Blog

Natur og miljø

Veiledning for dyreeier ved rovviltskader

Informasjon og veiledning for husdyr- og tamreineiere som mister dyr til rovvilt, og en oversikt over økonomiske ordninger. Veiledningen er utarbeidet av Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/naturmangfold/innsiktsartikler-naturmangfold/rovvilt-og-rovviltforvaltning/veiledning-for-dyreeier-ved-rovviltskader/id2565115/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=Klima+og+milj%C3%B8-28.07.2017

X