Hov skole

Hov skole

Hov skole er ei kombinert barne- og ungdomsskole med elever fra 1. til 10. klasse, lokalisert i Ålen sentrum.  Hov skole er også kommunens ungdomsskole, og alle elever i kommunen går her f.o.m. 8. trinn.  Skolen har høyt utdannet pedagogisk personell, og god trivsel blant elever og ansatte.

Hov skole ligger 35 km nord for Røros og 120 km sør-øst for Trondheim. Etter endt grunnskole har elevene to videregående skoler i en avstand (Røros og Støren) som gjør det mulig å bo hjemme.

SIST OPPDATERT: 11.01. 2024 - 11:48

Hov skole

Hov skole er ei framtidsrettet skole, og det legges vekt på faglig, kulturell og sosial kompetanse. Elevundersøkelsen viser at elevene trives på skolen, sammen med hverandre og sammen med lærerne sine. Skolen har høy lærertetthet og tidlig innsats er en prioritet hos oss. Vi samarbeider dessuten tett med kulturskolen i Holtålen som har et variert og godt tilbud til elevene, der alle som ønsker får plass.

Skolen bruker ZOKRATES som læringsplattform.

Skolen har implementert LP (LP-Læringsmiljø- og pedagogisk analyse) som et viktig grunnlag for hvordan vi jobber i vår virksomhet. Les mer om LP her.

 

BTI

Holtålen kommune startet januar 2017 opp arbeidet med opplæring i bedre tverrfaglig innsats (BTI), i samarbeid med Røros og Os kommuner.  BTI skal øke bevisstheten hos de ansatte i Holtålen kommune som jobber med barn og unge. Noen barn og ungdommer har behov for ekstra oppmerksomhet og støtte i korte eller lengere perioder av livet.

Her kan du lese mer om BTI i Holtålen kommune

Nyheter

Skolens satsningsområder

Elevene skal ha en god skoletilværelse, preget av trygghet og trivsel – fri for mobbing.

Hov skole er opptatt av å være en lærende organisasjon. I dette ligger det at vi alltid skal utvikle oss, og også bli enda bedre på det vi er gode på.
Vi har en meget kompetent stab som er en aktiv del av skoleutviklingen.

Herunder kan nevnes:

 • Kollegaveiledning: Kollegaveiledning gjennomføres ved at lærere deltar som observatører i hverandres undervisning, og deretter drøfter ulike problemstillinger. Vi lærer av, og deler erfaring og kunnskap med hverandre. Vi mener vår organisasjon styrkes av at alle ansatte kjenner hverandres arbeidsdager og rutiner.

 

 • Lærende møter: Møtene er strukturert på en måte som inviterer til aktiv deltagelse, fremfor rene informasjonsmøter.

 

 • Skolevandring: Kort oppsummert handler dette om at rektor og andre ledere oppsøker ulike læringssituasjoner i kortere sekvenser, observerer og noterer hva som skjer og samtaler med lærerne om dette i etterkant. Skolens ledelse etterstreber å bli enda bedre kjent med hva som rører seg i klasserommene og målet er å styrke den pedagogiske ledelsen ved skolen.
Skoledagens organisering

Skoledagen begynner kl. 08:30 og slutter kl. 14:00 for alle trinn.

1.- 4. trinn har fri hver onsdag.

1. til 4. trinn

Elevene i første til fjerde klasse har jevnlig uteskole og disponerer et flott uteområde der det også har blitt satt opp en lavvo. Vårt nærområde er ypperlig til utendørsaktiviteter som ski, skøyter og aking. Dette gjør at vi kan kombinere lek og læring for de yngste elevene. Hvert trinn disponerer sine egne arealer, og kan også benytte SFO-arealet i skoletiden. Elevene fra første til fjerde klasse har firedagersuke, med undervisningsfri hver onsdag.

5. til 7. trinn

I undervisningen på 5. til 7. trinn blir fagdelingen mer tydelig, og det kreves mer arbeid, konsentrasjon og samarbeid. Det å skape gode arbeidsvaner står sentralt. Vi har tverrfaglige temaer der elevene arbeider på tvers av trinnene. Vi legger vekt på at fag og lokalkunnskap skal gå hånd i hånd. Hvert år har vi turdager i bygda, samt at skolen sammen med o-gruppa arrangerer skolesprinten i orientering.

7. trinn jobber spesielt med overgangen til ungdomstrinnet, og har en del felles opplegg med Haltdalen oppvekstsenter for å trygge overgangen.

8. til 10. trinn

På u-trinnet arbeider vi fagrettet fordi kunnskap er viktig for hele livsløpet. For å øke kunnskapsnivået er det sentralt å innarbeide gode arbeidsvaner og å tilegne seg sunne og gode holdninger. Lærerne er opptatt av å opptre som tydelige ledere som har forventninger og stiller krav til elevene.

Vi er opptatt av at elevene skal ha et trygt og forutsigbart læringsmiljø. I samarbeid med organisasjonen MOT arbeider vi aktivt med å styrke elevenes selvbilde og evnen til å ta valg. To ganger hvert år gjennomføres mobbeundersøkelser som følges opp i ettertid.

Det er viktig å fremheve lokal tilhørighet til kultur, litteratur, historie og natur. Det gjør vi gjennom prøvefiske, reinsjakt, vandring i Falkbergets rike, besøk på Stormuren og ved Lapwingmuseet.

Vi samarbeider også med det lokale næringslivet. Herunder kan nevnes besøk ved arbeidsplasser, bedriftsbesøk ved skolen, jobbskyggedag, PRYO (arbeidsuke) og økonomi- og karrierevalg.

Leksehjelp

Leksehjelp er et et gratistilbud til elevene fra 5.-7. trinn.

Leksehjelpen er lagt til mellomtrinnet, etter skoletid. Leksehjelpen foregår fra kl. 14:00-14:45, mandag – torsdag. Bussene går fra skolen til vanlig tid kl 14:00. Elever som benytter leksehjelptilbudet må derfor gå hjem selv eller bli hentet kl. 14:45.

For ytterligere informasjon og søknadsskjema, kontakt skolen.

Leksehjelpen er hjemlet i opplæringsloven § 13-7a. For utdypende informasjon se forskrift til opplæringsloven, § 1A-1. 

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten i Holtålen kommune dekker 1.-10. klasse, og er en videreføring av det forebyggende helsearbeidet som er startet ved helsestasjonen 0-5 år.

I skolehelsetjenesten på skolen er helsesøster tilgjengelig.

Haltdalen oppvekstsenter: Tirsdager.

Hov skole: Mandager, onsdager og torsdager, kl. 10 – 14.

(Noen endringer på dager kan forekomme).

Helsesøster ved Hov skole har fått nytt kontor, som ble ferdigstilt høsten 2017.

Skolelege/helsestasjonslege er tilgjengelig for avtaler ved helsestasjonen på torsdager frem til kl 12.00.

Skolehelsetjenesten Holtålen kommune.

 • 1. klasse. Førskoleundersøkelse når barnet fyller 6 år.
 • 2. klasse vaksinering DTP og polio- ( Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio)
 • 3. klasse høyde og vekt. Fokus på om fysisk aktivitet og kosthold. Litt om hygiene, egenomsorg, ulykker.
 • 5. klasse. Pubertetsundervisning.
 • 6. klasse vaksinering MMR ( meslinger, kusma og røde hunder) – informasjon om vaksinen
 • 7. klasse vaksinering av jenter, HPV  x 3 doser – (Mot livmorhalskreft) informasjon om vaksinen.
 • 8. klasse. Høyde og vekt. Undervisning om rus og tobakk.
 • 9. klasse – undervisning i psykisk helse.
 • 10. klasse vaksinering polio – informasjon om vaksinen samt seksuell helse, prevensjon.
Fremmedspråk, fordypning og valgfag

Elever på ungdomstrinnet som følger ordinær fag- og timefordeling skal velge mellom fremmedspråk, fordypning i engelsk, norsk, samisk, matematikk eller opplæring i arbeidslivsfaget.

Når eleven har valgt enten fremmedspråk, fordypning eller arbeidslivsfag, skal eleven ha faget på hele ungdomstrinnet. Elevene kan likevel i samråd med skolen, gjøre omvalg i løpet av det første halvåret de har faget. Foreligger det særlige grunner kan også skolen tillate omvalg på et senere tidspunkt. Uansett når omvalget foretas, skal eleven ved slutten av 10.årstrinn bare vurderes i det nye faget og etter fastsatte kompetansemål etter 10.årstrinn.

Elevene må velge mellom de fagene som skolen tilbyr. Alle skoler skal minst tilby opplæring i:

 • Et av språkfagene tysk, fransk, spansk eller russisk
 • Fordypning i et av fagene norsk, engelsk, samisk eller matematikk
 • Skolen kan i tillegg tilby arbeidslivsfaget og flere språk.

Ved Hov skole tilbyr vi p.t følgende språk-/tilvalgsfag:
Tysk og Engelsk fordypning.

Valgfag

Alle elever i ungdomsskolen skal ha valgfag. Skolen skal tilby valgfag på alle trinn.

Det er skoleeier som velger hvilke valgfag den enkelte skole skal tilby. Skolen må tilby minst to ulike valgfag. Tilbudet kan variere fra år til år. Elevene må velge blant de valgfag skolen har å tilby og har ikke rett til samme valgfag flere år.

 • Skolens avgjørelse om hvilket valgfag den enkelte elev skal ha, er ikke et enkeltvedtak
 • Elevene kan velge samme valgfag på flere trinn, eller de kan velge nytt valgfag på hvert årstrinn.

P.t tilbyr Hov skole følgende valgfag:
Innsats for andre, fysisk aktivitet og helse, programmering og praktisk håndverksfag.

Rådgiver

Opplæringsloven fastslår at elevene har rett til nødvendig rådgiving om ut­danning, yrkestilbud og yrkesvalg og om sosiale spørsmål.

Hva påvirker ungdommens utdannings- og yrkesvalg? Mange faktorer spiller inn, men skolen kan bidra til at elevene får selvtillit, at de oppdager nye muligheter og får bekreftelse på sine handlinger og tanker. Skolen kan gi elevene informasjon og kjennskap til hvor de kan hente mer informasjon, og skolen kan hjelpe dem til refleksjon og til å bli gode karriereplanleggere. Det er viktig at skolen også involverer foreldrene i denne prosessen.

Rådgiver ved Hov skole er:
Lillian Hegseth.

Skolens fasiliteter

Hov skole ligger sentralt i Ålen, men samtidig er naturen rett utenfor døra. Skolen ble renovert i 2004, og vi har smartboard ved alle klasserom. Skolekjøkkenet og naturfagsrommet er nyoppusset, og de andre spesialrommene står for tur de nærmeste årene. Skolens sentrale plassering i Ålen sentrum gjør det mulig for oss å benytte Holtålen folkebibliotek som skolebibliotek. Her har vi fast lånetid på tirsdager og får hjelp av dyktige og engasjerte bibliotekarer.

Uteområdet vårt er også oppgradert og området ved Gaula inneholder håndballbane, løpebane, hinderløype, skateboardrampe, volleyballbane, basketballbane, ballbinge og ny fotballbane med kunstgress.

Skolen ligger i tilknytning til Hovet, hvor våre kroppsøvingsfasiliteter inkluderer blant annet svømmehall og tre topp moderne gymsaler som til sammen utgjør en godkjent håndballbane. Dette anlegget disponerer skolen på dagtid. Ellers har vi tilgang til kultursalen «Rallaren» og møte- og kantinearealet «Messa».

Hov skole

KONTAKT OSS:

Hov skole

Malmvegen 669

7380 ÅLEN

Tlf.:  72 41 76 40 / 958 94 765

Følg oss på Facebook

 

Rektor/enhetsleder Hov skole

Ann-Iren Nilsen Heksem

Tlf.: 958 94 758

ann-iren.heksem@holtalen.kommune.no

 

Ass. rektor Hov skole

Eli Johanne Gundersen

Tlf.: 468 57 871

Eli.Johanne.Gundersen@holtalen.kommune.no

 

Konsulent skolekontor

Mia Katrin Skogås

Tlf.: 958 94 765

mia.skogas@holtalen.kommune.no

X