Blog

Aktuelt, Nyheter

Høring ny «Byggeskikkveileder – Forollhogna nasjonalpark og tilliggende landskapsvernområder»

Ny felles byggeskikkveileder
Norconsult as har på vegne av Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner, Nasjonalparkstyret for Forollhogna og verdensarvkoordinator på Røros laget en ny felles veileder for byggeskikk i Forollhogna. Veilederen tar utgangspunkt i de verneområdene som nasjonalparkstyret forvalter og spesielt seterområdene rundt Forollhogna.

Les høringsbrevet i sin helhet her….

Se byggeskikksveilederen her….

 

Veilederen inneholder:

  • en beskrivelse av ulike type seter- og utmarksbebyggelse i området, viktige fellestrekk ved byggeskikken for hele området og viktige særtrekk for enkelte områder
  • råd om hvordan vi kan ta vare på verdifulle bygninger, bygningsmiljø, lokal byggeskikk og byggetradisjoner
  • råd om hvordan vi tar hensyn til viktige verdier i seterlandskapet ved gjennomføring av tiltak på både eksisterende bygg og ved oppføring av nye.

 

Vi ønsker tilbakemelding på følgende:

  1. Er det særtrekk ved bebyggelsen eller viktig kunnskap fra ditt område som ikke kommer tilstrekkelig fram i veilederen? Send oss gjerne faktaopplysninger og konkrete eksempler som viser dette.
  2. Send oss gjerne også opplysninger om lokale navn på bygningstyper, bygningsdetaljer etc. som ikke står i veilederen.
  3. Er det faktaopplysninger i veilederen som du mener er feil – som ikke er representativt for det området du kjenner best til?
  4. Er det viktig kunnskap eller råd du mener mangler i veilederen? Hva slags kunnskap er det særlig behov for når man skal bygge nytt, bygge til, istandsette bygninger osv.? Hva slags veiledning og informasjon er det behov for – og på hvilken måte? Fanger veilederen opp dette?
  5. Hva mener du er de viktigste tiltakene for å ivareta bygningsarv og byggetradisjoner i seterdalene?

Har du bilder fra ditt område som du vil dele med oss – så setter vi stor pris på det. Det er også veldig nyttig å få bilder som viser utviklingen i områdene over tid (kombinasjon av gamle og nyere bilder).

Høringsfrist: 1.juni 2020

Høringsinnspill sendes til:
Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Postboks 2600, 7734 Steinkjer
e-post: fmtlpost@fylkesmannen.no

Merk innspill med «Høringsuttalelse byggeskikkveileder Forollhogna»

For ytterligere opplysninger – ta kontakt med nasjonalparkforvalter Astrid Alice Haug på tlf.
95057513, e-post: fmtlaah@fylkesmannen.no.

X