Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten er lokalisert med base ved Ålen omsorgsboliger i Ålen sentrum. Følgende tjenester kan tildeles etter søknad.

 • Hjemmehjelp
 • Hjemmesykepleie
 • Støttekontakt
 • Personlig assistent
 • Matombringing
 • Trygghetsalarmer
 • Dagsenter for hjemmeboende
 • Rehabilitering/hverdagsmestring
 • Ergoterapi
SIST OPPDATERT: 17.02. 2017 - 08:13

Tjenestebeskrivelser hjemmetjeneste

Tjenestetildeling og arbeidsmetode.

Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse for hjemmesykepleie og hjemmehjelp.

For å ha et best mulig grunnlag for tildeling av pleie, rehabilitering og omsorgstjenester er det opprettet tverrfaglige team innenfor hukommelse, rehabilitering og tjenestetildeling.

Kommunen har også kreftsykepleiere tilknyttet hjemmetjenesten og sykehjemmet.

Vedtaksteam

Vedtaksteamet er tverrfaglig sammensatt av tjenesteledere, ergoterapeut og saksbehandler med forvaltningskompetanse. teamet tildeler tjenester i pleie og omsorg etter søknad. Teamet tildeler også omsorgsbolig. Teamet støtter seg til hukommelsesteam og rehabiliteringsteam der det er behov for karlegging før tildeling av tjeneste.

Teamet består av:

Ann Mari Grønli, enhetsleder PRO, (leder av teamet)

Christin Schrøder, avdelingsleder hjemmetjeneste

Jon Arne Engan, avdelingsleder psykisk helse og funksjonshemmede

Sølvi M Gjære, avdelingsleder sykehjem

Anita Engan, ergoterapeut

Bente Morken, sykepleier og saksbehanadler

Hukommelsesteam

Hukommelsesteamet skal være en instans å henvende seg til ved mistanke om hukommelsessvikt, som da vil kartlegge og utrede med mål om riktige og hensiktsmessige tjenester.

Målet med hukommelsesteamet  er å heve kvaliteten ytterligere på tjenestene i eldreomsorgen.

Når hukommelsesteamet har utredet, vil det bli gitt tilbakemelding til koordinerende enhet som vurderer hvilken tjeneste som er hensiktsmessig (dagsenter, avlastning, hjemmetjenester, støttekontakt m.fl.).

Hukommelsesteamet kan ikke fatte vedtak på tjenester.
Hukommelsesteamet består av:

 • Ranveig Megård Aas, sykepleier i hjemmetjenesten (leder)
 • Jorunn Anita Kirkhus, hjelpepleier med videreutdanning i geriatri, sykehjemmet
 • Anita Engan, ergoterapeut i Helse- og omsorgstjenesten

Hukommelsesteamet samarbeider tett med legetjenesten.

Kontaktinformasjon

Telefon 72 41 76 00
Mobil 91 69 83 74

Ny app – «Kunnskap om Demens»

Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og Helse har nylig lansert en helt fersk app om Demens. Den er nyttig for alle som jobber med personer med demens og et nyttig redskap for pårørende. Demensteamet i Holtålen tenker at den kan være et fint supplement til informasjon en kan få fra hjelpeapparatet i kommunen, men vil understreke at vi fortsatt er et lavterskeltilbud som tar imot henvendelser fra alle som har spørsmål rundt Demens.

Appen kan lastes ned gratis fra Appstore (til Iphone og Ipad) og fra Google Play (til Andriod-telefoner). For mer informasjon; følg linken nedenfor!

http://www.aldringoghelse.no/startside/lanserer-ny-app-kunnskap-om-demens

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet er et tverrfaglig team bestående av:

Anita Engan, ergoterapeut
Kari Aasen Hov, hjelpepleier
Heleen Catharina De Vogel, sykepleier
Hildegunn Prytz Djupdal, fysioterapeut

Teamet møtes ukentlig, og utfører kartlegging av rehabiliteringsbehov og gjennomfører rehabiliteringsprosesser på bestilling fra Koordinerende Enhet (vedtaksteam).

Hva er rehabilitering?
Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

I Holtålen Kommune ytes rehabilitering enten som hverdagsrehabilitering eller spesialisert rehabilitering. Hovedforskjellen mellom disse typene, er at ved hverdagsrehabilitering er det hjemmetrenere (ansatte i hjemmetjenesten) som utfører de daglige tiltakene med bruker mens rehabteamet er motoren bak. Ved spesialisert rehabilitering er det selve rehabteamet som utfører tiltakene.

Kreftomsorg
Kreftomsorg i Holtålen kommune har som mål å bidra til opprettholdelse av god livskvalitet for mennesker med kreftsykdom og deres pårørende, i alle faser av sykdommen

Når en får diagnosen kreft eller en livstruende sykdom, kan det være mange spørsmål og reaksjoner som melder seg, både for den som er syk og for pårørende.

Derfor har pasienter og pårørende ofte behov for støtte, informasjon, rådgivning og annen hjelp.

Kreftsykepleier kan tilby:

 • Individuell hjelp, støtte, veiledning og oppfølging til mennesker med kreft og deres nærmeste pårørende
 • Bidra med informasjon om sykdom og behandling. Tilrettelegging og oppfølging i alle faser av sykdommen.
 • Gi råd og veiledning ift. ulike plager og annet ubehag som følge av sykdom og behandling. Det kan være smerte, kvalme, nedsatt matlyst, tretthet og lignende.
 • Tid til samtale og støtte i en vanskelig tid.
 • Koordinering av hjelpebehov, og samt  være et  bindeledd mellom fastlege, sykehus, skoler, barnehage og andre instanser.
 • Sorgoppfølging.

Ta gjerne kontakt, eller si fra til fastlegen så kan kreftsykepleier ta kontakt med deg .

 

Kreftsykepleier Jorun Thorsvoll, hjemmetjenesten i Holtålen
Mob: 90 99 64 67
Tlf: 72 41 76 82
E-post: jorun.thorsvoll@holtalen.kommune

Kreftsykepleier Maren O Forodden, Holtålen sykehjem

Tlf 72417675

E-post: Maren.Osoyen@holtalen.kommune.no 

 

X