BTI

Bedre tverrfagling innsats (BTI)

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er et prosjekt i Holtålen kommune jobber med i samarbeid med blant annet helsedirektoratet og nabokommunene Røros og OS. Hensikten er å bli bedre til å ivareta barn, unge og deres foreldre.

Handlingsveileder for ansatte (BTI) finner du her!

SIST OPPDATERT: 22.01. 2024 - 13:21

BTI I HOLTÅLEN

Holtålen kommune startet januar 2017 opp arbeidet med opplæring i bedre tverrfaglig innsats (BTI), i samarbeid med Røros og Os. BTI skal øke bevisstheten hos de ansatte i Holtålen kommune som jobber med barn og unge. Noen barn og ungdommer har behov for ekstra oppmerksomhet og støtte i korte eller lengere perioder av livet.

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samhandlingsmodell som har til hensikt å fremme tidlig innsats overfor barn, unge og familier. Modellen har også til hensikt å bedre samhandlingen mellom de ulike kommunale tjenestene som jobber med barn og unge. Voksne kan være en avgjørende forskjell for barn og unge som har ekstra behov for hjelp og støtte.

Nyheter

Hvem?

Målgruppen for BTI- modellen er barn og unge som har behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet i korte eller lengre perioder. Modellen skal omfatte alle ansatte i Holtålen kommune som gjennom sitt arbeid kommer i kontakt med barn og unge. Skolene, barnehagene og de andre instansene kan bidra til en avgjørende forskjell for disse barna og ungdommene.

Hva?

Gjennom «Bedre tverrfaglig innsats» lager vi rammene for en tidlig og god innsats for å sikre tidlig indentifisering og forebygge at de utfordringene barn og unge har, vokser seg større. Foreldrene skal alltid involveres i en tidlig fase

Hvordan?

Gjennom den elektroniske Stafettloggen, som er et elektronisk verktøy for samhandling ønsker man å sikre en tidlig og god samhandling med foreldrene og barnet/ ungdommen, kalle inn til samarbeidsmøter ved behov, og sette i verk tiltak. Familien kan også be om at det opprettes en stafettholder (ansvarlig for stafettloggen) og en stafettlogg dersom de ønsker at det jobbes systematisk med deres situasjon.

Hvorfor BTI?

Voksne kan være en avgjørende forskjell for barn og unge som har ekstra behov for hjelp og støtte. Det er viktig at ansatte handler raskt, i samarbeid med den det gjelder og foreldrene. Dette gjelder blant annet barnehager, skoler, helsestasjon, PPT og barnevern. Der det er behov for innsats fra flere instanser skal det koordineres godt, slik at familien ikke opplever å falle mellom flere stoler. I Holtålen kommune lager vi rutiner som er felles for alle som arbeider med barn og unge. På denne måten skal det bli oversiktlig og trygt for familien- samt de ansatte.

Stafettloggen

Den elektroniske stafettloggen skal benyttes av fagpersoner som arbeider med barn og unge og deres foreldre i Holtålen kommune. Gjennom rollen som stafettholder, og bruk av denne elektroniske stafettloggen ønsker vi å sikre en tidlig og god samhandling med foreldre og/ eller ungdom, kalle inn til samarbeidsmøter, og sette i verk tiltak. Foreldre / ungdom kan også be om at det opprettes en stafettholder og en stafettlogg dersom de ønsker at det arbeides systematisk med deres situasjon.

I stafettloggen finnes de verktøy/ skjema man trenger for å opprette stafettlogg.

Pålogging til stafettlogg

Disse deltar ved BTI i Holtålen

I Holtålen deltar alle instanser som jobber med barn og unge. Blant annet skolene, barnehagene, skolehelsetjenesten, legekontoret, PPT, BUP og barnevernstjenesten. Prosjektgruppeleder er Ann-Iren Nilsen Heksem, rektor ved Hov skole.

X