Psykisk helse- og rustjeneste

Psykisk helse- og rustjeneste

Psykisk helse- og rustjeneste gir tjenester til deg som har psykiske vansker, er i en vanskelig livssituasjon, krise, eller som har et rusproblem.

Pårørende kan også ta kontakt.

SIST OPPDATERT: 01.03. 2024 - 19:49

Kommunens psykisk helse og rustjeneste har fokus på å støtte og hjelpe deg til å mestre livet ditt med utgangspunkt i hvordan du opplever at du har det.

KONTAKT

Du kan selv ta direkte kontakt med oss, eller du kan bli henvist via andre, f.eks fastlege, helsesøster, pårørende

I første samtale blir det gjort en kartlegging av dine behov. Denne kan gjøres på kontoret til psykisk helse- og rustjeneste eller hjemme hos deg/dere.

Vi har taushetsplikt.

Tjenesten er tilgjengelig hverdager på dagtid.

Vold og seksuelle overgrep

 

Ta kontakt med hilde@noktrondheim.no eller therese@noktrondheim.no om du ønsker samtale.

For pårørende

PÅRØRENDEGRUPPE

Tilbud om gratis pårørendekurs i Trondheim høsten 2023.
Kurset er for deg over 18 år som kjenner deg berørt av en annens rusproblem eller av noen som sliter med sin psykiske helse.
Kurset er gratis og kan være et tilbud til både familiemedlemmer, venner, kolleger, naboer eller andre.

 

N.K.S. VEILEDNINGSSENTER – FOR PÅRØRENDE

Veiledningssenter for pårørende innen rus og psykisk helse, er et gratis tilbud for pårørende innen rus og psykisk helse.
Senteret tilbyr veiledning og informasjon til pårørende i alle aldersgrupper gjennom:

 • Individuelle samtaler, enten per telefon eller ved senteret
 • Par/familiesamtaler
 • Samtalegrupper
 • Kurs for pårørende
 • Undervisning og foredrag

Senteret har tilbud om samtaler for pårørende på Røros siste onsdag i hver måned. Dette er også et tilbud for innbyggere i Holtålen.
Hun sitter i psykisk helse og rustjeneste sine lokaler på Øverhagan 1 på Røros.
Hun kan kontaktes direkte for samtaler: eva.grontvedt@veiledningssenter.no

Veiledningssenteret er livsynsnøytralt, det er et lavterskeltilbud og er gratis. Det er bare å ringe, du får timeavtale umiddelbart.
Pårørende som tar kontakt gis anonymitet ved at det ikke føres journal og senterets ansatte har taushetsplikt.

Hvem er pårørende?
Alle som oppfatter at de har nær tilknytning til rusmiddelavhengige er velkommen til å ta kontakt.
Dette kan blant annet være foreldre, barn, søsken, samlivspartnere, venne og kolleger.
Mennesker som har opplevd dødsfall relatert til rus er også velkommen til å ta kontakt.

Bruker- og pårørendeorganisasjoner

ADHD -foreningen

Angstringen

Autismeforeningen

Barn av rusmisbrukere

Bipolarforeningen

Blå Kors

Hvite Ørn – medlemsorganisasjon for og av personer med brukererfaring av psykiske helsetjenester

Spiseforstyrrelsesforeningen

LEVE – landsforeningen for etterlatte ved selvmord

LPP – landsforeninga for pårørende inne psykisk helse

Mental Helse

Mental Helse ungdom

ROS – rådgivning om spisefostyrrelser

SMISO – senter mot incest og seksuelle overgrep

Voksne for barn – Ideell medlemsorganisasjon som arbeider for barn og unges psykiske helse

Interkommunalt brukerpanel

Vi er 6 personer, tidligere brukere el. brukere av tjenestene i PHR (Psykisk hele og rus)

Disse kommunene er med Oppdal, Rennebu, Røros, Holtålen, Heim, Midtre Gauldal, Skaun og Rindal.

Våre oppgaver er som følgende:

Å være et bindeledd mellom brukerne og kommunen

Vi ønsker å få innspill fra deg og dere som er brukere av tjenestene i kommunen, som vi tar med oss inn på tjenestenivå.

Brukerpanelet består av brukere, erfaringskonsulenter og pårørende. Vi kan ikke hjelpe enkeltpersoner med problemstillinger du har.

Målet med brukerpanelet er: å styrke bruker og pårørende medvirkningen både på system og på tjenestenivå.

Brukerpanelets arbeidsoppgaver:

 • Brukerpanelet deltar på 4 møter i lag med tjenesten, hvert år.
 • Vi tar imot innspill fra brukere og pårørende av psykisk helse og rustjenestene i kommunene.
 • På oppdrag fra kommunen gir vi tilbakemelding i planarbeid, når kommunen skal i gang med konkrete tiltak som er tenkt iverksatt, som eksempel kurs, gruppetilbud, så ønsker vi å være med i startfasen for å bidra med våre erfaringer og tilbakemeldinger fra brukerne.

Gevinster:

 • Tjenestene blir bedre tilpasset brukernes behov, når brukerne har fått være med på å si sin mening om egne behov
 • Tjenester som vektlegger den enkeltes ressurser, når brukerne får fortalt om sine ønsker og behov
 • Mer målrettede tjenester
 • Økt brukermedvirkning i tjenesten

 

Hvordan kontakte brukerpanelet:

Send e-post til:  Fjellregionbrukerpanel@gmail.com

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

 

Du kan lese mer om pakkeforløp her:

https://helsenorge.no/psykisk-helse/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus

 

Forløpskoordinator i kommunen er

Brit Heksem, tlf 95894761

brit.heksem@holtalen.kommune.no

AKAN-kontakt

Akan-kontakt i Holtålen kommune

Akanarbeidet i kommunen omhandler forebygging og håndtering av rus- og avhengighetsproblematikk i forbindelse med arbeid.

AMU har et overordnet ansvar for arbeidet med rus- og avhengighetsspørsmål i Holtålen kommune. Ankan-kontakten skal være en ressursperson i det rusforebyggende arbeidet, og skal være en pådriver i spørsmål som dreier seg om rusmiddelbruk, pengespill og håndteringen av slike saker i kommunen.

BHT skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål, jfr. am.§3.3. I samarbeid med Akan-kontakten skal BHT gi ledere og ansatte veiledning, informasjon og opplæring i rusmiddel-, pengespill- og Akan-faglige spørsmål.

Akan- kontakt i Holtålen kommune er:

Aagoth Johanne Moe,

tlf. 92493446

epost: aagoth.moe@holtalen.kommue.no

Kontaktinformasjon:

Avdelingsleder, Brit Heksem, tlf 95894761

brit.heksem@holtalen.kommune.no

Psykiatrisk sykepleier, May Karin Engesvoll, tlf: 97776586

may.karin.engesvoll@holtalen.kommune.no

X