Gauldalsløypa

Gauldalsløypa

Kommunal forskrift i Holtålen Kommune om rekreasjonsløyper med snøskuter ble fastsatt av Holtålen Kommune 14. juni 2018 i sak 11/18. Dette med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (Motorferdselsloven), og forskrift av 15. mai 1988 nr. 356, med endringer av 7. mai 2015 (Motorferdselsforskriften).

SIST OPPDATERT: 22.02. 2019 - 12:35

Kart Gauldalsløypa

ÅPNINGSTIDER 2019

1.januar – 22. april 2019

Dagåpent fra kl. 08:00 – 23:00

 

 

Gebyr ihht. Holtålen kommunes gebyrregulativ

Gauldalsløypa

Dagskort
kr    250,-

 

Sesongkort
kr   500,-
Kjøretøyoblat vil bli tilsendt når innbetaling er registrert.

 

Straffegebyr for ikke betalt løypeavgift
kr  1.500,-

 

Betaling:

Vipps #548330 med navnet «Snøskuterløyper Holtålen» for betaling på mobil.

eller

til kontonr. 4355.05.10058 – Husk å påføre ditt navn og adresse, og merkes «Snøskuterløyper Holtålen»

Sesongkort kjøpes på nett, alt. i kommunens serviceenhet, og det vil bli distribuert ett oblat som skal klistres på aktuell scooter.
Oblatet kan ikke flyttes mellom ulike kjøretøy, og er av den grunn ikke personlig.  Dvs. at en person som kjører en scooter med oblat, kjører lovlig,

 

Parkering:

 • Litj-Rena
  (driftes av Svein Ingebrigt Findland tlf.: 72 41 57 51)
 • Flya – OBS! Vegen er smal og bratt – anbefales ikke å kjøre med 2-hjulstrekk og henger
  Anbefaler å kjøre til P-plass v/Målåsetra
  (driftes av Helge Stenmo – tlf.: 483 16 833)
 • Målåsetra
  (driftes av Lars Ragnar Eidet – tlf.: 911 27 983)

Parkeringsavgift betales på P-plassen.

Løypenettet åpnes tidligst 1. desember og stenger 15.april eller 2. påskedag dersom denne er etter 15. april. Dersom forholdene tillater det og det ikke er tamrein i området, kan kommunen i samråd med reinbeitedistriktet utvide åpningstidene for løypenettet, til 5. mai.

Det er kjøreforbud i løypenettet fra kl. 23.00 til kl. 08.00.

Kommunen og driftsorganisasjonen kan stenge løypenettet med umiddelbar virkning dersom det oppstår forhold som gjør dette nødvendig.

Kommunen skal stenge deler av løypenettet dersom Reindriftsdistriktet ber om dette av hensyn til reindrifta, slike tiltak skal være tidsbegrensa.

Fylkesmannen kan stenge deler av løypenettet når det ansees nødvendig for å ivareta reindrifta, eller hele løypenettet når viktige viltinteresser som Motorferdselsloven skal ivareta oppstår, med hjemmel i Motorferdselsforskriftens § 9, andre setning.

Åpning og stenging av løypenettet kunngjøres på kommunens hjemmesider, digitale betalingsløsninger, driftsorganisasjonens hjemmesider, lokalradio og lokalaviser.

X