Skole

Skole

Holtålen kommune har to skoler:

Hov skole ligger i Ålen sentrum, og er ei grunnskole med elever fra 1. til 10. klasse.

Haltdalen oppvekstsenter ligger i Haltdalen, og er ei fådelt barneskole med egen barnehage.

 

Skolerute for skolene i Holtålen 2022/2023

 

Felles for skolene er at det er et trygt og oversiktlig miljø, med høyt utdannede og dyktige lærere som er engasjerte i hver enkelt elev.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du vil vite mer om skoletilbudet i Holtålen kommune.

SIST OPPDATERT: 02.09. 2022 - 12:47

Skolene i Holtålen

Vi er lærende organisasjoner og vi vektlegger den enkeltes potensiale og muligheter for utvikling både individuelt og i samspill med andre. Vi vil skape arenaer hvor både voksne og barn får sjansen til å lære og å utvikle seg. Vi vil være skoler der kompetanse, fellesskap og læringsglede står i fokus. Våre skoler legger grunnen for  læring som en livslang prosess.

Skolene våre samarbeider tett med andre instanser for å oppnå det beste for våre elever. Alle elever er ulike, og vi er opptatt av å gi elevene opplæring tilpasset den enkelte. Alt av skolenes virksomhet er basert på fagfornyelsen og opplæringsloven.

BTI

Holtålen kommune startet januar 2017 opp arbeidet med opplæring i bedre tverrfaglig innsats (BTI), i samarbeid med Røros og Os kommuner. BTI skal øke bevisstheten hos de ansatte i Holtålen kommune som jobber med barn og unge. Noen barn og ungdommer har behov for ekstra oppmerksomhet og støtte i korte eller lengere perioder av livet.

Her kan du lese mer om BTI i Holtålen kommune

MOT

MOT

Våre skoler er MOT-partnere. En MOT-partner er en ungdomsskole, videregående skole eller kommune som har inngått partnerskap med MOT. Dette er MOTs valgte distribusjons- og implementeringsmetode. Ca. 380 ungdomsskoler, videregående skoler og kommuner er MOT-partnere i dag.

Les mer om MOT-arbeidet i Holtålen her.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Kulturtanken (tidl. Rikskonsertene) fikk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordningen

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk:

  • Scenekunst
  • Visuell kunst
  • Musikk
  • Film
  • Litteratur
  • Kulturarv

Den kulturelle skolesekken har vært en del av regjeringens kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden 2001, og har etter hvert blitt utvidet til videregående skole. Dette betyr at alle elever – fra 1. til 10. trinn på grunnskolen, og fra 1. til 3. trinn på videregående– innlemmes i ordningen.

Klikk her for program i Holtålen kommune.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten i Holtålen kommune dekker 1-10 klasse og er en videreføring av det forebyggende helsearbeidet som er startet på helsestasjonen 0-5 år.

.

 

 

Skoleskyss

Man søker om skoleskyss i webversjonen av Visma Flyt Skole (ikke i appen).

Tildeling av gratis skoleskyss skjer etter søknad. Dette gjelder både skoleskyss grunnet avstand og farlig skolevei.

For de elevene som har krav om skoleskyss dekkes denne til og fra nærskolen.

Vedtekter for skoleskyss finner du her!

Spesialundervisning / PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
PPT er en interkommunal tjeneste for Røros og Holtålen.
Mye av tiden tilbringes i barnehager og skoler både i Holtålen og Røros.
PP-tjenesten arbeider med barn, unge og voksne med ulike behov for tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp på grunnskoleområdet.
Arbeidsområder:

  • veiledning til barn, ungdom, foresatte, barnehage og skole
  • utredning av ulike vanskeområder, f.eks lese-og skrivevansker, konsentrasjonsvansker, sosiale vansker, samspillsvansker og fagvansker
  • systemrettet/miljørettet arbeid med barnegrupper og skoleutvikling

Taushetsplikt:
Ansatte i PPT har taushetsplikt, men samarbeider med andre hjelpetjenester etter samtykke fra foresatte.
Henvisningsrutiner:
PPT kan kontaktes av skole, barnehage, helsetjeneste eller foresatte. For henvisning til PPT benyttes eget skjema. Henvisning krever samtykke fra foresatte.

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver 

5.trinn: Nasjonale prøver i regning, lesing og engelsk gjenomføres i høsthalvåret

8. og 9. trinn: Nasjonale prøver i regning, lesing og engelsk gjenomføres i høsthalvåret.

Det innvilges ikke elevpermisjoner i forberedelse- og gjennomføringsperiodene for nasjonale prøver, j.f vedtak i driftsutvalget 31/5-2017

Viktige dokumenter

Skolene i Holtålen følger samme skolerute, har felles ordensreglement og felles regler for permisjon/fritak fra undervisning.

Barn, unge og utdanning

Leirskole

Kommunens ungdomstrinn er lagt til Hov skole. Dette innebærer at når elever i Holtålen kommune begynner i trinn 8, blandes elever fra Haltdalen oppvekstsenter og Hov skole.  Leirskoleopphold for elevene ved begge skolene i Holtålen, foregår samlet på vårparten før de starter i 8. trinn.

Leirskoleoppholdet bidrar til at elevene blir bedre kjent med hverandre før de begynner i ungdomsskolen. Dette er viktig for å bygge sosiale relasjoner og skape et godt miljø for ungdomsskoleelevene.

X