Blog

Aktuelt, Nyheter

Ekstraordinær båndtvang innført

Elvis Von Rømma

Holtålen kommune har innført ekstraordinær båndtvang for hele kommunen fra og med 23.03.18

Den senere tids snøfall fører til spesielt hard belastning for hjorteviltet i kommunen. Med hjemmel i Hundeloven § 6 – Sikring av hund ved båndtvang m.m., punkt f) under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet, har kommunen anledning til å gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet.

Avgjørelse i henhold til  delegert fullmakt:

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hunder i Holtålen kommune, Sør-Trøndelag fylke:

§ 1 Det fastsettes ekstraordinær båndtvang for alle hunder i Holtålen kommune fra og med 23.03.18. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.

§ 2 Ekstraordinær båndtvang gjelder i hele kommunen både over og under tregrensen.

§ 3 Forskriften gjelder alle hunder med følgende unntak:

  • hund når den brukes i reindrift.
  • dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit.
  • hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste.
  • hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.

§ 4 Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. Hunden skal leveres til hundeeier/fører, dersom denne er til stede. Hvis ikke dette lar seg gjøre skal hunden snarest leveres til politiet (jf. Hundelovens § 10). For øvrig gjelder Hundelovens § 14 for opptak og behandling av løse hunder.

§ 5 Grunneier, eller noen som opptrer på dennes vegne, eller jakt- og fangstberettigede kan avlive en hund ved direkte angrep på hjortevilt (jf. Hundelovens § 14). Men likevel ikke hund som er i aktiv bruk som ettersøkshund etter sykt eller såret vilt.

§ 6 Overtredelse av denne forskriften kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder.

§ 7 Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder inntil videre, men ikke lenger enn til 1. april 2018, da ordinær båndtvang for hund inntrer, jf. Hundelovens § 6.Kommunen kan, dersom forholdene tilsier det, oppheve forskriften umiddelbart.

Les vedtaket i sin helhet her…

X
X