Betaling for barnehageplass

Betaling

Holtålen kommune følger til enhver tid statens satser for foreldrebetaling.
Dette gjelder både makspris, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

SIST OPPDATERT: 29.06. 2022 - 09:55

Satser for foredrebetaling per 01.08.22

5 dager per uke kr. 3050,-per mnd + kr. 320,- i kostpenger
4 dager per uke kr. 2440,- per mnd + kr. 270,- i kostpenger
3 dager per uke kr. 1830,- per mnd + 220,- i kostpenger.

Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 %  for barn nr. 3.

Betaling skjer innen den 20. i hver mnd.
Det betales for 11. mnd i året, derav juli er betalingsfri.

Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2022/2023

Husholdninger med lavere skattbar inntekt enn 559.167 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling.
Det søkes for ett barnehageår av gangen.

Gratis kjernetid
Alle 2, 3, 4, og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, i familier med samlet brutto årsinntekt under 598 825 kr (gjelder barnehageåret 2022/2023) kan søke om 20 timer gratis barnehage pr. uke.
For barnehageåret 2022/2023 gjelder gratis kjernetid for barn som er født i 2017, 2018 og 2019 og 2020.

Søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid
Siste skattemelding (eller annen dokumentasjon for inntekt) må legges ved søknaden. Vi kan ikke behandle søknaden før vi har fått dokumentasjon på inntekt fra hele husholdningen.
Du kan søke utenom fristen, søknaden vil da gjelde fra måneden etter at vi har mottatt fullstendig søknad, det vil si når vi har mottatt dokumentasjon på inntekt.
Det kan søkes underveis i året dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen.

Søknadsfrist: For at søknaden skal bli behandlet før faktura for august sendes ut, må søknaden være sendt innen 15.juni 2022.

Det søkes via foresattportalen.
Logg inn på
https://barnehage.visma.no/holtalen

Les mer om dette på:
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/moderasjonsordninger-foreldrebetaling/

Hvem kan søke om redusert betaling

Reduksjon i foreldrebetaling:
Denne ordningen gjelder for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 559167 kroner per år.

Gratis kjernetid på 20 timer for 2, 3, 4 og 5 åringer:
For barnehageåret 2022-2023 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 598825 kroner per år

Kontaktinformasjon

Enhetsleder barnehage
Randi Aasen
Telefon 95894786
randi.aasen@holtalen.kommune.no

X