Fysioterapi

Fysioterapi

Fysioterapitjenesten i Holtålen Kommunne  er lokalisert i 1. etg i nordre del av sykehjemmet, og består av  tre fastlønnete fysioterapeuter i til sammen to helstillinger. Hildegunn Djupdal er ansatt i 100% stilling, Ingrid Kari Solhjem i 60% og Tove Hegseth i 40% stilling

Fom 1/1-18 trengs ikke lengre henvisning fra lege for å få time til fysioterapeut. Vi ønsker likevel å samarbeide med din fastlege i de tilfeller det er hensiktsmessig. Når man henvender seg til avdelingen, vil man ut fra Prioriteringsnøkkel for fysioterapitjenesten i Holtålen Kommune få tildelt en plass på ventelisten. Prioritet avgjøres ut fra problemstilling, og alle tre kategorier har en maks ventetid.

Fom. 2017 må alle (unntatt personer med godkjent yrkesskade, barn under 16 år og sykehjemsbeboere) betale egenandel på fysioterapi. Fra 1.1.21 er det felles egenandelstak for alle tjenester som utløser godkjente egenandeler. Når man når egenandelstaket på 2921kr (2022), får man automatisk frikort.

SIST OPPDATERT: 20.02. 2023 - 09:01
Fysioterapeutens aktuelle arbeidsområder

Fysioterapeutens aktuelle arbeidsområder i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

1) Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder:
– helsetjeneste i barnehage/skoler
– helsestasjontjeneste
– svangerskaps- og barselomsorgstjenester
2) Utredning, diagnostisering og behandling
3)  Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering
4)  Andre helse- og omsorgstjenester, herunder:
– helsetjenester i hjemmet
– plass i institusjon, herunder sykehjem

Hva er fysioterapi?

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasient-/klientsituasjoner.

Fysioterapeuters kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon.

Fysioterapeuter har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom.

Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humanistisk vitenskap.

Fysioterapeuter kan legge til rette for – og yte tjenester som bidrar til at individer og befolkningsgrupper utvikler, opprettholder og gjenvinner optimal bevegelses- og funksjonsevne gjennom livsløpet.

Hensikten med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensial innenfor helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende/habiliterende virksomhet.

Valg av fysioterapeutiske tiltak er basert på en grundig fysioterapeutisk funksjonsvurdering, en kritisk gjennomgang av forskningskunnskap og systematisert erfaringskunnskap om tiltakets virkninger, samt brukerens egne preferanser.

Fysioterapeuter anvender kroppslige innfallsvinkler og en rekke metoder og tilnærminger for å stimulere til lærings- og endringsprosesser som kan bidra til best mulig funksjon.

Kontaktinfo

Fysioterapeut Hildegunn Djupdal
Tlf 95 89 47 96
hildegunn.djupdal@holtalen.kommune.no

Marita Stang Krokstad (vikar 40%)
Tlf
marita.stang.krokstad@holtalen.kommune.no

Fysioterapeut Ingrid Kari Solhjem (60% med 20% perm)
Tlf 95 89 47 95
ingrid.solhjem@holtalen.kommune.no

Fysioterapeut Tove Hegseth (i mammaperm)
Tlf 90 11 10 83
tove.hegseth@holtalen.kommune.no

Åpningstider
8.00 – 15.00

X