Bevillinger

Bevillinger

Om søknadsprossesen:

Det kreves skriftlig søknad for alle bevillingene.

Kommunen kan også kontaktes for å få hjelp til å søke om bevilling.

SIST OPPDATERT: 11.01. 2024 - 11:21

Her vil du finne informasjon om  fremgangsmåte for å søke om serveringsbevilling, skjenkebevilling og salgsbevilling.

Du vil også finne informasjon om kurs og prøver, lovgivning og lignende forhold knyttet til omsetning av alkohol.

Lurer du på hvilken prøve du må avlegge?

 • Dersom du skal selge mat som fortæres på stedet: Etablererprøven for serveringsvirksomhet.
 • Dersom du skal skjenke alkohol i en bar/pub eller restaurant: Kunnskapsprøven i alkoholloven – skjenkebevilling.
 • Dersom du skal selge alkohol fra butikk: Kunnskapsprøven i alkoholloven – salgsbevilling.

Etablererprøven for serveringsvirksomhet:
Etablererprøven er obligatorisk for daglig leder av en serveringsvirksomhet. Det er ikke nødvendig å ta prøven før serveringsvirksomheten skal etableres. Serveringsloven definerer daglig leder som ”den som har det reelle ansvar for den daglige drift av serveringsstedet”.

Kunnskapsprøven – skjenkebevilling:
For hver skjenkebevilling må det utpekes en styrer og en stedfortreder. Begge skal godkjennes av bevillingsmyndigheten (kommunen). Begge må ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven, før bevilling kan gis.

Kunnskapsprøven – salgsbevilling:
For hver salgsbevilling må det utpekes en styrer og en stedfortreder. Begge skal godkjennes av bevillingsmyndigheten (kommunen). Begge må ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven, før bevilling kan gis.

 

Kommunen krever forhåndsbetaling av 400 kroner for Kunnskapsprøven og 400 kroner for Etablererprøven. Det er ingen begrensning på maksimalt antall forsøk på prøvene, men vær klar over at for hver avleggelse vil kommunen kreve innbetaling av gebyr. Kontakt oss på tlf. 724 17 600 eller epost@holtalen.kommune.no for bestilling av time.

Bevilling for salg av alkohol.

Beskrivelse

Salgsbevillingen gjelder for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 % alkohol (tilsvarer øl). Bevillingen gis for maksimum fire år om gangen. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Målgruppe
Salgsbevilling kan søkes av firmaer eller personer som ønsker å drive salg og utlevering av alkoholprodukter med høyst 4,7 % alkohol

Vilkår
Salg av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter alkoholloven. Det kreves god vandel. Bevillingshaveren skal utpeke en styrer med stedfortreder som er knyttet til salgsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Kunnskapsprøven avlegges i kommunen. Begge personene må være over 20 år, de må arbeide i virksomheten og de må oppfylle de kravene som settes i alkoholloven. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Samarbeidspartnere

 • Vaktselskap eller egne kontrollører
 • Lensmann/politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel)
 • Skatteetaten (skal kontrollere / uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)

Lover og retningslinjer
Alkoholloven
Alkoholforskriften


Om søknadsprosessen

Endringer i bevillinger kan skje flere ganger i løpet av bevillingsperioden, for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer krever ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.

Det kreves skriftlig søknad.

 

Søknadsfrist
Søknader behandles fortløpende.

Kunnskapsprøven
Kunnskapsprøven avlegges etter avtale med Serviceenheten.

Det kreves kunnskap om innholdet i alkohollovens kapittel 1, 3, 7, 8 og 9 med tilhørende forskrifter.
Det tillates ingen hjelpemidler under prøven, unntatt ordbok.

Gebyr
Før prøven avlegges, må det betales et gebyr på kr 400,-. Kvittering på betalt avgift forevises før prøven avlegges.

 

Klage

 • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan  gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er  grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen  videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
 • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Annen informasjon

Alle som skjenker alkoholholdig drikk, må en gang i året betale omsetningsgebyr. Gebyret beregnes ut fra forventet mengde omsatt alkoholholdig drikk.

Bevilling for servering av mat/drikke

Beskrivelse
Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssteder der det skal være servering av mat og/eller drikke, og der forholdene ligger til rette for servering av mat og drikke på stedet.

Målgruppe
Personer eller virksomheter som vil drive serveringssted i næringssammenheng.

Vilkår
Serveringsstedets daglige leder må bestå en etablererprøve for å dokumentere nødvendige kunnskaper om økonomistyring og om lovgivning av betydning for drift av serveringssteder.

Det innhentes uttalelse fra politiet og skattemyndighetene om oppfyllelse av kravene til god vandel for den som søker bevilling og for daglig leder.
Søkeren må i tillegg ha godkjenning fra blant annet Mattilsynet og fra de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet. Det må for eksempel foreligge godkjent bruksendring dersom bygningen er regulert til andre formål, og krav til parkeringsplasser må være oppfylt.

Det må legges fram skatteattest for den som skal drive serveringsstedet.

Samarbeidspartnere

 • Lensmann/politi
 • Skatte- og avgiftsmyndighetene
 • Tollmyndighetene
 • Mattilsynet
 • Arbeidstilsynet

Lover og retningslinjer
Serveringsloven
Forskrift om etablererprøve – serveringssted


Veiledning om søknadsprosessen

Det kreves skriftlig søknad.  Du finner skjema på kommunens hjemmeside.

Søknadsfrist
Søknader behandles fortløpende.

Klage

 • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
 • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.
Bevilling for skjenking av alkohol

Beskrivelse
Gjelder tildeling av skjenkebevilling for alkoholholdig drikk. Bevillingen gis for maksimum fire år om gangen. Bevilling faller bort når virksomheten som har fått bevilling ovedras. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten har fått beskjed om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

For å få skjenkebevilling må du ha godkjent kunnskapsprøve etter alkoholloven.

Målgruppe
Skjenkebevilling kan søkes av personer eller virksomheter som ønsker å drive salg av alkoholholdig drikk for drikking på stedet.

Vilkår
Alle som driver et serveringssted som serverer alkoholholdig drikk, må ha skjenkebevilling. Det er et krav om at det også må foreligge en serveringsbevilling.

Det kreves god vandel.

Bevillingshaver må utpeke en styrer med stedfortreder som er ansatt ved serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått Kunnskapsprøven om alkoholloven og må være over 20 år, og de må oppfylle kravene i alkoholloven (og i serveringsloven).

Samarbeidspartnere

 • Vaktselskap som har avtale om å utføre skjenkekontroll (mange kommuner benytter ikke vaktselskap, men har egne kontrollører).
 • Lensmann/politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel).
 • Mattilsynet (kontrollerer hygienen i lokalene, spesielt kjøkken- og toalettforhold).
 • Skatte- og avgiftsmyndighetene (skal kontrollere / uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen).

Lover og retningslinjer
Alkoholloven

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk


Veiledning om søknadsprosessen

Det kreves skriftlig søknad.
Oversikt over vedlegg som skal sendes inn sammen med søknaden, finner du i søknadsskjemaet eller ved å kontakte kommunen.

Endringer i bevillinger kan skje flere ganger i løpet av bevillingsperioden, for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonseptet eller endringer i eierforholdet. Slike endringer krever ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.

Søknadsfrist
Søknader behandles fortløpende.

Kunnskapsprøven

Kunnskapsprøven avlegges etter avtale med Serviceenheten.
Det kreves kunnskap om innholdet i alkohollovens kap. 1, 4, 5, 7, 8 og 9 med tilhørende forskrifter. Kunnskapsprøven er omtalt i eget punkt i meny til venstre.

Gebyr

Før kunnskapsprøven avlegges, må et betales et gebyr på kr 400,-.

Klage

 • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
 • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Annen informasjon

Alle som skjenker alkoholholdig drikk, må en gang i året betale omsetningsgebyr. Gebyret beregnes ut fra forventet mengde omsatt alkoholholdig drikk.

Bevilling for ambulerende skjenkebevilling

Bevilling for ambulerende skjenkebevilling

Beskrivelse

Tildeling av skjenkebevilling som gjelder enten:

 • ambulerende skjenkebevilling eller
 • skjenkebevilling for én enkelt anledning

Målgruppe
Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller et skjenkested. Gjelder skjenking i lukkede selskaper (bare for inviterte gjester) som holdes i et lokale eller et sted som ikke fra før har bevilling og hvor det tas betaling for drikke.

Skjenking for en enkelt anledning gjelder bevilling som er knyttet til person eller skjenkested for arrangementer som er åpne for alle betalende gjester.
Bevilling kreves ikke ved private arrangement som for eksempel bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer så sant det ikke tas betalt for drikke.

Vilkår

All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon kreves). Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.


Lover og retningslinjer

Alkoholloven § 4-5 (Ambulerende skjenkebevilling)

Alkoholloven § 1-6 (Bevillingsperioden)

Veiledning om søknadsprosessen

Det kreves skriftlig søknad.
Kopi av legitimasjon må legges ved søknaden.

Søknadsfrist

Det må søke i god tid før arrangementet skal finne sted, helst 30 dager før det finner sted.

Klage

 • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
 • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.
Etablererprøven

Denne prøven må ansvarlig for serveringsstedet ha bestått for å drive et serveringssted.

Beskrivelse

Etablererprøven skal sikre at ansvarlige for et serveringssted har de nødvendige kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen er ansvarlig for å avholde og rette etablererprøven.

Målgruppe

Daglig leder i virksomheter som har eller søker om serveringsbevilling.

Vilkår

For å få serveringsbevilling, må daglig leder av stedet ha bestått etablererprøven (dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven) og ha god vandel.

Veiledning for gjennomføring av etablererprøven

 • Prøven består av 50 spørsmål. Hvert spørsmål har tre svaralternativer, hvorav kun ett er riktig. 
 • For å bestå prøven må 40 svar være riktige.
 • Prøvetakeren har anledning til å benytte rene lov- og forskriftstekster som hjelpemidler.
 • Tid til disposisjon på prøven er 90 minutter. I tillegg får prøvetakere som gjennomfører papirbasert prøve, 10 minutter til å fylle ut personalia og overføre svarene til svarskjemaet på forsiden av prøvesettet.
 • Brukeren  betaler før avleggelse av prøve kr 400,- per prøve. 

Hva er pensumet for Etablererprøven?

Hensikten med etablererprøven er å sikre at de som gjennomfører prøven, har grunnleggende kunnskap om relevante lover og forskrifter samt økonomistyring. Det er derfor mange lover og forskrifter du må ha kjennskap til, blant annet Lov om serveringsvirksomhet, Internkontrollforskriften og Lov om bokføring.

 

Lover og retningslinjer

Veiledning om søknadsprosessen

Etablererprøven avlegges i kommunen. Det kreves gyldig legitimasjon ved oppmøtet for å avlegge prøven.

Her kan du lese om Etablereropplæring

Klage

Det er ingen klagemulighet, men prøven kan tas om igjen.

Kunnskapsprøven

Denne prøven må styrer/stedfortreder ha bestått for å kunne skjenke alkoholholdig drikk.

Beskrivelse

Kunnskapsprøven er en obligatorisk prøve i alkoholloven som må være bestått av styrer og stedfortreder for å få alminnelig salgs- eller skjenkebevilling for alkohol.

Målgruppe

Styrer og stedfortreder i virksomheter som har eller søker om salgs- eller skjenkebevilling for alkohol. Personer som har tilknytning til en virksomhet med statlig skjenkebevilling (tog, fly, forsvarets befalsmesser), kontakter Fylkesmannen.

Veiledning om søknadsprosessen

Kunnskapsprøven avlegges i den kommunen der salgs- eller severingsvirksomheten skal drives.
Det kreves gyldig legitimasjon ved oppmøte for å avlegge prøven.

E-læringskurs som gjør deg godt forberedt til å bestå, finner du her: Kunnskapsprøven

Veiledning for gjennomføring av kunnskapsprøven:

 • Prøven består av 30 spørsmål. Hvert spørsmål har tre svaralternativer, hvorav kun ett er riktig.
 • For å bestå prøven må 24 svar være riktige.
 • Prøvetakeren har kun anledning til å bruke ordbøker som hjelpemiddel, for eksempel engelsk-norsk / norsk-engelsk ordbok.
 • Tid til disposisjon på prøven er 60 minutter.
 • Brukeren må betale et gebyr på kr 400,- før gjennomføringen av hver prøve.
 • Kunnskapsprøven er kun tilgjengelig for elektronisk gjennomføring.

 

Pensum for kunnskapsprøven

Skal du ta Kunnskapsprøve for skjenkebevilling må du ha kunnskap om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9 samt alkoholforskriften kap. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, og 14. Videre bør du ha kjennskap til alkohollovens øvrige bestemmelser.

Skal du ta Kunnskapsprøve for salgsbevilling må du ha kunnskap om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 3, 7, 8 og 9 samt alkoholforskriften kap. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 og 14. Videre bør du ha kjennskap til alkohollovens øvrige bestemmelser.

 

Lover og forskrifter

Klage

Det er ingen klagemulighet, men prøven kan tas på nytt dersom du ikke består. Nytt gebyr må betales for hver oppmelding.


X