Blog

Aktuelt, Nyheter

NYE NÆRINGSFONDSMIDLER IFBM. COVID 19

Holtålen kommune har mottatt 1 381 141 kr i ekstraordinært tilskudd til sitt kommunale næringsfond. Midlene kommer fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD), via Trøndelag fylkeskommune, som en del av krisepakken til næringslivet ifbm. Covid 19. Midlene skal brukes til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Målgruppen er bedrifter og andre næringsaktører. Midlene skal gis som bedriftsrettet støtte, men kan også benyttes til andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Midlene skal ikke benyttes til ordinær drift.

Kriteriene for måloppnåelse er:
a) utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser
b) utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Hvem og hva det kan gis tilskudd til:

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører.
Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.
Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på
• i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
• i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
• hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan gis etter reglene for bagatellmessig støtte.

Alle søknader skal fremmes gjennom www.regionalforvaltning.no (søk på Holtålen under feltet støtteordninger – da skal det komme frem følgende; Holtålen kommune – næringsfond Covid 19). Søker må deretter opprette en bruker. Søknadsfrist er satt til 1. oktober. Deretter vil det bli foretatt en saksbehandling og endelig tildelinger skjer i Formannskap.

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Ta gjerne kontakt med enhetsleder for næring og kultur i Holtålen kommune, Olve Morken, dersom du har spørsmål angående ordningen. Telefon: 950 66677. E-post adr.: olve.morken@holtalen.kommune.no.

 

X