Fysio- og ergoterapi

Fysio- og ergoterapi

SIST OPPDATERT: 14.03. 2024 - 10:33

Fysio- og ergoterapitjenesten er lokalisert i nordre del av sykehjemsbygget 1. etg, med inngang Helsetunet 11.

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet.

Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsa og hverdagens krav. Ergoterapeutene gir mennesker mulighet til å leve et aktivt liv og delta i samfunnet.

Mer om ergoterapitilbudet

Om ergoterapi

Ergoterapeuter er autorisert helsepersonell som bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom ditt funksjonsnivå og hverdagens krav. Et sentralt spørsmål innen ergoterapi er  “Hva er viktig i livet ditt?” En ergoterapeut gir deg mulighet til å utføre det du anser som viktig for deg, gjennom å:

 • Undersøke og vurdere dine funksjoner, det du vil gjøre og omgivelsene dine
 • Formidler og tilpasse tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi
 • Tilrettelegge de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen

Ergoterapitjenesten i Holtålen bistår med:

 • Kartlegging og utredning av totalsituasjonen der en har utfordringer med å utføre nødvendige daglige aktiviteter på grunn av funksjonsnedsettelse
 • Søke om tekniske hjelpemidler
 • Syns- og hørselkontakt
 • Trening i dagliglivets gjøremål
 • Trening i ferdigheter
 • Tilrettelegging for aktivitet/arbeid
 • Tilrettelegging av miljø/bolig, vurdering av bolig i fht funksjon, råd og tips.
 • Ergoterapeut samarbeider med andre faggrupper i kommunen, bl.a. fysioterapeut, hjemmetjenesten, vaktmester, psykisk helsearbeid, lege, sykehjemmet, teknisk etat og andre aktuelle.

Ergoterapeuten sitter i koordinerende team, og er dessuten kommunens kontaktperson inn mot NAV hjelpemiddelsentral.

Mer om fysioterapitilbudet

Om fysioterapi

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasient-/klientsituasjoner. Deres kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon.

Fysioterapeuter har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom.

Hensikten med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensial innenfor helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende/habiliterende virksomhet.

Fysioterapitjenesten i Holtålen bistår med:

 • Fødselsforberedende møter/barseltreff på helsestasjon
 • 4mnd kontroller på helsestasjon samt annen oppfølging på helsestasjon ved behov
 • Kartlegging og oppfølging i barnehage ved behov
 • Kartlegging og oppfølging i skole ved behov
 • Poliklinisk virksomhet samt hjemmebesøk i de tilfeller det er nødvendig
 • Aktiv A artroseskole ved kne- og hofteartrose
 • Autogen gruppe (avspenning)
 • Kartlegging og oppfølging på sykehjem
 • Trimgruppe i sykehjem

 

 • Terapeutene innehar kompetanse innen ulike felt, slik som ortopedi, lip-/lymfødem, barnefysioterapi mm.
Søknad om tekniske hjelpemidler

Sykdom, skade, alder eller funksjonshemming kan i lengre eller korte perioder gjøre at en har behov for tilrettelegging med tekniske hjelpemidler. Hjelpemidlet skal kompensere for tapt funksjon, og gjøre at en fortsatt kan utføre nødvendige, daglige aktiviteter. Tekniske hjelpemidler kan også være nødvendig for den som skal utføre bistand/hjelp og for å kunne gi forsvarlig og god pleie i hjemmet. Dersom en har et langvarig behov (2-3 år eller mer) har en rett på å få dekt kostnadene gjennom NAV hjelpemiddelsentral, som låner ut hjelpemidler etter begrunnet søknad og påfølgende vedtak. Kommunen har også et korttidslager med hjelpemidler som kan lånes ut i kortere perioder (toalettforhøyere, rullestoler, rullatorer, krykker, dusjstoler, badekarbrett og lignende).

Ergoterapeut, hjemmetjeneste, fysioterapeut og andre kan bistå med å begrunne og søke på tekniske hjelpemidler. Hjelpemiddelsentralen kjører ut hjelpemidler 1 gang pr uke (torsdager), og vaktmester kan etter avtale og behov bistå med utkjøring og montering. Vaktmester kan også kontaktes ved enkle reparasjoner og justeringer. Når er behov er opphørt skal hjelpemidlet merkes med navn og settes i gangen på sykehjemmet slik at det kan returneres til NAV hjelpemiddelsentral. Vaktmester og hjemmetjenesten kan også være behjelpelige med retur av hjelpemidler.

Syns- og hørselkontakt

Syns- og hørselskontakt samarbeider nært med NAV Hjelpemiddelsentral om aktuelle hjelpemidler som kan kompensere for syns- og hørselstap.
Det finnes en rekke tekniske hjelpemidler man kan få på utlån fra NAV via begrunnet søknad, i tillegg har kommunen også en del hjelpemidler til korttidsutlån.
Hjelpemidlene skal avhjelpe nødvendige gjøremål i hverdagen og bidra til at man selvstendig mestrer aktiviteter på best mulig måte.

Merk at høreapparat ikke går under kategorien teknisk hjelpemiddel og må skaffes via lege og audiograf.

Skal det søkes om et synshjelpemiddel bør «fersk» visus, dvs. synsstyrke foreligge.

Har du spørsmål eller behov for råd/veiledning, eller trenger hjelp til å fylle ut søknad om syns- eller hørselstekniske hjelpemidler er du velkommen til å ta kontakt.


Praktisk info

Fysioterapi
Man trenger ikke henvisning fra lege for å få time til fysioterapeut. Vi ønsker likevel å samarbeide med din fastlege i de tilfeller det er hensiktsmessig. Når man henvender seg til avdelingen, vil man ut fra
Prioriteringsnøkkel for fysioterapitjenesten i Holtålen Kommune få tildelt en plass på ventelisten. Prioritet avgjøres ut fra problemstilling, og alle fire kategorier har en maks ventetid. Alle (unntatt personer med godkjent yrkesskade, barn under 16 år og sykehjemsbeboere) betaler egenandel på fysioterapi. Det er felles egenandelstak for alle tjenester som utløser godkjente egenandeler. Når man når egenandelstaket på 3165kr (2024), får man automatisk frikort.

Ergoterapi
Tjenesten er gratis, og gjelder for alle innbyggere. Ergoterapeut gjør en faglig vurdering av ditt behov for ergoterapi og benytter egen prioriteringsnøkkel for dette. Konsultasjon foregår på kontor (Helsetunet 11) eller ved hjemmebesøk.

Hjelpemidler
Ivar Engan er hjelpemiddeltekniker. Han jobber med hjelpemidler torsdager, men kan nås på tlf 95 41 46 07 onsdager og torsdager dager fra 08.00-15.00. Dersom noen trenger enkle reparasjoner eller har spørsmål rundt tekniske hjelpemidler, kontakt hjelpemiddelteknikeren.

Nyheter

Kontaktinfo
Fagleder fysio- og ergoterapi
Hildegunn Djupdal
Tlf 95 89 47 96
hildegunn.djupdal@holtalen.kommune.no
Helsetunet 11

Ergoterapi (åpningstid 08.00-15.00)
Ergoterapeut Anita Engan
(man-tors)
Tlf 41 50 51 03
anita.engan@holtalen.kommune.no

Hjelpemiddeltekniker Ivar Engan
(ons og tors)
Tlf 95 41 46 07

Fysioterapi (åpningstid 8.00-15.00)
Fysioterapeut Hildegunn Djupdal
Tlf 95 89 47 96
hildegunn.djupdal@holtalen.kommune.no

Fysioterapeut Ingrid Kari Solhjem
(man og tirs)
Tlf 95 89 47 95
ingrid.solhjem@holtalen.kommune.no

Fysioterapeut Tove Hegseth
(tirs og fre)
Tlf 90 11 10 83
tove.hegseth@holtalen.kommune.no

Vikar Anita Engan
(fre)
Tlf 41 50 51 03
anita.engan@holtalen.kommune.no

X