Blog

Aktuelt, Nyheter

Dagsturhytta i Holtålen – hvor skal den ligge?

Holtålen kommune har meldt seg på Trøndelag fylkeskommunes dagsturhytteprosjekt, hvor målet er at det skal bygges en dagsturhytte i hver kommune i fylket. Holtålen kommune har som mål å sette opp hytta engang i 2025.

Dagsturhytta finansieres med fylkeskommunale midler, spillemidler, Sparebank 1 SMN og en mindre andel lokale midler.

Nå ber vi om innbyggernes medvirkning – hvor skal dagsturhytta ligge i kommunen!

Hva er en dagsturhytte;
Dagsturhytta er et gratis tilgjengelig tilbud som skal være åpen for alle. Målet med hytta er å stimulere til turglede i trygge rammer, og skal være et fint turmål for flest mulig – helst både sommer som vinter.

Målet med dagsturhyttene er:

  • Få flere på tur og oftere på tur.
  • Skape en sosial møteplass og læringsarena i naturen.
  • Oppnå bedre inkludering, og unngå utenforskap.
  • En plass å søke ly og spise niste
  • Arena for ulike arrangementer.

Kriterier for valg av beliggenhet:

  • Lengde på tur, 1- 4 km fra startpunkt
  • Opparbeidet parkeringsplass
  • Allerede etablert friluftslivsområde (terrenget må bla. tåle økt trafikk)
  • God tilgjengelighet
  • Nærhet fra sentrumsområde, 15-20 min fra sentrumsområde

Vi har ikke føringer om at stien til dagsturhytta skal være universelt utformet, men tydelige føringer på at det bør være god tilgjengelighet.

Spørsmål angående dette prosjektet kan rettes til Olve Morken på telefon 950 66677 eller e-post; olve.morken@holtalen.kommune.no.

Innspill/forslag, med begrunnelse som tar utgangspunkt i ovenfornevnte, sendes til Holtålen kommune: epost@holtalen.kommune.no.

Frist for tilbakemelding settes til 20. juni 2024. 

 

 

Kort begrepsavklaring:

God tilgjengelighet innebærer at for eksempel en ferdselsåre er godt tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelser, men at kravene til universell utforming ikke fullt ut er ivaretatt.

 

Universell utforming innebærer at omgivelsene er utformet på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker. Begrepet universell utforming brukes om turveger og andre tilretteleggingstiltak som tilfredsstiller kravene i Norsk standard for universell utforming av opparbeidete uteområder.

X