Økonomisk stønad

Økonomisk stønad

Økonomisk stønad skal sikre at du har nok midler til et forsvarlig livsopphold hvis du ikke kan sørge for det selv gjennom arbeid eller andre inntektskilder.

SIST OPPDATERT: 21.12. 2018 - 12:32

Forsvarlig livsopphold

Med livsopphold menes livsnødvendigheter som mat, husleie, strøm og nødvendige klær. Denne hjelpen vil være den vanligste formen for hjelp. Men du kan også motta hjelp i form av lån eller garanti for lån. Dette vil først og fremst være aktuelt hvis det antas at du vil være i stand til å tilbakebetale lånet.

Økonomisk stønad

Vi vil gjøre en konkret vurdering av dine faktiske behov. Økonomisk stønad er en rettighet som i utgangspunktet gis uten vilkår. Du kan bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt:

  • Om du har søkt om bostøtte
  • Om du har benyttet dine rettigheter til eventuelle trygdeordninger
  • Om du har kontakt med NAV og tar imot tilbud om arbeid eller kurs

Økonomisk stønad utbetales som regel som en kontantytelse, og det er i utgangspunktet opp til deg å disponere midlene.

Søknad

Søknad om økonomisk stønad må leveres i veiledningssenteret i Kjerkgata 15 innen kl. 12.00 på mandag, onsdag eller fredag.

Søknader behandles så raskt som mulig. Behandlingen kan imidlertid bli forsinket hvis du ikke kan dokumentere den situasjonen du beskriver i søknaden. Da må saksbehandler eventuelt kontakte deg for å be om ytterligere opplysninger.

NAV Røros og Holtålen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Du får en begrunnelse sammen med vedtaket. Dersom du er uenig i begrunnelsen eller andre forhold ved vår vurdering, har du anledning til å klage på vedtaket til NAV Røros og Holtålen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til NAV Røros og Holtålen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Om du trenger veiledning kan du henvende deg til NAV Røros og Holtålen. Opprettholder NAV Røros og Holtålen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

NAV Røros, Os og Holtålen
Kjerkgata 15
7374 Røros
Tlf. 55 55 33 33 kl. 08.00 – 15.30
www.nav.no

Fagansvarlig
Monica Aunmo Engan
monica.aunmo.engan@nav.no

Åpningstid
Åpent for drop-in mandag og fredag kl. 10.00 – 14.00 og onsdag 12.00 – 14.00. Åpent for timeavtaler mandag til fredag 08.00 – 15.00.

Forhåndsavtalte møter kan avholdes i Holtålen kommunehus, Bakkavegen 1, 7380 Ålen, og i Os Kommunehus, Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen.

NAVs publikums-PC er tilgjengelig på NAV-kontoret på Røros og på servicetorget i Holtålen kommunehus og Os kommunehus.

X