Høringer

Høringer

På denne siden vil det bli lagt ut alle saker som skal ut til offentlig ettersyn/høring.

SIST OPPDATERT: 16.06. 2017 - 10:19

Høringer

Høringer og offentlig ettersyn av arealplaner er regulert gjennom plan- og bygningsloven. I tillegg kan det gjennomføres høringer uten særskilt lovhjemmel både etter politisk og administrativt initiativ.
HVEM KAN DELTA?

I lovpålagte høringer opplyses det hvem som er formelle høringsinstanser/parter. Dersom høringen ikke er lovpålagt er den i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter kan oppfordres til å delta.

HVOR FINNER JEG HØRINGSPLANEN?

På denne siden finner du alle typer planer som kommunen har lagt ut til offentlig ettersyn (høring). Holtålen kommune annonserer som oftest i lokale aviser i tillegg. Planene legges også ut på Servicetorget.

De enkelte høringsdokumentene vil ligge her inntil høringsfristen er utløpt.

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Holtålen kommune - Høringsfrist 14. august 2017

Holtålen kommune har kartlagt og verdsatt friluftsområdene i kommunen. Arbeidet er presentert på kart og i skjema som nå er på høring.
Dette er ikke en plan, men skal være et kunnskapsgrunnlag i forbindelse med vurdering av friluftsinteresser i alle typer arealplaner og enkeltsaker.

Merknader/innspill må være kommunen i hende senest 14.august 2017.

Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen eller epost@holtalen.kommune.no

Kartlagte og verdisatte friluftsområder Rådmannes forslag 2017

Områdekart friluftsområder her…

Omregulering FV30/Åsenbrua i Holtålen - Ny høringsfrist 16.06.2017

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

OMREGULERING Fv30/ÅSENBRUA – REGULERINGSPLAN NR. 54, HOLTÅLEN KOMMUNE

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges reguleringsplan for Fv30/Åsenbrua ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i formannskapet den 06.12.2016 sak 136/16.

Formålet med planen er å avklare plassering av ny bru over Gaula etter at tidligere bru ble tatt av flommen i 2011. Eksisterende bru er midlertidig og vil ikke stå i mot en ny flom.

Spørsmål til reguleringsarbeidet kan rettes til:

  • Norconsult, Os i Østerdalen v/Per Simensen tlf. 95157035
  • Holtålen kommune v/Steinar Elven tlf. 72417635

Planbestemmelse

Planbeskrivelse

Kart

 

Merknader  sendes skriftlig innen 06.02.2017

Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen eller epost@holtalen.kommune.no

Høring - Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - Høringsfrist 30.04.2017

Stortinget vedtok 13.juni 2016 endringer i pasient og brukerrettighetsloven og helse og omsorgtjenesteloven som gir rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Kommunen blir pålagt å utarbeide kommunale kriterier for tildeling av langtidsopphold sykehjem, og disse skal nedfelles i en kommunal forskrift som senest skal være trådt i kraft 01.07.2017. Saken ble behandlet i driftsutvalget den 15.03.2017

Spørsmål til høringen kan rettes til:

Enhetsleder helse og omsorg v/ Ann Mari Grønli tlf: 724 17610.

Merknader til forskriften sendes skriftlig innen 30.04.2017

Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen eller epost@holtalen.kommune.no

 

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

X