Tjenester for funksjonshemmede

Tjenester for funksjonshemmede

Holtålen kommune har et bredt tjenestetilbud til funksjonshemmede. Dette skal sikre funksjonshemmede et godt og trygt liv og opplæring og støtte til å mestre hverdagen.

Kontaktperson TT-kort og ledsagerbevis:
Mia Katrin Skogås
Tlf.: 958 94 763

SIST OPPDATERT: 18.10. 2022 - 13:57

I Holtålen kommune jobber både vernepleiere og hjelpepleiere med funksjonshemmede. Avdelingsleder har kontorplass ved omsorgsboligene i Sakslia

Tjenesten gir ulik bistand ut fra behov, men som oftest dreier det seg om praktisk bistand i hjemmet, veiledning og opplæring i daglige gjøremål. Tjenesten samarbeider med ulike innstanser som f.eks Optimus, voksenopplæring og habiliteringstjenesten

Transporttjenesten for funksjonshemmede i Trøndelag

Formålet med TT-ordningen er å gjøre funksjonshemmede i Trøndelag mer mobile og i stand til å delta i det alminnelige samfunnsliv.

TT-ordningen er et transporttilbud fra dør til dør for innbyggere som ikke kan, eller har vesentlige vansker med å bruke vanlige kollektive transportmidler.

Ordningen gjelder ikke for funksjonshemming med varighet mindre enn 2 år.

Ingen søkere har automatisk rett til, eller krav på transporttilbudet.

Informasjon om TT-ordningen finner du her.

Retningslinjer for TT-kort finner du her.

Søknadsskjema og legeerklæring for TT-kort finner du her.

Brukerhefte ang. ordningen finner du her.

Ledsagerbevis

Ordningen skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede.

Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med funksjonshemming normalt av minst 2-3 års varighet.

Ordningen vedtas og administreres av bostedskommunen, men er gyldig for hele landet de stedene ordningen aksepteres.

Helse og omsorg
X