Høringer

Høringer

På denne siden vil det bli lagt ut alle saker som skal ut til offentlig ettersyn/høring.

SIST OPPDATERT: 27.11. 2017 - 11:51

Høringer

Høringer og offentlig ettersyn av arealplaner er regulert gjennom plan- og bygningsloven. I tillegg kan det gjennomføres høringer uten særskilt lovhjemmel både etter politisk og administrativt initiativ.
HVEM KAN DELTA?

I lovpålagte høringer opplyses det hvem som er formelle høringsinstanser/parter. Dersom høringen ikke er lovpålagt er den i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter kan oppfordres til å delta.

HVOR FINNER JEG HØRINGSPLANEN?

På denne siden finner du alle typer planer som kommunen har lagt ut til offentlig ettersyn (høring). Holtålen kommune annonserer som oftest i lokale aviser i tillegg. Planene legges også ut på Servicetorget.

De enkelte høringsdokumentene vil ligge her inntil høringsfristen er utløpt.

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Holtålen kommune - Høringsfrist 14. august 2017

Holtålen kommune har kartlagt og verdsatt friluftsområdene i kommunen. Arbeidet er presentert på kart og i skjema som nå er på høring.
Dette er ikke en plan, men skal være et kunnskapsgrunnlag i forbindelse med vurdering av friluftsinteresser i alle typer arealplaner og enkeltsaker.

Merknader/innspill må være kommunen i hende senest 14.august 2017.

Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen eller epost@holtalen.kommune.no

Kartlagte og verdisatte friluftsområder Rådmannes forslag 2017

Områdekart friluftsområder her…

X