Rehabilitering / habilitering utenfor institusjon

Rehabilitering / habilitering utenfor institusjon

Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Habilitering er som over, men ved medfødt eller tidlig ervervet sykdom, skade eller lyte. Habilitering gjelder derfor i hovedsak barn/unge.

SIST OPPDATERT: 28.04. 2020 - 16:45

Verdigrunnlag

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i respekten for menneskeverdet, uavhengig av grad av funksjonshemming og den enkeltes evne til aktivitet og arbeid. Det skal tilstrebes et likeverdig tilbud uavhengig av bosted, alder, kjønn, etnisitet, forutsetninger og behov. Prinsippet om likeverd må forstås slik at tilbudet er likeverdig når mennesker med funksjonsnedsettelser har samme sjanse til å nå de målene som er realistiske for han/henne som andre.

 

Pasientens og brukerens behov, ressurser og mål skal være utgangspunktet for tiltak og tjenester i en habiliterings- og rehabiliteringsprosess.  Tjenestene må tilpasse sine bidrag ut fra hva pasient og bruker definerer som sine mål og opplevelse av helhet og sammenheng. Dette stiller krav til individuell tilnærming og høygrad av pasient- og brukermedvirkning. Spørsmålet «Hva er viktig for deg?» er sentralt ved kartlegging og utredning av behov. – Hva opplever pasient og bruker som verdifullt og meningsfullt?- Hva erfares som utfordringer og hindringer for selvstendighet og ønsket deltakelse?

KONTAKTINFO

Om du ønsker nærmere info om spesialisert rehabilitering/habilitering:
Hildegunn Prytz Djupdal (rehabteam)
72 41 76 70
hildegunn.djupdal@holtalen.kommune.no

Søknad om spesialisert rehabilitering/habilitering:
Ann Mari Grønli (vedtaksteam/koordinerende enhet)
72 41 76 10
ann.mari.gronli@holtalen.kommune.no

Rehabteamet utfører en kartlegging hos bruker mht om spesialisering rehabiliering/habilitering vil være aktuelt. Isåfall, vil bruker få et tidsbestemt vedtak på tjenesten.

X