Kompetanse for framtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage ble lansert i 2013. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018 – 2020 er en videreføring og videreutvikling av den den opprinnelige strategien fra 2013-2017. Strategien sier blant annet at de ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen.

«Barnehagebasert kompetanseutvikling» er et kompetansetiltak som involverer hele personalet og som foregår i den enkelte barnehage. Gjennom barnehagebaserte kompetansetiltak kan de ansatte i fellesskap styrke sin kompetanse og pedagogiske praksis i tråd med rammeplanen.

Barnehagebasert kompetanseutvikling er sentralt i regional ordning for kompetanseutvikling for barnehage (REKOM). Regional ordning skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis i samarbeid med universitet og høgskole.

Kunnskapsdepartementes strategi 2018/2022 «Kompetanse for framtidens barnehage«.

SIST OPPDATERT: 01.07. 2022 - 08:19

Tematiske satsningsområder i Holtålen kommune

Kompetansestrategien har fire tematiske satsingsområder som gir overordnede føringer for kompetanseutviklingen i barnehagesektoren. Satsingsområdene er forankret i formålsparagrafen
i barnehageloven og skal støtte implementeringe av rammeplanen.

Valg av satsingsområde er basert på en vurdering av barnehagenes behov.  Vårt satsningsområde for perioden 2014 – 2020 var «Språk og kommunikasjon». Fra 2020 til 2023 er vårt satsningsområde «Barnehagens verdigrunnlag».

Språk og kommunikasjon

«Et godt språkmiljø for alle barn»

Tidlig og god språkutvikling er en viktig del av barnehagens innhold. Barn lærer språk best gjennom å være språklig aktive. De voksne må legge til rette for at alle får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel.

Et godt språkstimulerende miljø er preget av at personalet bruker språket i samspill med barna. Det ble i  dette utviklingsarbeidet satt fokus på barns språk og språkutvikling. For å utvide barns ordforråd og begrepsforståelse ble det blant annet satt fokus på hverdagssamtalen . ​ Dette i tråd med rammeplanen (RP17) «Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling».

BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG

Satsningsområde for perioden 2020-2023 er barnehagens verdigrunnlag (jf. kompetanseplan for Holtålen kommune). Ståstedsanalysen og foreldreundersøkelsen ligger til grunn for valg av satsningsområde. Tema for perioden er barns medvirkning og felles faglig fokus er: «Hvordan kan personalet bidra til å gi enkeltbarnet erfaringer til å medvirke i et demokratisk fellesskap». Avdelingene har ulike måter å tilnærme seg temaet på.

Utviklingsarbeidet startet med at styrernettverket fikk veiledning fra Dmmh, planlegging av utviklingsarbeidet var tema. For å introdusere utviklingsarbeidet for resten av personalet hadde vi et personalmøte våren 2020 og en planleggingsdag om temaet barns medvirkning september 2020.

Utviklingsarbeidet ble deretter organisert med en utviklingsleder per avdeling. Utviklingslederen har ansvaret for å lede utviklingsarbeidet på sin avdeling og har fra høsten 2020 mottatt veiledning fra Dmmh. Ledelse av utviklingsarbeid og refleksjoner har vært sentrale tema i veiledningene. Utviklingsplan blir benyttet for å dokumentere og finne veien videre.

Våren 2022 skal samarbeidet med Dmmh avrundes. Barnehagens verdigrunnlag og barns medvirkning skal fremdeles være satsningsområde, men felles faglig fokus vil bli endret.

X