Helse og omsorg

Helse og omsorg

Holtålen kommune ønsker at helse- og omsorgstjenesten skal bygge på nærhet og tilgjengelighet, trygghet og verdighet for den enkelte innbygger. Med dette som grunnlag skal tjenesten gi alle i kommunen trygghet for at de får tilpasset hjelp når behovet melder seg.

SIST OPPDATERT: 24.10. 2017 - 14:45
Krisesenter

Krisesenter for Orkdal og omegn

Har du behov for kontakt med krisesenter?

Holtålen kommune har avtale med:
KRISESENTER for ORKDAL og OMEGN, døgnåpen krisetelefon: 72 48 24 10
e-post: krisesenteretorkdal@outlook.com

Krisesenteret er et beredskapstilbud som mennesker i en krisesituasjon kan oppsøke direkte uten timeavtale eller henvisning fra lege eller andre tjenester.

Tilbudet omfatter:

  • Råd og veiledning
  • Dagtilbud for mennesker som trenger støtte, råd og veiledning
  • Midlertidig heldøgns bosted for kvinner og menn adskilt.

Botilbudet er gratis, med unntak av utgifter til mat

Alle kommuner er ved Lov om krisesenter av 1. januar 2010 pålagt å sørge for et krisesentertilbud til personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, som har behov for rådgivning, dagtilbud eller et trygt og midlertidig botilbud.

Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig hjelpetilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Vold i nære relasjoner rammer hardt og kan ha alvorlige følger for de som opplever den. Denne type vold har minst en tredelt krenkelse. For det første er både den fysiske og den psykiske volden som utøves ofte rå og brutal. For det andre innebærer den et tillitsbrudd fordi den utøves av et menneske som en i utgangspunktet har et nært forhold til. Og for det tredje foregår det ofte på et sted der en skal føle seg trygg, i sitt eget hjem.

Hva gjør du/hvordan går du frem ved behov for kontakt med krisesenter :

Ring telefonnummer : 72 48 24 10, ingen henvisning, telefonvakt 24 timer i døgnet hele året.
Du vil få kontakt med erfarent personell som bistår deg med rådgivning og/eller hvordan du kan komme deg til krisesenteret.
Krisesenteret hjelper deg å komme i kontakt med lokalt hjelpeapparat om du ønsker det.

www.krisesenter.com (ekstern lenke)

Facebooksida til Krisesenter for Orkdal og omegn (ekstern lenke)

Her finner du informasjon om kommunens helse og omsorgstjenester.

Holtålen kommune har flere tjenesteområder innen helse og omsorg. Flesteparten er vedtaksbetinget eller betinger henvisning fra lege, men det finnes også flere lavterskeltilbud. Tjenestene tildeles ut fra en individuell vurdering med mål om å nå tidligere funksjon eller så nært ønsket funksjonsnivå som mulig. Mestring i hverdagen, tilrettelegging og egen innsats for å nå mål er fokus.

Søknaddskjema i papirversjon finner du her, eller få ved henvendelse til Holtålen kommunes serviceenhet eller avdeligsledere for sykehjem og hjemmetjeneste.

Kontaktinformasjon helse og omsorg:

Nødnummer for øyeblikkelig hjelp:
Tlf.: 113

Legekontoret i Ålen
Hovsletta, Ålen
Tlf.  72 41 76 60
Åpningstid:
mand. – fred. kl. 08.15 – 15.15

Legevakt, Røros legekontor v/sykehuset
Tlf.: 116117

Enhetsleder Pleie og omsorg
Ann Mari Grønli
Telefon 72 41 76 10
ann.mari.gronli@holtalen.kommune.no

 

Holtålen sykehjem, pleieavdeling 72 41 76 75

Avdelingsleder Holtålen sykehjem
Sølvi Merethe Gjære
tlf. 72 41 76 73
Solvi.Gjere@holtalen.kommune.no

 

Hjemmetjenesten 72 41 76 82

Avd.leder hjemmetjenesten 
Christin Schrøder
Helsetunet 4,
7380 Ålen
Tlf. 72 41 76 83
Christin.Schroder@holtalen.kommune.no

 

Avdelingsleder psykisk helse/funksjonshemmede
Jon Arne Engan
tlf. 95 14 79 72 

jon.arne.engan@holtalen.kommune.no

 

Kommunalt kjøkken 72 41 76 78

Avd. leder Gaute Gjemble
gaute.gjemble@holtalen.kommune.no

 

Fysioterapiavdeling 72 41 76 70

Psykisk helsearbeider 977 76 586

Helsestasjon 72 41 76 96

Helse- og omsorgstjenesten har mange avdelinger, og mer utfyllende kontaktinformasjon finnes der.

X