Blog

Aktuelt, Nyheter

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN – PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2020 – 2024

Formannskapet har i møte den 14. januar 2020 i sak 3/20 vedtatt å legge plan for idrett og fysisk aktivitet 2020 – 2024 ut på høring og offentlig ettersyn.

Plan for idrett og fysisk aktivitet baserer seg på tidligere plandokument. Idrett og fysisk aktivitet er viktig for helse, miljø og bolyst.
Planen skal være et politisk og administrativt styringsverktøy for å utøve kommunens politikk på området. Planen inneholder også friluftsliv og aktivitet.

For å kunne søke om statlige spillemidler stiller Kulturdepartementet krav om at kommunene skal ha en plan for idrett og fysisk aktivitet, og at anleggene som det skal søkes spillemidler på må stå i planen.
Planen finner du her!

Planforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

  • Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen (kommunehuset)
  • Kommunens hjemmeside: holtalen.kommune.no

Merknader til planforslaget sendes skriftlig innen 15. mars 2020 til

X