Blog

Aktuelt, Nyheter, Planer

Offentlig ettersyn – reguleringsplan fv. 30 Svølgja

Trøndelag Fylkeskommune legger detaljreguleringsplan for fv.30 Svølgja (planid 5026-0012), i Holtålen kommune ut til høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av en trafikk- og rassikker veg og tunnel med god framkommelighet på strekningen Åsplassen/Svølgjatunnelen i sør, og Drøya i nord. Planområdet avgrenses mot Gaula i vest.

Trøndelag fylkeskommune legger saken ut til høring i henhold til plan- og bygningsloven §12-10.

Se plandokumentene her…

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til:

Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus
Postboks 2560
7713 Steinkjer

Eller til postmottak@trondelagfylke.no

Frist for å komme med merknader er 14. september 2022.

X