Blog

I førstkommende kommunestyret skal kommunestyret behandle en sak med tittel:

Ny avtale om brannsamarbeid – vertskommunesprinsippet

Med utgangspunkt i leserinnlegg skrevet av «Bekymret brannmann i Holtålen» synes det nå som om det er en bekymring for en dramatisk omlegging av brannvesenet i Holtålen, eller at Holtålen kommune i fremtiden gir fra seg innflytelsen over brannvesenet.

Dette stemmer ikke.

Den 4/5-2017 fattet Holtålen kommunestyre følgende vedtak:

  • Felles brannledelse inkl. inspektør og feiervesen organiseres iht. de til enhver til gjeldende samarbeidsavtaler
  • Holtålen kommune godkjenner vedlagt ROS-analyse for dimensjonering av brannvesen for Holtålen brann og redningstjeneste
  • Holtålen brann og redningstjeneste skal ha minimum 16 mannskaper, inklusive 4 utrykningsledere
  • Driftsnivået for felles brannledelse og lokal beredskapsstyrke legges på 2017-nivå, med tillegg for ordinær lønns- og prisstigning
  • Ekstraordinær beredskap innføres permanent for påske og 3 uker i fellesferien
  • Lovpålagt utdanning for deltidsmannskapene innarbeides i kommunens langtidsbudsjett
  • Investering i forhold til fremskutt enhet innarbeides i budsjettet for 2018.

Saken som skal behandles på førstkommende møte omhandler kun første kulepunkt i vedtaket fra 2017.  Endringen er i hovedsak knyttet til arbeidsgiveransvaret for de 16 deltidsbrannmannskapene og kostandsfordelingsmodell mellom de 4 samarbeidskommunene.

En eventuell endring av brannordningene i Holtålen kommune skal vedtas av Holtålen kommunestyre med minimum de rammer som DSBs dimensjoneringsforskrifter setter.  ROS-analyse, som du finner her beskriver dette.

Holtålen kommune har de siste årene satset betydelig på brannvesenet igjennom oppgradering av lønns og arbeidsvilkår for deltidsbrannmannskaper, ny brannstasjon og ny fremskutt enhet. Det ligger ingen reversering av dette i den saken som fremmes nå.

X