Blog

Aktuelt, Natur og miljø

Fellingstillatelse er gitt for 1 bjørn – Holtålen, Tydal, Selbu og Midtre Gauldal 31.07.2017

Holtålen kommune søkte lørdag 29. juli 2017 om tillatelse til felling av en skadevoldende bjørn. Ut fra en samlet vurdering av situasjonen finner Fylkesmannen grunnlag for å tillate skadefelling av én (1) bjørn, gjeldende for deler av Holtålen, Tydal, Selbu og Midtre Gauldal kommuner. Tillatelsen er gjeldende for perioden 29.07.2017 til og med 07.08.2017. Øvrige vilkår for tillatelsen er gitt i dette brev. Vedtaket kan etter reglene i forvaltningsloven påklages.

Fylkesmannen fikk fredag kveld 28.07.17 melding fra Statens naturoppsyn om at de hadde påvist at en sau var drept av bjørn i området nord for Gaula mellom Digre i nordøst og Fjeset i sør, Bjørga i vest og Singsås i øst, i Midtre Gauldal kommune. Det undersøkte kadaveret ble betegnet å være ferskt, dyret hadde vært utstyrt med radiobjelle og alarm fra denne tilsa at dyret var drept på morgenen 28.07.2017. I tillegg til den nylig oppdagede skaden, er det tidligere påvist i alt 4 kadaver av sau drept av bjørn, samt en skadet sau som måtte avlives, i Midtre Gauldal og Holtålen i perioden fra 26.06 – 29.07.

Med bakgrunn i situasjonen ba Holtålen kommune Fylkesmannen om å vurdere å iverksette en tillatelse til felling av den skadegjørende bjørnen.

Med bakgrunn i en helhetlig vurdering av situasjonen, anser Fylkesmannen at det ikke foreligger annen tilfredsstillende løsning i det aktuelle området enn felling av bjørn. Et slikt uttak er vurdert ikke å være til skade for bjørnebestandens overlevelse, eller å komme i konflikt med det nasjonale bestandsmålet for bjørn, jf. Inst. S. nr. 174 (2003-2004) og rovviltforskriften §§ 3 og 4, jf. vedtak fra Miljødirektoratet av 01.06.2017. Fylkesmannen anser potensialet for videre tap i det aktuelle området som stort. Ut fra dette og prinsippet om geografisk differensiert forvaltning, finner Fylkesmannen grunnlag for å iverksette fellingstillatelse på en bjørn i det aktuelle området for å forhindre videre tap.

Les Fylkesmannens brev her…

 

X
X