Blog

Aktuelt, Nyheter

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge.

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. (Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)

Om tilskuddsordningen

 • Beløp: Om lag 310 millioner kroner (2020)
 • Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2020 er 13. desember 2019.
 • Rapporteringsfrist: 1. april 2021.
 • Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet
 • Viktig informasjon om tilskuddsåret 2020:
  • For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om støtte, må kommunen bekrefte at de vil kunngjøre ordningen lokalt og vurdere og prioritere søknader tilknyttet kommunen. Kommunen må også oppnevne en kontaktperson for tilskuddsordningen og sørge for en knutepunktfunksjon. Kommunen skal bekrefte dette i eget skjema. Fristen for å sende inn bekreftelsesskjemaet var 19. november 2019.
  • Punktet over gjelder ikke for frivillige organisasjoner som omfattes av punkt 1 b) i regelverket. De kan søke Bufdir direkte dersom de representerer sentralleddet i organisasjonen. Lokallag, fylkeslag og andre må søke gjennom kommunen.
  • Når kommuner som berøres av kommunereformen fra 1.1.2020 selv er søkere, må de bruke organisasjonsnummeret som kommunen vil benytte etter at reformen har trådt i kraft. Informasjon om hvordan du går frem for å knytte deg til et nytt organisasjonsnummer, finner du etter at du har logget inn i søknadsportalen.
  • For å forenkle saksbehandlingen i kommuner med få søknader er det frivillig for kommuner/bydeler som mottar én eller to søknader å vurdere og rangere disse (se regelverkets punkt 2). Dette har ikke innvirkning på krav om innsending av bekreftelsesskjema.

Vi anbefaler at alle som vil søke leser utlysningen nøye.

X