Omsorgslønn over 18 år

Omsorgslønn over 18 år

Omsorgslønn er kommunal betaling til omsorgsytere med omsorg for personer som har stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom.  En forutsetning for å motta omsorgslønn er at omsorgsarbeidet foregår i eget hjem. – Omsorgslønn kan innvilges der kommunen anser at privat omsorg er best egnet, men er en skjønnsmessig ytelse man ikke har lovkrav på å få.

SIST OPPDATERT: 03.11. 2021 - 13:27

Hvem kan få vedtak?

Pårørende eller andre som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Det foretas en individuell vurdering hvor det tas utgangspunkt i:

– Omsorgsmottaker sin situasjon og omsorgsbehov. Det vil bli foretatt en kartlegging av omsorgsmottakers hjelpebehov.

– Om tjenesten skal være et supplement eller en erstatning for ordinære hjemmetjenester.

– Om omsorgsarbeidet gjelder nødvendige omsorgsoppgaver.

– Om omsorg fra søkeren er det beste for den som trenger hjelp. Det legges vekt på om pårørende har hovedansvaret for omsorgen. Omsorgslønn fastsettes ut fra hvilken annen hjelp kommunen kan yte, og som kan supplere eller erstatte omsorgslønn. Det må være søkt om hjelpestønad hos Trygdeetaten før søknaden blir behandlet.

 

HVA OMFATTER TJENESTEN?

Omsorgslønn er en godtgjørelse til den som utfører pleie og omsorgsarbeid. Omsorgslønn tar ikke sikte på å gi den som har tyngende omsorgsarbeid full lønn for hver time de arbeider. Hjemmetjenesten kan tilby annen hjelp når dette ansees som det beste for den omsorgstrengende, eller innebærer en bedre utnytelse av kommunens ressurser.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til pleie- og omsorgstjenesten, eller du finner skjema under helse og omsorg  her….

X