Omsorgsboliger

Omsorgsboliger

Kommunens omsorgsboliger ligger i Ålen sentrum. Ålen omsorgsboliger ligger på Helsetunet, og består av leiligheter av både eldre og nyere dato. Omsorgstjenesten disponerer i tillegg leiligheter i Nøra borettslag, samt leiligheter fortrinnsvis for yngre beboere i Sakslia.. Omsorgsboliger tildeles etter vedtatte kriterier og reningslinjer. Søknadsskjema finner du her , eller du kan henvende deg til Holtålen kommune, serviceenheten eller til  hjemmetjenesten.

SIST OPPDATERT: 27.03. 2018 - 09:44

Om omsorgsboliger

Arbeidet med å sentralisere og øke antallet omsorgsboliger i Ålen er i gang som planlagt. De gamle «trygdeboligene» ble revet høsten 2016, og erstattes med nye, moderne omsorgsboliger. Det ble revet 8, og bygges 16 nye.

Uttrykket «omsorgsbolig» ble innført i 1994 i forbindelse med en ny statlig låne- og tilskuddsordning i regi av Husbanken. Retningslinjer for disse ordningene er utarbeidet på bakgrunn av forskrift gitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet. For å få offentlig støtte må omsorgsboliger oppfylle visse krav til boligutforming og til kommunens pleie- og omsorgstilbud. En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg. En omsorgsbolig er beboerens eget hjem. Omsorgsboliger er ikke fast bemannede, men beboere vil få tildelt hjemmetjenester etter behov på individuell basis som andre hjemmeboende. Beboeren betaler ordinære egenandeler for disse tjenestene.

En tildeling av omsorgsbolig er ikke tildeling av tjeneste. Tjenestene vil være  individuelle, og kommer i tillegg til en evt  tildeling av omsorgsbolig

Ålen omsorgsboliger, Helsetunet

Ved Helsetunet, området rundt Holtålen helsesenter har kommunen totalt 32 omsorgsleiligheter. 16 stk er nybygde, moderne leiligheter bygd i 2016-2017, og totalt 16 leiligheter ligger  på tunet rundt, og i gamle Ålen aldershjem. Hjemmetjenesten har base tilknyttet Ålen omsorgsboliger. Omsorgsboligene tildeles etter søknad og vedtatte kriterier og retningslinjer. Søknad kan sendes elektronisk via hjemmesiden, eller fås ved henvendelse til hjemmetjenesten eller  serviceenheten i Kommunehuset. Ved spørsmål angående omsorgsleiligheter kontakt avdelingsleder i hjemmetjenesten tlf 72417683

Sakslia

Består av 6 omsorgsboliger fortrinnsvis for yngre personer med varierende omsorgsbehov. Fellesareal og kontor. Avdelingsleder for psykisk helse og ynge funksjonshemmede,Jon Arne Engan har sitt kontor her.

Nye heldøgns omsorgsboliger, Helsetunet

16 nye heldøgns omsorgsboliger skal bygges i tilknytning til Sykehjemmet ved Helsetunet i løpet av 2018-2019. Disse skal erstatte 16 sykehjemsplasser som legges ned i det gamle helsesenterbygget.

X