Blog

Aktuelt, Nyheter

SNØSCOOTERKJØRING I GAULDALEN VINTEREN 2019

Som kjent opprettet Holtålen kommunestyre i møte 14. juni, sak 11/18, rekreasjonsløype for snøscooterkjøring med en prøvesesong vinteren 2019 i Gauldalen, den såkalte Gauldalsløypa. Kommunestyret behandlet i sak 38/18 klager på vedtaket i sak 11/18.

I brev av 2.1 2019 har Fylkesmannen i Trøndelag opphevet vedtaket i sak 38/18 om klagebehandlingene. Dette vil bli fulgt opp, og Fylkesmannens opphevelse av vedtaket i sak 38/18 påvirker ikke vedtaket i sak 11/18.

Snøscooterløypen vedtatt i sak 11/18 går derfor som vedtatt i sesongen 2019.

Kjøring på denne løypa er tillatt i åpningstidene 01.01.19 – 22.04.19, kl. 08:00 – 23:00, mot betalt avgift iht. gjeldende betalingsregulativ (500,- for sesong/250 for dag/straffegebyr 1500). Det er ingen krav til formål (rekreasjon) eller antall turer/krav og kjelke osv) for denne kjøringen.

Sesongkort kjøpes på nett, alt. i kommunens serviceenhet, og det vil bli distribuert ett oblat som skal klistres på aktuell scooter. Oblatet kan ikke flyttes mellom ulike kjøretøy, og er av den grunn ikke personlig. dvs. at en person som kjører en scooter med oblat, kjører lovlig.

 

Følgende betalingsmåter brukes;

  • Vipps #548330 –Årskort kr 500/døgnkort kr 250 (Angi hvilket døgn)

Innbetaling via Vipps, skal merkes; Snøskuterløyper Holtålen – reg.nr. scooter, navn og adresse på avsender.
Kommunen tilbakesender sesong-oblat som festes på scooteren. Betalt dagskort dokumenteres med skjermvisning mobiltelefon.

  • Kortterminal i kommuneskranken (åpningstider 09:00 – 15:00, ikke lør-/søndag) selger års- og dagskort, samt utlevering av oblat(er).

 

Kommunen har i dag ca. 120 dispensasjoner iht. motorferdselslovens §§ 5 b, c og e. Kommunens praksis på dette området er at det gis tillatelser for flere år av gangen for transport av bagasje og utstyr inntil 6 turer pr år, uten krav om kjørebok. Ytre kjøreramme for disse tillatelse er korteste avstand fra vinterbrøyta parkering til hytta/setra.
Det er et mål for kommunen at antall dispensasjoner reduseres. Dette innebærer at vi ønsker at flest mulig benytter rekreasjonsløypa også til å dekke sine transportbehov til hytte eller seter. Imidlertid vurderer vi det slik at kun 4 stk. hytter/setre kan benytte rekreasjonsløypa slik det er i dag.
Kommunestyret har derfor vedtatt retningslinjer for opprettelse av tilførselsløyper . Her gies det muligheter for grupperinger, unntaksvis enkelthytter å søke om en tilførselsløype til rekreasjonsløypa. Her er saksbehandlingen slik at aktuell gruppering er ansvarlig for å søke, basert på vedtatte kriterier. Drifts/merking av en slik løype er også initiativtakernes ansvar. Slike løyper vil ha samme status som rekreasjonsløypa men hensyn til vilkår for kjøring (eller fravær av slike).
Imidlertid er slike løyper underlagt det samme saksbehandlingsregimet som selve rekreasjonsløypen. Dette betyr at etter at søknad (forslag) til løype iht. retningslinjene er sendt kommunen, vil det være en relativt lang saksbehandlingstid, bl.a utlegging til offentlig ettersyn i 6 uker. Det er derfor lite realistisk at vi i særlig grad klarer å få til slike løyper i vinter.
For å komme i gang, setter vi imidlertid en felles frist for slik søknad til 15. februar 2019.

Som det fremgår av retningslinjene, skal tillatelser fra grunneier(e) følge søknaden. Kommunen har vært i kontakt med Fjellstyret/Statskog, og de har forberedt rutiner for å gi slike tillatelser.
Dette innebærer at de aller fleste i vinter må kjøre den siste biten frem til hytta på den dispensasjonen de har/søker på i denne sesongen. Dette innebærer at kjøring av bagasje og utstyr til hytta iht gitt tillatelse foregår som før, men at evt. kjøp av tillatelse til kjøring på løypa gir muligheter til å bruke denne fullt ut.
Dersom mulighetene for tilførselsløyper nyttes fullt ut, vil det være mulig å redusere antall dispensasjoner til 12 – 15% av dagens omfang.

Gauldalsløypa tilknyttes løypenettet i Stugudalen ved Øvlingen. Kjøring på Tydals løypenett krever betaling også for dette. Start på Tydalsløypa er skiltet.

Dette innebærer bl.a. ingen restriksjoner på antall turer, ingen krav om bagasjetransport (blir tillatt med persontransport), muligheter til å motta besøk pr snøscooter/besøke andre, isfiske på tilgjengelige vann med snøscooter (i nærhet av løypa) og tilkopling til Tydal kommunes løypenett via Øvlingen. På sikt kan løypenettet i våre andre nabokommuner også tilknyttes løypenettet, om dette utvikles

Så er det selvsagt slik at noen hytter/setre hverken kan nåes via rekreasjonsløypa eller tilførselsløypa. Disse må som tidligere kjøre til hytta på disp. etter §§ 5 b, c og e og med at rekreasjonsløypa følger den traceen/deler av den traceen som tidligere alltid har vært brukt til dispensasjonskjøring, vil det være naturlig at de som kjører på dispensasjonsbruker denne løypa så langt som mulig. Dette innebærer imidlertid at de ikke kan benytte rekreasjonsløypa og det muligheter med hytte/seter som utgangspunkt. Evt. scooterkjøring mellom rekreasjonsløype og hytte/seter må følge de formkrav dispensasjon gir med hensyn persontransport og antall turer. Persontransport f.eks. i forbindelse med kjøring for f.eks. å dra på arbeid vil ikke være tillatt.
Det er selvsagt heller ingen plikt å opprette rekreasjonsløyper for de som kan ha den muligheten. Det er imidlertid viktig å være klar over de begrensninger dette gir. I praksis vil en da kun kunne drive bagasjetransport innen de rammer dispensasjonen gir, for tiden 6 turer.

Dersom Gauldalsløypa og andre løyper blir en varig ordning, vil selvsagt kommunen vurdere sin dispensasjonspraksis, der mulighetene for å løse bagasjetransport og annen transport med bruk av rekreasjonsløype/tilførselsløype kan bli veid opp i mot kommunens ønske om å redusere bl.a. ressursbruk på dispensasjoner.

X