Psykisk helse- og rustjeneste

Psykisk helse- og rusomsorg

Psykisk helse- og rustjeneste gir tjenester til deg som har psykiske vansker, er i en vanskelig livssituasjon, krise, eller som har et rusproblem.

Pårørende kan også ta kontakt.

SIST OPPDATERT: 19.04. 2022 - 13:25

Kommunens psykisk helse og rustjeneste har fokus på å støtte og hjelpe deg til å mestre livet ditt med utgangspunkt i hvordan du opplever at du har det.

KONTAKT

Du kan selv ta direkte kontakt med oss, eller du kan bli henvist via andre, f.eks fastlege, helsesøster, pårørende

I første samtale blir det gjort en kartlegging av dine behov. Denne kan gjøres på kontoret til psykisk helse- og rustjeneste eller hjemme hos deg/dere.

Vi har taushetsplikt.

Tjenesten er tilgjengelig hverdager på dagtid.

Bruker- og pårørendeorganisasjoner

ADHD -foreningen

Angstringen

Autismeforeningen

Barn av rusmisbrukere

Bipolarforeningen

Blå Kors

Hvite Ørn – medlemsorganisasjon for og av personer med brukererfaring av psykiske helsetjenester

Spiseforstyrrelsesforeningen

LEVE – landsforeningen for etterlatte ved selvmord

LPP – landsforeninga for pårørende inne psykisk helse

Mental Helse

Mental Helse ungdom

ROS – rådgivning om spisefostyrrelser

SMISO – senter mot incest og seksuelle overgrep

Voksne for barn – Ideell medlemsorganisasjon som arbeider for barn og unges psykiske helse

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

 

Du kan lese mer om pakkeforløp her:

https://helsenorge.no/psykisk-helse/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus

 

Forløpskoordinator i kommunen er

Brit Heksem, tlf 95894761

brit.heksem@holtalen.kommune.no

AKAN-kontakt

Akan-kontakt i Holtålen kommune

Akanarbeidet i kommunen omhandler forebygging og håndtering av rus- og avhengighetsproblematikk i forbindelse med arbeid.

AMU har et overordnet ansvar for arbeidet med rus- og avhengighetsspørsmål i Holtålen kommune. Ankan-kontakten skal være en ressursperson i det rusforebyggende arbeidet, og skal være en pådriver i spørsmål som dreier seg om rusmiddelbruk, pengespill og håndteringen av slike saker i kommunen.

BHT skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål, jfr. am.§3.3. I samarbeid med Akan-kontakten skal BHT gi ledere og ansatte veiledning, informasjon og opplæring i rusmiddel-, pengespill- og Akan-faglige spørsmål.

Akan- kontakt i Holtålen kommune er:

Aagoth Johanne Moe,

tlf. 92493446

epost: aagoth.moe@holtalen.kommue.no

Kontaktinformasjon:

Avdelingsleder, Brit Heksem, tlf 95894761

brit.heksem@holtalen.kommune.no

Psykiatrisk sykepleier, May Karin Engesvoll, tlf: 97776586

may.karin.engesvoll@holtalen.kommune.no

X