Blog

Aktuelt, Høringer, Nyheter, Planer

Offentlig ettersyn og høring – Reguleringsplan for Ålen barnehage, Jensåsvollan

Planforslaget sammen med rammesøknad for ny barnehage i Ålen – Holtålen kommune, legges ut til offentlig ettersyn og høring i hht §§12-10 og 12-15.

Dette medfører en felles behandling av planforslaget og byggesøknaden. I slike saker gjelder reglene for reguleringsplaner om varsling, uttalelsesfrist, adressat for uttalelse og saksbehandlingsfrist for begge vedtakene. Avgjørelsen av plansaken og byggesaken fattes i egne separate vedtak. Planen vedtas før det kan gis byggetillatelse.

Det fullstendige planforslaget med rammesøknad består av:

  • Plankart
  • Reguleringsbestemmelser
  • Planbeskrivelse
  • ROS-analyse
  • Rammesøknad

Utredninger:

  • NiN-kartlegging
  • Arkeologiske undersøkelser
  • Geo-tekniske forutsetninger
  • Trafikkanalyse

 

Det vises til følgende link for plandokumenter og tilhørende vedlegg for Jensåsvollan barnehage – Ålen: https://www.arealplaner.no/holtalen5026/arealplaner/2

 

Høringsfristen er satt til: 17.04.2023.

 

Merknader sendes til: epost@holtalen.kommune.no

X