Bevillinger

Bevillinger

Om søknadsprossesen:

Det kreves skriftlig søknad for alle bevillingene.

Kommunen kan også kontaktes for å få hjelp til å søke om bevilling.

SIST OPPDATERT: 25.04. 2017 - 12:17

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling.

Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som skjenker alkoholholdig drikk, må søke om skjenkebevilling. Vesentlige endringer kan medføre krav om ny bevilling. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten.

Bevilling for salg av alkohol.

Beskrivelse

Salgsbevillingen gjelder for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 % alkohol (tilsvarer øl). Bevillingen gis for maksimum fire år om gangen. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Målgruppe
Salgsbevilling kan søkes av firmaer eller personer som ønsker å drive salg og utlevering av alkoholprodukter med høyst 4,7 % alkohol

Vilkår
Salg av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter alkoholloven. Det kreves god vandel. Bevillingshaveren skal utpeke en styrer med stedfortreder som er knyttet til salgsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Kunnskapsprøven avlegges i kommunen. Begge personene må være over 20 år, de må arbeide i virksomheten og de må oppfylle de kravene som settes i alkoholloven. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Samarbeidspartnere

 • Vaktselskap eller egne kontrollører
 • Lensmann/politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel)
 • Skatteetaten (skal kontrollere / uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)

Lover og retningslinjer

Lover
Alkoholloven
Alkoholforskriften

Om søknadsprosessen

Veiledning
Endringer i bevillinger kan skje flere ganger i løpet av bevillingsperioden, for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer krever ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.

Det kreves skriftlig søknad. Kommunen vil kunne hjelpe til med søknaden.

 

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Klage

 • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan  gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er  grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen       videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller       dette er klageinstansen.
 • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.
Bevilling for servering av mat/drikke

Generelt

Beskrivelse
Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssteder der det skal være servering av mat og/eller drikke, og der forholdene ligger til rette for servering av mat og drikke på stedet.

Målgruppe
Personer eller virksomheter som vil drive serveringssted i næringssammenheng.

Vilkår
Serveringsstedets daglige leder må bestå en etablererprøve for å dokumentere nødvendige kunnskaper om økonomistyring og om lovgivning av betydning for drift av serveringssteder.

Det innhentes uttalelse fra politiet og skattemyndighetene om oppfyllelse av kravene til god vandel for den som søker bevilling og for daglig leder.
Søkeren må i tillegg ha godkjenning fra blant annet Mattilsynet og fra de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet. Det må for eksempel foreligge godkjent bruksendring dersom bygningen er regulert til andre formål, og krav til parkeringsplasser må være oppfylt.

Det må legges fram skatteattest for den som skal drive serveringsstedet.

Samarbeidspartnere

 • Lensmann/politi
 • Skatte- og avgiftsmyndighetene
 • Tollmyndighetene
 • Mattilsynet
 • Arbeidstilsynet

Lover og retningslinjer

Lover
Serveringsloven
Forskrift om etablererprøve – serveringssted

Om søknadsprosessen

Veiledning
Det kreves skriftlig søknad. Kommunen hjelper til med å søke om serveringsbevilling.

Søknaden skal inneholde bl.a følgende opplysninger:

 • Navn og adresse på vedkommende som er ansvarlig for de økonomiske og juridiske forpliktelser knyttet til driften av virksomheten. Dersom serveringsstedet drives av et enkeltpersonforetak skal det også gis opplysninger om fødselsnummer, dersom det drives av et selskap skal det gis opplysninger om organisasjonsnummer. Det skal i tillegg opplyses om eiersammensetningen.
 • Angivelse av det sted hvor serveringsstedet skal drives
 • Navn og adresse på styrer og stedfortreder
 • Dokumentasjon av faglige kvalifikasjoner
 • Skatteattest for den for hvis regning serveringsstedet skal drives

Vedlegg til søknad:

 • Dokumentasjon på at etablererprøven er bestått
 • Firmaattest og utskrifter fra Brønnøysundregisteret
  Endringer i bevillinger kan skje flere ganger i løpet av bevillingsperioden, for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer krever ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.

Søknadsfrist
Søknader behandles fortløpende.

Klage

 • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
 • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.
Bevilling for skjenking av alkohol

Generelt

Beskrivelse
Gjelder tildeling av skjenkebevilling for alkoholholdig drikk. Bevillingen gis for maksimum fire år om gangen. Bevilling faller bort når virksomheten som har fått bevilling ovedras. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten har fått beskjed om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Målgruppe
Skjenkebevilling kan søkes av personer eller virksomheter som ønsker å drive salg av alkoholholdig drikk for drikking på stedet.

Vilkår
Alle som driver et serveringssted som serverer alkoholholdig drikk, må ha skjenkebevilling. Det er et krav om at det også må foreligge en serveringsbevilling.

Det kreves god vandel.

Bevillingshaver må utpeke en styrer med stedfortreder som er ansatt ved serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått Kunnskapsprøven om alkoholloven og må være over 20 år, og de må oppfylle kravene i alkoholloven (og i serveringsloven).

Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Samarbeidspartnere

 • Vaktselskap som har avtale om å utføre skjenkekontroll (mange kommuner benytter ikke vaktselskap, men har egne kontrollører).
 • Lensmann/politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel).
 • Mattilsynet (kontrollerer hygienen i lokalene, spesielt kjøkken- og toalettforhold).
 • Skatte- og avgiftsmyndighetene (skal kontrollere / uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen).

Lover og retningslinjer

Lover
Alkoholloven

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk

Om søknadsprosessen

Veiledning
Det kreves skriftlig søknad. Oversikt over vedlegg som skal sendes inn sammen med søknaden, finner du i søknadsskjemaet eller ved å kontakte kommunen. Kommunen kan også kontaktes for å få hjelp til å søke om skjenkebevilling.

Endringer i bevillinger kan skje flere ganger i løpet av bevillingsperioden, for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonseptet eller endringer i eierforholdet. Slike endringer krever ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.

Søknadsfrist
Søknader behandles fortløpende.

Klage

 • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
 • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

 


 


 

Bevilling for ambulerende skjenkebevilling

Bevilling for ambulerende skjenkebevilling

Beskrivelse

Tildeling av skjenkebevilling som gjelder enten:

 • ambulerende skjenkebevilling eller
 • skjenkebevilling for én enkelt anledning

Målgruppe

Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller et skjenkested. Gjelder skjenking i lukkede selskaper (bare for inviterte gjester) som holdes i et lokale eller et sted som ikke fra før har bevilling og hvor det tas betaling for drikke.

Skjenking for en enkelt anledning gjelder bevilling som er knyttet til person eller skjenkested for arrangementer som er åpne for alle betalende gjester.
Bevilling kreves ikke ved private arrangement som for eksempel bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer så sant det ikke tas betalt for drikke.

Vilkår

All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon kreves). Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.


Lover og retningslinjer

Lover

Alkoholloven § 4-5 (Ambulerende skjenkebevilling)

Alkoholloven § 1-6 (Bevillingsperioden)


Om søknadsprosessen

Veiledning

Det kreves skriftlig søknad. Kopi av legitimasjon må legges ved søknaden.

Kommunen hjelper til med å søke om skjenkebevilling.

Søknadsfrist

Det må søke i god tid før arrangementet skal finne sted, helst 30 dager før det finner sted.

Klage

 • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
 • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.
Etablererprøven.

Beskrivelse

Etablererprøven skal sikre at ansvarlige for et serveringssted har de nødvendige kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen er ansvarlig for å avholde og rette etablererprøven.

Målgruppe

Daglig leder i virksomheter som har eller søker om serveringsbevilling.

Vilkår

For å få serveringsbevilling, må daglig leder av stedet ha bestått etablererprøven (dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven) og ha god vandel.

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Det avsettes 90 minutter til elektronisk besvarelse av prøven. I tillegg får kandidater som avleverer papirbasert prøve 10 minutter til å overføre svarene til kolonnene på forsiden av prøven.  For å få bestått prøve må minst 40 av 50 svar være riktige.Om søknadsprosessen

Veiledning

Etablererprøven avlegges i kommunen. Det kreves gyldig legitimasjon ved oppmøtet for å avlegge prøven.

Som hjelpemiddel er lovsamling (rene lov- og forskriftstekster) tillatt.

Opplysninger om kunnskapskrav og pris per prøve fås i kommunen. Avgiften betales i forkant og kvitteringen tas med på prøvedagen.

Etablereropplæring

Klage

Det er ingen klagemulighet, men prøven kan tas om igjen.

Kunnskapsprøven.

Beskrivelse

Kunnskapsprøven er en obligatorisk prøve i alkoholloven som må være bestått av styrer og stedfortreder for å få alminnelig salgs- eller skjenkebevilling for alkohol.

Målgruppe

Styrer og stedfortreder i virksomheter som har eller søker om salgs- eller skjenkebevilling for alkohol. Personer som har tilknytning til en virksomhet med statlig skjenkebevilling (tog, fly, forsvarets befalsmesser), kontakter Fylkesmannen.

Vilkår

Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å bestå prøven må 24 av 30 svar være riktige. Det er ikke tillatt med andre hjelpemidler enn ordbok.

Det er forskjellig prøve for henholdsvis salgs- og skjenkebevilling. For å kunne godkjennes som styrer eller stedfortreder, må du bestå prøven for den bevillingstype som virksomheten har eller søker.

Samarbeidspartnere

Helsedirektoratets temaside


Lover og retningslinjer

Lover


Om søknadsprosessen

Veiledning

Kunnskapsprøven avlegges i den kommunen der salgs- eller severingsvirksomheten skal drives. Opplysninger om kunnskapskrav fås i kommunen. Det kreves gyldig legitimasjon ved oppmøte for å avlegge prøven.

Før prøven avlegges, må det betales et gebyr på kr 400. Kvittering på betalt gebyr må forevises før prøven avlegges.

E-læringskurs som gjør deg godt forberedt til å bestå, finner du her: Kunnskapsprøven

Klage

Det er ingen klagemulighet, men prøven kan tas på nytt dersom du ikke består. Nytt gebyr må betales for hver oppmelding.


X