Betaling for barnehageplass

Betaling

Holtålen kommune følger til enhver tid statens satser for foreldrebetaling.
Dette gjelder både makspris, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

SIST OPPDATERT: 02.04. 2024 - 11:30

Satser for foreldrebetaling per 01.01.24

5 dager per uke kr. 3000,-per mnd + kr. 350,- i kostpenger
4 dager per uke kr. 2400,- per mnd + kr. 300,- i kostpenger
3 dager per uke kr. 1800,- per mnd + 250,- i kostpenger.

Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2 og for det tredje barnet og eventuelt flere barn, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra høsten 2023.

Betaling skjer innen den 20. i hver mnd.
Det betales for 11. mnd i året, derav juli er betalingsfri.

Fra 01.08.2024 har regjeringen bestemt at maksprisen i barnehagen skal reduseres. Holtålen kommune er definert som spredtbebygd kommune og maksprisen vil da bli 1500 i måneden.

Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2023/2024

Husholdninger med lavere skattbar inntekt enn 550.000 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling.
Det søkes for ett barnehageår av gangen.

Gratis kjernetid
Alle 2, 3, 4, og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, i familier med samlet brutto årsinntekt under 615 590 kr (gjelder barnehageåret 2023/2024) kan søke om 20 timer gratis barnehage pr. uke.
For barnehageåret 2023/2024 gjelder gratis kjernetid for barn som er født i  2018, 2019, 2020 og 2021.

Søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid
Det søkes via Foresattportalen. Logg inn på: https://barnehage.visma.no/holtalen

Når du søker hentes siste inntektsårs skattemelding direkte i søknadsskjemaet. Har du ikke skattemelding fra fjoråret må du laste opp andre lønnsopplysninger og legge ved i søknaden.

Du kan søke utenom fristen, søknaden vil da gjelde fra måneden etter at vi har mottatt fullstendig søknad.
Det kan søkes underveis i året dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen.

Søknadsfrist: For at søknaden skal bli behandlet før faktura for august sendes ut, må søknaden være sendt innen 15.juni 2023.

 

Les mer om dette på:
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/moderasjonsordninger-foreldrebetaling/

Hvem kan søke om redusert betaling

Reduksjon i foreldrebetaling:
Denne ordningen gjelder for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 550 000 kroner per år.

Gratis kjernetid på 20 timer for 2, 3, 4 og 5 åringer:
For barnehageåret 2023-2024 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 615 590 kroner per år

Kontaktinformasjon

Enhetsleder barnehage
Randi Aasen
Telefon 95894786
randi.aasen@holtalen.kommune.no

X