Holtålen sykehjem

Holtålen sykehjem

Holtålen sykehjem er kommunens institusjon for heldøgns pleie og omsorg. Sykehjemmet ligger i Ålen sentrum. Det finnes en egen avdeling (nytt bygg) som er spesielt tilrettelagt  for personer med demens. Mer om de ulike tjenestene finner du til høyre. Det er pleie og omsorgstjenestens vedtaksteam som tildeler institusjonstjenestene. Her ligger søknadsskjema.

SIST OPPDATERT: 21.11. 2023 - 15:08

Holtålen Sykehjem er kommunens institusjon med heldøgns omsorg. Sykehjemmet består av 13 institusjonsplasser.

Sykehjemmet ligger midt i Ålen sentrum, og har nærhet til butikker, kafé, post, bank og alle servicekontorer.
Lege, fysioterapitjeneste, tannlege og helsestasjon ligger i nabobygget til sykehjemmet.

Somatisk avdeling

Somatisk sykehjemsavdeling har 13 institusjonsplasser, hvor av en plass er avsatt til avlastningsopphold.

 

Kjøkken

Det kommunale kjøkkenet ligger i sokkelen på kommunehuset. Der lages maten til sykehjemmet og hjemmeboende.

Langtidsopphold

Sykehjem gir helsefaglig pleie, omsorg og behandling til pasienter som ikke lenger kan motta tilsvarende tilbud i eget hjem. En person kan tildeles langtidsopphold i sykehjem når andre, alternative tjenester er vurdert og/eller prøvd  ut, og personen er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og ikke lenger kan mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap. Langtidsbeboere i sykehjem skal få ivaretatt sitt behov for pleie, medisinsk oppfølging og behandling, samt individuelt tilpasset aktiviteter.

Dagopphold/ nattopphold

Dag/nattopphold kan både være som avlastning og som et tilbud til de som trenger rehabilitering/utredning/oppfølging på annen måte.

Avlastningsopphold

Avlastningsopphold gis av hensyn til pårørende eller andre som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning kan være et enkeltstående opphold, eller planlagt med faste uker over en lengre periode (rullerende avlastning).

Korttidsopphold

Korttidsopphold tildeles i en tidsbegrenset periode for pasienter som trenger utredning, behandling eller rehabilitering. Under oppholdet vil helsetilstand og fremtidig hjelpebehov bli vurdert.

Pårørendeforeninga

Foreninga er felles med heldøgns omsorgsboliger.

Kontaktperson i pårørendeforeninga er leder Lars Morten Sivertsvold.

Tlf.: 902 05 220

Kontaktinfo

Vaktrom Holtålen sykehjem: 72 41 76 75

Siv Anita Kværnes, avdelingsleder  941 40 331
siv.kvaernes@holtalen.kommune.no

Vaktrom demensavdeling 1.etasje: 90848799

Vaktrom demensavdeling 2.etasje:97694658

Lillian Ravlo, avdelingsleder demensavdeling 91249861

lillian.ravlo@holtalen.kommune.no

May Hilde Storsve, konsulent/ henvendelser: 481 43 385
may.storsve@holtalen.kommune.no

Kommunalt kjøkken: 953 62 090

Styrende lovverk og dokumenter

Lokal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester. (Vederlagsforskriften)

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten (kvalitetsfrskriften)

Lov om pasient – og brukerrettigheter (pasientretighetsloven)

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester

Forskrift for sykehjem og boform med heldøgns omsorg.

X