Skole

Skole

Holtålen kommune har to skoler:

Hov skole ligger i Ålen sentrum, og er ei grunnskole med elever fra 1. til 10. klasse.

Haltdalen oppvekstsenter ligger i Haltdalen, og er ei fådelt barneskole med egen barnehage.

 

Skolerute for skolene i Holtålen 2022/2023

 

Felles for skolene er at det er et trygt og oversiktlig miljø, med høyt utdannede og dyktige lærere som er engasjerte i hver enkelt elev.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du vil vite mer om skoletilbudet i Holtålen kommune.

SIST OPPDATERT: 29.06. 2022 - 10:24

Skolene i Holtålen

Vi er lærende organisasjoner og vi vektlegger den enkeltes potensiale og muligheter for utvikling både individuelt og i samspill med andre. Vi vil skape arenaer hvor både voksne og barn får sjansen til å lære og å utvikle seg. Vi vil være skoler der kompetanse, fellesskap og læringsglede står i fokus. Våre skoler legger grunnen for  læring som en livslang prosess.

Skolene våre samarbeider tett med andre instanser for å oppnå det beste for våre elever. Alle elever er ulike, og vi er opptatt av å gi elevene opplæring tilpasset den enkelte. Alt av skolenes virksomhet er basert på fagfornyelsen og opplæringsloven.

BTI

Holtålen kommune startet januar 2017 opp arbeidet med opplæring i bedre tverrfaglig innsats (BTI), i samarbeid med Røros og Os kommuner. BTI skal øke bevisstheten hos de ansatte i Holtålen kommune som jobber med barn og unge. Noen barn og ungdommer har behov for ekstra oppmerksomhet og støtte i korte eller lengere perioder av livet.

Her kan du lese mer om BTI i Holtålen kommune

MOT

MOT

Våre skoler er MOT-partnere. En MOT-partner er en ungdomsskole, videregående skole eller kommune som har inngått partnerskap med MOT. Dette er MOTs valgte distribusjons- og implementeringsmetode. Ca. 380 ungdomsskoler, videregående skoler og kommuner er MOT-partnere i dag.

Les mer om MOT-arbeidet i Holtålen her.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Kulturtanken (tidl. Rikskonsertene) fikk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordningen

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk:

  • Scenekunst
  • Visuell kunst
  • Musikk
  • Film
  • Litteratur
  • Kulturarv

Den kulturelle skolesekken har vært en del av regjeringens kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden 2001, og har etter hvert blitt utvidet til videregående skole. Dette betyr at alle elever – fra 1. til 10. trinn på grunnskolen, og fra 1. til 3. trinn på videregående– innlemmes i ordningen.

Klikk her for program i Holtålen kommune.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten i Holtålen kommune dekker 1-10 klasse og er en videreføring av det forebyggende helsearbeidet som er startet på helsestasjonen 0-5 år.

.

 

 

Skoleskyss

Trykk her for informasjon om skoleskyss i Holtålen

Spesialundervisning / PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
PPT er en interkommunal tjeneste for Røros og Holtålen.
Mye av tiden tilbringes i barnehager og skoler både i Holtålen og Røros.
PP-tjenesten arbeider med barn, unge og voksne med ulike behov for tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp på grunnskoleområdet.
Arbeidsområder:

  • veiledning til barn, ungdom, foresatte, barnehage og skole
  • utredning av ulike vanskeområder, f.eks lese-og skrivevansker, konsentrasjonsvansker, sosiale vansker, samspillsvansker og fagvansker
  • systemrettet/miljørettet arbeid med barnegrupper og skoleutvikling

Taushetsplikt:
Ansatte i PPT har taushetsplikt, men samarbeider med andre hjelpetjenester etter samtykke fra foresatte.
Henvisningsrutiner:
PPT kan kontaktes av skole, barnehage, helsetjeneste eller foresatte. For henvisning til PPT benyttes eget skjema. Henvisning krever samtykke fra foresatte.

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver 

5.trinn: Nasjonale prøver i regning, lesing og engelsk gjenomføres i høsthalvåret

8. og 9. trinn: Nasjonale prøver i regning, lesing og engelsk gjenomføres i høsthalvåret.

Det innvilges ikke elevpermisjoner i forberedelse- og gjennomføringsperiodene for nasjonale prøver, j.f vedtak i driftsutvalget 31/5-2017

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver 

5.trinn: Nasjonale prøver i regning, lesing og engelsk gjenomføres i høsthalvåret

8. og 9. trinn: Nasjonale prøver i regning, lesing og engelsk gjenomføres i høsthalvåret.

Det innvilges ikke elevpermisjoner i forberedelse- og gjennomføringsperiodene for nasjonale prøver, j.f vedtak i driftsutvalget 31/5-2017

Viktige dokumenter

Skolene i Holtålen følger samme skolerute, har felles ordensreglement og felles regler for permisjon/fritak fra undervisning. Her vil du også finne søknadsskjema for skoleskyssordningen.

Barn, unge og utdanning

Leirskole

Kommunens ungdomstrinn er lagt til Hov skole. Dette innebærer at når elever i Holtålen kommune begynner i trinn 8, blandes elever fra Haltdalen oppvekstsenter og Hov skole.  Leirskoleopphold for elevene ved begge skolene i Holtålen, foregår samlet på vårparten før de starter i 8. trinn.

Leirskoleoppholdet bidrar til at elevene blir bedre kjent med hverandre før de begynner i ungdomsskolen. Dette er viktig for å bygge sosiale relasjoner og skape et godt miljø for ungdomsskoleelevene.

X