merknadsfrister
  • hvor merknaden skal sendes
  • hvor det kan hentes mer informasjon

Dersom kommunen har avgjort i oppstartsmøtet at det skal utarbeides planprogram for konsekvensutredning skal det samtidig med varsel om oppstart kunngjøres offentlig ettersyn av dette. Høringsfrist for planprogram er 6 uker. Kopi av høringsbrev, planomriss og annonse sendes Holtålen kommune. Innkomne merknader/uttalelser skal kommenteres av plankonsulent og innarbeides i planbeskrivelsen.

Planforslag

Et komplett planforslag består av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, risiko- og sårbarhetsanalyse samt teknisk plan, utenomhusplan, illustrasjoner, utredninger, analyser o.l. der dette er bestemt i oppstartsmøtet. Planforslaget skal være godkjent av kommunen både på utforming, datateknisk struktur og tilleggsdokumentasjon avtalt i oppstartsmøte før det anses komplett. Når et komplett planforslag er nottatt har kommunen en frist på 12 uker til å behandle planforslaget.

Planforslaget utarbeides iht. sentrale veiledere og spesifikasjoner.

Innsending av planforslaget sendes inn til Holtålen kommunes postmottak. Plankart skal sendes over i SOSI-format og pdf-format. Øvrige dokumenter sendes over i pdf.

Behandling

Førstegangs behandling

Når komplett planforslag er mottatt lager administrasjonen en saksframstilling og fremmer saken for politisk behandling i formannskapet. Formannskapet vedtar å legge planen ut til offentlig ettersyn. Planforslaget som er i tråd med kommuneplanens arealdel kan i enkelte tilfeller legges ut til offentlig ettersyn på delegert myndighet.

Offentlig ettersyn

Kommunen legger planen ut til offentlig ettersyn og sender den ut på høring. Lovpålagt merknadsfrist er 6 uker. Det varsles med annonse i avis og i elektroniske medier. Direkte berørte parter samt berørte offentlige myndigheter varsles med brev.

Annengangs behandling

Når høringsfristen har løpt ut tar kommunen stilling til om innkomne merknader bør føre til en endring av planen. Dersom planen endres vesentlig som følge av merknader må den legges ut til nytt offentlig ettersyn. Denne kan være begrenset, dvs. at det kun sendes ut varsel til de som endringen direkte gjelder.

Forslagsstiller/plankonsulent gis normalt anledning til å kommentere merknadene og selv foreslå endringer av planen.

Vedtak av reguleringsplan

Administrasjonen fremmer sak for formannskapet som sender saken videre til kommunestyret med innstilling til vedtak. Kommunestyret vedtar planen. Dersom det foreligger innsigelse og kommunestyret likevel vedtar planen, må planen sendes til departementet for endlig avgjørelse. Det avholdes først mekling hos fylkesmannen.

 

Kunngjøring og klage

Kommunen kunngjør reguleringsvedtaket, varsler berørte parter om vedtaket og opplyser om klageadgang og klagefrist. Alle reguleringsvedtak kan påklages. Klagefrist er 3 uker etter kunngjøring.

Eventuell klage på reguleringsvedtak forberedes administrativt i kommunen før den oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Veileder reguleringsplan

Kontaktinfo

Plan og miljøsjef
Steinar Elven
tlf. 72 41 76 00
steinar.elven@holtalen.kommune.no

X