Tilsyn av barnehage

Tilsyn

Alle barnehagene må følge reglene i barnehageloven. Det er barnehageeieren som er ansvarlig for å oppfylle kravene i regelverket. Kommunen fører tilsyn med de kommunale barnehagene og statsforvalteren fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

SIST OPPDATERT: 29.06. 2022 - 14:00

Kommunens tilsyn med barnehagene

Det er kommunens ansvar å gi veiledning og se til at barnehager drives i samsvar med gjeldende regelverk og føre tilsyn med virksomheter etter barnehageloven.  Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

Fra 01.01.2021 trådte endring i barnehageloven § 11 angående barnehagemyndighet i kraft. I barnehageloven står det nå at «Kommunen skal organisere oppgavene den har som barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier når dette er egnet til å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet» (Lov om barnehager, § 11).

Lovendringen krever at Holtålen kommune organiserer sin barnehagemyndighet på en annen måte enn i dag. Oppgavene som barnehagemyndighet kan ikke utføres av personer som organisasjonsmessig ligger under barnehageområdet.

Kommunestyret har derfor vedtatt at kommunedirektøren i Holtålen delegerer myndighet til kommunedirektøren i Trondheim for oppgaver om godkjenning av barnehager, dispensasjon fra krav i barnehageloven og tilsyn med barnehager. Dette ble

Det er nå Fagenhet for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune som skal utføre disse oppgavene.

Statsforvalteren ansvar

Statsforvalteren fører tilsyn med at kommunen som barnehagemyndighet utfører sine oppgaver etter regelverket. Selv om statsforvalteren fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, er det ofte nødvendig å innhente informasjon fra private og kommunale barnehageeiere. Det betyr at barnehagene kan bli bedt om å bidra med skriftlig dokumentasjon og delta i intervjuer. I særlige tilfeller kan statsforvalteren føre tilsyn med den enkelte barnehageeier.

Kontaktinformasjon

Barnehagemyndiget
Randi Aasen
Tlf: 95894786
randi.aasen@holtalen.kommune.no

X