Blog

Aktuelt, Nyheter

Regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2018

Med bakgrunn i fylkessammenslåingen har Fylkesmannen utarbeidet nytt «regionalt miljøprogram» og nye «regionale miljøtilskudd» for jordbruket i Trøndelag. Det meste av det som var i tidligere Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag er videreført i det nye «Miljøprogrammet» og i «Miljøtilskota», men en del endringer er gjort. «Miljøprogrammet» legger opp til at redusert utslipp av klimagasser skal vektlegges mer enn tidligere. Sterkere prioritering av klimatiltak har gjort at tiltak mot forurensning av vassdrag og for ivaretakelse av biologisk mangfold er prioritert litt ned.

Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Som et klimatiltak er det innført miljøtilskudd for å bruke husdyrgjødsla tidlig i vekstsesongen, før 10. august. De som får dette tilskuddet kan også få tilskudd til å bruke tilførselsslange/slepeslange i stedet for tankvogn når gjødsla blir spredd på jorda.

Biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljø

Det blir fremdeles mange ordninger som stimulerer til å ta vare på eller øke biologisk mangfold og det er ordninger for å ivareta kulturminner og kulturmiljø. Skjøtsel av utvalgte naturtyper, slåttemark, slåttemyr og kystlynghei blir videreført, det samme blir tilskudd til skjøtsel av kulturminner og setertilskudd.

Redusert næringsavrenning til vassdrag og redusert bruk av plantevernmiddel

Det er et viktig mål å redusere næringsavrenningen til vann og vassdrag og det er flere ordninger som støtter dette. For å målrette ordningene er fylket for «forurensingsordningene» delt inn i «prioriterte områder» og «andre områder» utfra vasskvaliteten i de ulike vassdraga. «Prioriterte områder» vil kunne få andre og høyere tilskudd enn i «andre områder». For å redusere bruken av ugressmiddel i kornproduksjonen er ordningen om tilskudd til ugrasharving i kornproduksjonen videreført.

Drift av beitelag (OBB)

Ordningen med støtte til drift av beitelag blir videreført.

Søknadsfrister

15. oktober for regionalt miljøtilskudd (samme frist som produksjonstilskudd)

1. november for drift til organisert beitelag

Les mer hos Fylkesmannen her…

X