Blog

Aktuelt, Natur og miljø, Næring

Skrantesjuke – Chronic Wasting Desease (CWD)

Som sikkert flere har fått med seg ble det 12. juni innført ei ny soneforskrift (forskrift om soner ved påvisning av Chronic Wasting Desease). Denne kommer i tillegg til CWD-forskriften (Forskrift om midlertidig tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Desease) som kom i juli 2016 etter at det ble påvist CWD hos 1 rein i Nordfjella og 2 elger i Selbu. CWD-forskriften var midlertidig og gjaldt i utgangspunktet ut 2016 i påvente av en ny og permanent forskrift. Denne er nå ute på høring og ventes vedtatt i løpet av kort tid.

Det er dermed 2 forskrifter vi må forholde oss til i forbindelse med CWD

CWD-forskriften (Forskrift om midlertidig tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Desease):
Som det framgår av tittelen er denne midlertidig, men forslag til en permanent CWD-forskrift har vært ute på høring med høringsfrist 11.05.17 og ventes å avløse den midlertidige om ikke altfor lenge. CWD-forskriften gjelder hele landet. For oss i Gauldalen vil ikke den permanente forskriften bety store endringer i forhold til dagens forskrift. I høringsutkastet er det foreslått forbud mot å legge ut fôr og slikkesteiner til hjortevilt for hele landet, men dette forbudet ble innført for bl.a. begge trøndelagsfylkene allerede i fjor. Fra før er det innført forbud mot å importere, selge, kjøpe og bruke luktestoff fra land med CWD.

Soneforskriften (forskrift om soner ved påvisning av Chronic Wasting Desease):
Denne gjelder for de 2 områdene der CWD er påvist, dvs. i Nordfjella og Selbu. For begge områdene er det også tatt med ei sone rundt funnstedene. Selbusona omfatter derfor følgende områder:
1. Alt areal i Selbu, Klæbu, Trondheim, Tydal og Malvik
2. Stjørdal og Meråker sør for tevla og Stjørdalselva
3. Melhus og Midtre Gauldal øst/nord for Gaula
4. Holtålen nord og øst for Gaula fra kommunegrensa mot Midtre Gauldal, videre øst for FV 30 til kommunegrensa mot Røros.
5. Røros øst for FV 30 fra kommunegrensa mot Holtålen til Glåmos, videre nord for FV 561 til Brekken og videre nord for FV 31 til riksgrensa.

Dette betyr at det kun er deler av Holtålen og Røros som inngår i sona. Innenfor sona er det:
• Forbud mot å legge ut fôr i utmark som er tilgjengelig og egna for ville hjortedyr. Fôr som blir lagra på innmark og blir oppsøkt av hjortedyr skal sikrest mot at ville hjortedyr får tilgang til fôret i perioden 15.10 – 01.05.
• Det er forbudt å sette ut slikkesteiner som er tilgjengelig for hjortedyr. Forbudet gjelder også slikkesteiner til sau såfremt de ikke er avskjermet fra hjortedyr. Steiner som allerede er satt ut skal fjernes eller tildekkes innen 01.08.17. Kortvarig bruk av slikkesteiner i forbindelse med sanking av beitedyr er tillatt dersom steinene blir fjerna etterpå. I saneringsplanen for Nordfjella er det beskrevet en enkel måte for avskjerming av saltsteinplasser med metallgrinder.
• Det er forbudt å flytte levende hjortedyr ut av sona med unntak av tamrein som følger fastsette beitebruksregler og tamrein direkte til slakteri. I soneforskrifta omfatter begrepet hjortedyr artene rein, rådyr, elg, hjort og dåhjort. Dvs. at beitedyr som storfe, småfe og hest fritt kan krysse sonegrensa dersom det ikke er i strid med annet regelverk.
• Slakteavfall/deler av døde hjortedyr skal dekkes til inntil negativt prøvesvar foreligger. Kartreferanse til fellingssted og sted der rester etter døde dyr ligger skal oppgis på forespørsel.

Dette betyr at slik regelverket foreligger pr. i dag så vil det ikke være tillatt å ta med slakt av hjortevilt ut av sona til Stensaas Reinsdyrslakteri før det foreligger et negativt prøvesvar. Men vi er kjent med at det jobbes med et unntak for dette på lik linje som for tamrein som føres direkte til slakteri. Det som det sannsynligvis ikke blir ett unntak for er at jaktlag som jakter innenfor sona kan ta med slakt til private slakteplasser utenfor sona før negativt prøvesvar foreligger. For Holtålen betyr det at f.eks. jegere som jakter på Østsida utmarkslag sine områder ikke kan ta med slaktet sitt ut av sona før det foreligger negativt prøvesvar.

Det skal i forbindelse med årets hjorteviltjakt tas hjerneprøve av samtlige hjortevilt (elg, hjort og rådyr) eldre enn 1 år i alle kommuner som er innenfor sona. Dette betyr at selv om kun deler av Holtålen og Røros ligger innenfor sona så skal det tas prøver av samtlige hjortevilt som felles innenfor disse kommunene. I tillegg skal det også tas prøve av samtlige rein eldre enn 1 år innenfor hele Forollhogna villreinområde. I år er det jegerne selv som skal stå for prøvetakinga, og det vil bli delt ut jegerpakker før jakta som inneholder nødvendig utstyr for prøvetaking. Prøvene skal registreres av jeger/jaktlag på settogskutt.no og sendes Veterinærinstituttet i ferdigfrankerte konvolutter. Det er utfyllende informasjon om dette på Miljødirektoratet sine sider.

Kort oppsummert gjelder følgende hovedregler:
1. Forbud mot å legge ut fôr og slikkesteiner til hjortevilt over hele landet
2. I tillegg er det forbud mot å legge ut slikkesteiner til husdyr innenfor Selbusona med mindre disse gjøres utilgjengelig for hjortevilt.
3. Fôr som lagres ute på innmark i Selbusona skal gjøres utilgjengelig for hjortevilt i perioden 15.10-01.05.
4. Det er i hele landet forbudt å importere, selge, kjøpe og bruke luktestoffer fra land med CWD
For øvrig har Mattilsynet, Miljødirektoratet og Veterinærinstituttet utfyllende informasjon om CWD på sine sider.

Aktuelle linker:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-07-11-913?q=cwd

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-12-734?q=cwd

(http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/tema/arter_og_naturtyper/hjortevilt/Registering_skrantesjuke-prover.pdf).

http://www.hjortevilt.no/skrantesjuke-cwd/arkiv/

https://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/chronic-wasting-disease

https://www.mattilsynet.no/sok/?search=cwd

 

X