Archives

Fra 1. januar 2018, er vigselsmyndigheten overført  fra tingrettene til kommunene. Før dere gifter dere Før dere gifter dere må dere fylle ut egenerklæring, forlovererklæring og attest Skjemaene sendes til folkeregistret ved ditt lokale skattekontor. Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere […]

Klikk her for å lese videre

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. I hht. Forskrift om kommunale vigsler av 18. september 2017 nr. 1421: «§ 2.Tilbud til egne innbyggere mv. Vigselstilbudet skal være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge, men som oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap her. Kommunen […]

Klikk her for å lese videre

Hvordan rydde områder i utmark slik at en får gode beiter, og hvordan vedlikeholde disse. Gode utmarksbeiter er en svært viktig ressurs for landbruket. Gjengroing av utmarksbeiter er en stor utfordring i hele fylket. Ofte er dette arealer som i utgangspunktet var svært produktive. Ryddede arealer gir god effekt på produksjon av beite/for, og blir […]

Klikk her for å lese videre

Informasjon og veiledning for husdyr- og tamreineiere som mister dyr til rovvilt, og en oversikt over økonomiske ordninger. Veiledningen er utarbeidet av Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/naturmangfold/innsiktsartikler-naturmangfold/rovvilt-og-rovviltforvaltning/veiledning-for-dyreeier-ved-rovviltskader/id2565115/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=Klima+og+milj%C3%B8-28.07.2017

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune leier ut gjennomgangsboliger til personer som selv ikke greier å skaffe seg egnet bolig. Dette er en behovsprøvd ordning og et virkemiddel for å bistå personer og familier som av ulike grunner ikke har mulighet til å skaffe seg bolig på egen hånd. Boligene er klare for utleie ca 1. september. 2-roms leilighet. […]

Klikk her for å lese videre

Stortings- og sametingsvalget 2017 Holtålen kommune Skal du forhåndsstemme? Dersom du er forhindret fra å avgi stemme på valgdagen 11. september, kan du i kommunehuset i Ålen, eller hos valgstyret i en annen kommune, avgi forhåndsstemme fra 10. august. Hos oss kan du i kontortiden avgi forhåndsstemme tom. fredag 8. september. Denne fredagen har vi […]

Klikk her for å lese videre

Stortinget vedtok 13.juni 2016 endringer i pasient og brukerrettighetsloven og helse og omsorgtjenesteloven som gir rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Kommunen blir pålagt å utarbeide kommunale kriterier for tildeling av langtidsopphold sykehjem, og disse skal nedfelles i en kommunal forskrift som senest skal være trådt i kraft […]

Klikk her for å lese videre

X