Vannforsyning

Vannforsyning

«Visste du at:» Vann og avløpsnettet i Holtålen kommune består av ca 24 000 meter rør. I tillegg kommer private stikkledninger.

SIST OPPDATERT: 19.05. 2021 - 12:36

Vannforsyning

For å oppfylle kravene i Forskrift om vannforsyning og drikkevann m.m. (drikkevannsforskriften) om at «Drikkevann skal, når det stilles til disposisjon for brukeren, være hygienisk betryggende, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge» er det nødvendig å beskytte vannkilden best mulig mot potensielle forurensninger.

For Holtålen kommunale vassverk og de store private vassverkene er bruken av arealene omkring drikkevannskilden pålagt diverse restriksjoner.

Alle inngrep i nedslagsfelt for vannverk skal vurderes i forhold til drikkevannsforskriften. Det er forbudt å forurense/skade vannforsyningssystem/tilsigsområde (nedslagsfelt, overflatevann, grunnvann) og ledningsanlegg dersom dette kan medføre risiko for forurensing av råvann og drikkevann

Overvåking av nedbørsfeltene og vannkildeområdene foregår jevnlig, men er størst om våren og ettersommeren.

Kontroll av drikkevannet foregår jevnlig med uttak av vannprøver ihht. drikkevannsforskriften.

For å sjekke at det ikke er sykdomsfremkallende bakterier i vannet, tas det prøver både på inntakledningene og ute på ledningsnettet.

Av sykdomsfremkallende bakterier er det to hovedgrupper av bakterier man ser etter:

Koliforme bakterier. (gamle tarmbakterier)
Termotolerante koliforme bakterier. (nye tarmbakterier, som indikerer fersk kloakk)
Mat tilsynet er tilsynsmyndighet for vannforsyning.
Litt om vann…

Bløtt vann inneholder lite mineraler som kalsium (kalk) og magnesium.

Surt vann inneholder lite kalk og vil over tid tære på kopperledninger.

Fargen i drikkevannet kan komme av humus som er oppløst i vannet og som kan gi det et gyllenbrunt skjær. Humus er i hovedsak nedbrutt organisk materiale. Vann som renner gjennom myr-områder vil inneholde planterester og dermed humus.

Brunt drikkevann kan vi få i kranene ved at belegg løsner ved brå forandringer i trykk eller i strømningsretning. Partiklene fra belegget skaper det vi gjerne kaller brunt vann. Helsemessig er brunt vann helt trygt, men hvitvasken bør sløyfes inntil forholdene er blitt normale igjen.

Oppdager man forurensninger i drikkevannskildene skal man snarest ta kontakt på vakttelefon

958 29002.

X